Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats a l'ésser humà.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS PLANELLA MORATO  / MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. BIOMECÀNICA I MOVIMENT: 1.1. Introducció a la Biomecànica: 1.1.1. Què és la Biomecànica. 1.1.2. Importancia de la Biomecànica. 1.1.3. Aplicacions de la Biomecànica en Fisioteràpia. 1.2.Descriptors anatòmics del moviment humà: 1.2.1. Posicions de referència en el cos humà. 1.2.2. Sistemes de referència: Plans i eixos. 1.2.3. Descripció del moviment.

2. BIOMECÀNICA FUNCIONAL DE LA COLUMNA I EXTREMITATS: 2.1.Conceptes teòrics de moviment(cadenes articulars, activació d’unitats motores, tipus de contraccions) i d’estabilitat (passiva i activa). 2.2. Columna: Movilitat articular segmentària a columna lumbar, dorsal i cervical. Estabilitat passiva i activa de columna lumbar, dorsal i cervical. 2.3. Mobilitat i estabilitat de les articulacions de l’extremitat superior (cintura escapular, colze, canell i ma). 2.4. Mobilitat i estabilitat de les articulacions de l’extremitat inferior (cadera, genoll, turmell i peu).

3. CINEMÀTICA DEL MOVIMENT HUMÀ(I): CINEMÀTICA LINEAL. 3.1. Cinemàtica lineal del moviment humà: 3.1.1. Introducció a la Cinemàtica. 3.1.2. Posició i desplaçament. 3.1.3. Velocitat mitjana i instantània. 3.1.4. Acceleració. 3.1.5. Moviment curvilini. 3.2. Variables espacio-temporals a la marxa humana. 3.2.1. Pas i gambada (pas complert). 3.2.2. Descripció del cicle de la marxa.

4. CINEMÀTICA DEL MOVIMENT HUMÀ (II): CINEMÀTICA ANGULAR. CONCEPTES. 4.1. Cinemàtica angular del moviment humà: 4.1.1. Cinemàtica angular: descripció. 4.1.2. Posició angular. 4.1.3. Velocitat angular mitjana i instantània. 4.1.4. Acceleració angular mitjana i instantània. 4.1.5. Relacions entre la cinemàtica angular i la lineal.4.1.6. Components de l'acceleració. 4.2. Anàlisi cinemàtic angular de la marxa: 4.2.1. Registres d'anàlisi quantitatiu del cicle de la marxa. 4.3. Variables cinemàtiques angulars per l'articulació del genoll: 4.3.1. Anàlisi dels desplaçaments angulars de l'articulació del genoll. 4.3.2. Anàlisi de les velocitats angulars a l'articulació del genoll. 4.3.3. Anàlisi de les acceleracions angulars a l'articulació del genoll. 4.3.4. Aplicació en alteracions de la marxa humana.

5. BIOMECÀNICA ARTICULAR I MUSCULAR DE LA MARXA: 5.1. Paràmetres angulars del turmell, genoll i cadera. 5.2. Activació muscular segons el moment de la marxa. 5.3. Músculs que es contrauen a nivel de turmell, genoll i cadera. Contracció concéntrica i excèntrica. 5.4. Moviment articular global de tronc i extremitats superiors durant el cicle de la marxa. Biomecànica articular i muscular de la marxa

6. DINÀMICA (O CINÈTICA) DEL MOVIMENT HUMÀ. 6.1. Introducció a la cinètica del moviment humà. 6.2. Cinètica lineal. Forces: 6.2.1. Conceptes bàsics sobre forces. 6.2.2. Centre de masses (CoM). 6.2.3. Forces de reacció amb el terra (GRF). 6.2.4.Forces internes. 6.3. Cinètica angular. Moments: 6.3.1. Conceptes bàsics de moments. 6.3.2.Cinètica angular en el cicle de la marxa.

7. TREBALL I POTÈNCIA. 7.1. Conceptes bàsics. 7.2. Potencia i treball muscular: 7.2.1. Relació força-velocitat. 7.2.2. Determinació del treball muscular a partir de la potència. 7.2.3. Potència i treball muscular durant el cicle de la marxa humana.

8. TENSIONS I DEFORMACIONS. 8.1. Conceptes bàsics: tensió i deformació. 8.2. Materials biològics i biomaterials: 8.2.1. Relació tensió-deformació. 8.2.2. Elasticitat i viscoelasticitat. 8.2.3. Propietats mecàniques. 8.3. Ossos: 8.3.1. Estructura de l'os. 8.3.2. Tensions i deformacions en ossos. 8.4. Cartílags: 8.4.1. Característiques dels cartílags. 8.4.2. Tensions i deformacions en cartílags. 8.5. Tendons i lligaments: 8.5.1. Característiques dels tendons i lligaments. 8.5.2. Tensions i deformacions en els cartílags i els lligaments. 8.6. Músculs: 8.6.1. Estructura i característiques dels músculs. 8.6.2. Tensions i deformacions en músculs. 8.6.3. Factors que influencien en la força i la velocitat musculars.8.7. Biomaterials.

9. TREBALL D'ANÀLISI BIOMECÀNIC DE LA MARXA. Aplicació de conceptes de biomecànica funcional, articular i muscular, cinemàtics i cinètics en l'estudi del cicle de la marxa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 36 54 90
Classes participatives 9 9 18
Prova d'avaluació 5,5 8,5 14
Treball en equip 3 15 18
Tutories 4 6 10
Total 57,5 92,5 150

Bibliografia

 • Hamill, J.; Knutzen, K. M. (2006). Biomechanical basis of the human movement (2nd Ed.). Lippincott Williams and Wilkins.
 • McCaw (2014). Biomechanis for Dummies. Wiley Brand.
 • Instituto de Biomecánica de Valencia (2005). Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica. Intituto de Biomecánica de Valencia.
 • Puig-Diví A (2015). Biomecánica y Patomecánica de la marcha humana. Barcelona: AFEDI.
 • Le Veau, B. (2008). Biomecánica del Movimiento Humano. Trillas.
 • Viladot A (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer - Verlag Ibérica.
 • Kapandji A (2012). Fisiología Articular (Colección de 3 Tomos) (6). Médica Panamericana.
 • Dufour M, Pillu M. (2006). Biomecánica funcional. Barcelona: MASSON - Elsevier.
 • Izquierdo M (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip. Estudi biomecànic de la marxa humana on s'avaluaran continguts referits a les UD següents: 1) Biomecànica articular i muscular de la marxa humana, 2) Paràmetres cinemàtics lineals i angulars de la marxa humana: descripció i caracterització 3) Estudi cinètic de la marxa humana: anàlisi del moviment del CoM i forces. 25
Activitats proposades a l'aula (APA) Resolució d'una sèrie d'activitats i exercicis relacionats amb diversos continguts de les classes expositives.
5
Prova d'avaluació continuada 1 (PAC 1) Prova de revisió de continguts que es realitzarà a classe.
10
Prova d'avaluació continuada 2 (PAC 2) Prova de revisió de continguts que es realitzarà a classe.
10
Examen Final de Biomecànica Prova escrita de revisió de tots els continguts de l'assignatura treballats durant les classes expositives. 50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota total de curs d’un mínim de 5 punts, que es computarà a partir de suma de les notes obtingudes en els tres apartats següents que tenen uns valors de percentatge diferents en la nota total:

1.PROVES ESCRITES (3 proves): 70% (10%+10%+50%).

2.ACTIVITATS PROPOSADES A L'AULA (APA): 5%.

3.TREBALL EN EQUIP: 25%.

L’únic requisit per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre les 3 apartats anteriors és obtenir un mínim de 4 punts en la prova escrita nº3 (Examen final de biomecànica).


1) PROVES ESCRITES

Hi haurà un total de 3 proves escrites que tindran un valor conjunt del 70%.

Les 2 primeres proves (PAC1 i PAC2) estaran compostes per un conjunt de qüestions i/o exercicis que es realitzaran a la classe i estarán referides als continguts treballats recentment a l’aula. El seu valor percentual en el global de l'assignatura és del 10% cadascuna i es realitzaran dins l'horari de l'assignatura i que es detallarà el primer dia de classe, durant la presentació.

La 3ª prova és l’Examen final de biomecànica, que es realitzarà presencialment a EUSES i contemplarà tots els continguts de l’assignatura. La prova serà tipus test i les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor.

Estarà format per 45 preguntes tipus test a nivell conceptual o de problemes de fàcil resolució. El temps que es tindrà per a respondre és de 90’. Recordem que aquesta prova és determinant en l’avaluació continuada perquè l’alumne haurà d’obtenir un mínim de 4 punts per a poder computar la resta d’activitats avaluades.

En aquesta prova l’alumne ha de portar tot el material necessari per realitzar la prova i calculadora no programable.Es prohibeix l'ús de calculadores programables, mòbils i qualsevol dispositiu amb connexió a xarxa ). Tampoc es pot portar cap tipus de formulari.

El valor percentual d’aquesta 3ª prova serà del 50% del total de l’assignatura.


2) ACTIVITATS PROPOSADES A L'AULA (APA)

Consistirà en la resolució de qüestions i exercicis que estaran relacionats amb els continguts desenvolupats durant les classes expositives.

En el procés de resolució de les APA, en algunes d'aquestes activitats els alumnes podran consultar els seus apunts i debatre amb els seus companys el que considerin oportú.El valor percentual de les APA serà del 5% del total de l’assignatura.

Les activitats no lliurades en el seu moment computaran amb un “0” i no són recuperables.


3) TREBALL EN EQUIP

El treball en equip consistirà en un treball de camp basat en l'enregistrament en vídeo de la marxa humana i el seu anàlisi biomecànic basat en la digitalització del vídeo i els coneixements que tingui l'alumne de biomecànica. El valor percentual del treball serà del 25% del total de l’assignatura.

Les bases d'aquest treball es detallaran a classe, seguint un document guia de suport per a la seva elaboració i s'ha d'entregar en format pdf. Ha de incloure el nom, número de UdG i DNI dels membres del grup.


AVALUACIÓ ÚNICA

L’examen final d’avaluació única consisteix en una prova escrita i presencial a EUSES per aquells alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada. Aquesta prova escrita seguirà la mateixa estructura que la de l’examen final de biomecànica en quant normativa, durada, i rang de puntuació de les preguntes tipus test.

Les activitats d'avaluació realitzades al llarg de l’assignatura (pertinents a l’avaluació continuada) quedaran anul·lades i no podran fer mitja amb aquesta prova final d’avaluació única. Conseqüentment, l’alumne està obligat a obtenir un mínim de 5 punts en aquesta prova. En el supòsit de que l’alumne superi la qualificació mínima, la qualificació acadèmica del total de l’assignatura serà de un màxim de 5 perquè consisteix en una prova de suficiència.

-ESTUDIANTS REPETIDORS DE L'ASSIGNATURA:

Els estudiants que repeteixin l'assignatura poden escollir entre les dues opcions següents:

1) Avaluar-se mitjançant l'avaluació continuada com la resta d'estudiants de primera matriculació (realitzar les APA, PACs i treball en equip). En aquest cas necessiten un 4 de nota mínima a l'Examen Final de biomecànica per fer mitjana amb l'avaluació continuada.

2) No realitzar l'avaluació continuada i fer només l'Examen Final de Biomecànica. En aquest cas necessiten un 5 de nota mínima de l'Examen Final ja que no es fa mitjana amb l'avaluació continuada (NO ES GUARDEN LES NOTES DE CURSOS ANTERIORS).

Els estudiants hauran de comunicar DURANT EL MES DE SETEMBRE en quina de les opcions volen ser avaluats. En cas de no rebre cap notificació s'entendrà que realitzen l'opció d'avaluació que inclou l'avaluació continuada.

En cas de no superin l'assignatura a partir de l'opció triada poden realizar l'examen d'avaluació única (examen de suficiencia), on estan obligats a treure una nota mínima de 5 (vegeu apartat d'avaluació única).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Consideració sobre la qualificació “NO PRESENTAT”:

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti ni a l’avaluació continuada (alumnes primera matriculació) ni a l’avaluació final.

Es considerarà que no s'ha presentat a l'avaluació continuada si no ha realitzat cap activitat d'avaluació continuada a partir del dia 20 d'octubre.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia.
OA 2 Conèixer les malalties mitjançant la identificació de les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com tractaments mèdics bàsics en segons els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics
OA 3 Identificar els canvis com a conseqüència de la teràpia física.

Per tal de facilitar l'assimilació dels coneixements a l'alumne, es suggereix que es mantingui un ritme de treball continuat.

Abans de la classe corresponent a cada Unitat Didàctica, l'alumne tindrà disponible a la plataforma Moodle els apunts que facilitaran el seguiment de la classe presencial i el suport explicatiu que facilitarà tant la preparació prèvia de la unitat com el seu anàlisi posterior.

S'aconsella que l'alumne resolgui els seus dubtes de manera presencial amb el professor (abans o després de les classes expositives, durant les pauses, preguntant oralment durant la classe expositiva, en les tutories, etc.).Si la qüestió és urgent i és ràpida de resoldre, l'alumne també té l'opció de contactar per correu electrònic.

Es recomana haver cursat les assignatures de Anatomia, Física i Valoració en Fisioteràpia.