Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats a l'ésser humà.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BONASTRE MUÑOZ  / JESUS PLANELLA MORATO  / MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Biomecànica articular i muscular de la marxa

2. Biomecànica funcional de la columna i extremitats

3. Cinemàtica del moviment humà. Aplicacions a la marxa.

4. Dinàmica del moviment humà. Aplicacions a la marxa.

5. Treball i potència

6. Tensions i deformacions

7. Aplicacions de la biomecànica

8. Treball d'anàlisi biomecànic de la marxa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 9 9 18
Classes expositives 36 54 90
Prova d'avaluació 5,5 8,5 14
Treball en equip 3 15 18
Tutories 4 6 10
Total 57,5 92,5 150

Bibliografia

 • Hamill, J.; Knutzen, K. M. (2006). Biomechanical basis of the human movement (2nd Ed.). Lippincott Williams and Wilkins.
 • McCaw (2014). Biomechanis for Dummies. Wiley Brand.
 • Instituto de Biomecánica de Valencia (2005). Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica. Intituto de Biomecánica de Valencia.
 • Puig-Diví A (2015). Biomecánica y Patomecánica de la marcha humana. Barcelona: AFEDI.
 • Le Veau, B. (2008). Biomecánica del Movimiento Humano. Trillas.
 • Viladot A (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer - Verlag Ibérica.
 • Kapandji A (2012). Fisiología Articular (Colección de 3 Tomos) (6). Médica Panamericana.
 • Dufour M, Pillu M. (2006). Biomecánica funcional. Barcelona: MASSON - Elsevier.
 • Izquierdo M (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip. L'estructura i metodologia d'aquest treball es detallaran a classe, en un document guia de suport. Consisteix en un treball de camp basat en: -Enregistrament en vídeo de la marxa humana; -Anàlisi digitalitzat; -Estudi biomecànic del moviment. 25
Aprenentatge basat en problemes (ABP). Consistirà en la resolució d'una sèrie d'activitats que es plantejaran i es resoldran presencialment amb el professor.
El valor conjunt d’aquestes activitats és del 5%.
Els alumnes s'organitzaran en grups i hauran de lliurar al professor un document escrit amb la resolució de les activitats proposades a l'aula.
Per a la seva realització, els alumnes podran consultar els seus apunts i la tasca s'avaluarà per grup.
Les activitats no lliurades en el seu moment computaran amb un “0”.
No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.
5
Prova d'avaluació continuada 1 (PAC 1) Prova de revisió de continguts que es realitzarà a classe.
10
Prova d'avaluació continuada 2 (PAC 2) Prova de revisió de continguts que es realitzarà a classe.
10
Examen Final de Biomecànica Prova escrita composta per 45 preguntes tipus test que es realitzarà presencialment a EUSES.
Recordem que és imprescindible obtenir un mínim de 4 punts en aquesta prova per a poder computar la resta d'activitats de l'avaluació continuada.
50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota total de curs d’un mínim de 5 punts, que es computarà a partir de suma de les notes obtingudes en les 3 àrees següents que tenen uns valors de percentatge diferents en la nota total:

1.PROVES ESCRITES (3 proves): 70% (10%+10%+50%).

2.APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP) Activitats de classe: 5%.

3.TREBALL EN EQUIP: 25%.

L’únic requisit per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre les 3 àrees anteriors, és obtenir un mínim de 4 punts en la prova escrita nº3 (Examen final de biomecànica).


1) PROVES ESCRITES

Hi haurà un total de 3 proves escrites que tindran un valor conjunt del 70%.

Les 2 primeres proves (PAC1 i PAC2), estaran compostes per un conjunt de qüestions i/o exercicis que es realitzaran a la classe i referides als continguts treballats recentment a l’aula. El seu valor percentual en el global de l'assignatura és del 10% cadascuna i es realitzaran en dins l'horari de l'assignatura i que es detallarà el primer dia de classe, durant la presentació de l'assignatura.

La 3ª prova és l’Examen final de biomecànica, que es realitzarà presencialment a EUSES i contemplarà tots els continguts de l’assignatura. La prova serà tipus test i les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor.
Estarà format per 45 preguntes tipus test a nivell conceptual o de problemes de fàcil resolució. El temps que es tindrà per a respondre és de 90’. Recordem que aquesta prova és determinant en l’avaluació continuada perquè l’alumne haurà d’obtenir un mínim de 4 punts per a poder computar la resta d’activitats avaluadores realitzades.

En aquesta prova l’alumne pot portar material d'escriure i calculadora no programable però no es pot portar formulari.

El valor percentual d’aquesta 3ª prova serà del 50% del total de l’assignatura.


2) APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP)

Consistirà en la resolució de qüestions i exercicis, que es plantejaran i es resoldran presencialment amb el professor.

La tasca es realitzarà en equip i s'haurà de lliurar al professor al final de la classe. Les activitats proposades estaran relacionades amb els continguts de les classes expositives.

En el procés de resolució de les ABP els alumnes podran consultar els seus apunts i debatre amb els seus companys el que considerin oportú.El valor percentual de les ABP serà del 5% del total de l’assignatura.

Les activitats no lliurades en el seu moment computaran amb un “0”.

No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.


3) TREBALL EN EQUIP

El treball en equip consistirà en un treball de camp basat en l'enregistrament en vídeo de la marxa humana i el seu anàlisi biomecànic basat en la digitalització del vídeo i els coneixements que tingui l'alumne de biomecànica. El valor percentual del treball serà del 25% del total de l’assignatura.

Les bases d'aquest treball es detallaran a classe, seguint un document guia de suport per a la seva elaboració i s'ha d'entregar en format pdf. Ha de incloure el nom, número de UdG i DNI dels membres del grup.


AVALUACIÓ ÚNICA

L’examen final d’avaluació única consisteix en una prova escrita i presencial a EUSES per aquells alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada. Aquesta prova escrita seguirà la mateixa estructura que la de l’examen final de biomecànica en quant normativa, durada, i rang de puntuació de les preguntes tipus test.

Les activitats d'avaluació realitzades al llarg de l’assignatura (pertinents a l’avaluació continuada) quedaran anul·lades i no podran fer mitja amb aquesta prova final d’avaluació única. Conseqüentment, l’alumne està obligat a obtenir un mínim de 5 punts en aquesta prova. En el supòsit de que l’alumne superi la qualificació mínima, la qualificació acadèmica del total de l’assignatura serà de un màxim de 5 perquè consisteix en una prova de suficiència.

-ESTUDIANTS REPETIDORS DE L'ASSIGNATURA:

Els estudiants que repeteixin l'assignatura poden escollir entre les dues opcions següents:

1) Avaluar-se mitjançant l'avaluació continuada com la resta d'estudiants (realitzar les activitats pràctiques ABP, PACs i treball en equip). En aquest cas necessiten un 4 de nota mínima a l'Examen Final de biomecànica per fer mitjana amb l'avaluació continuada.

2) No realitzar l'avaluació continuada i fer només l'Examen Final de Biomecànica. En aquest cas necessiten un 5 de nota mínima de l'Examen Final ja que no es fa mitjana amb l'avaluació continuada (NO ES GUARDEN LES NOTES DE CURSOS ANTERIORS).

Els estudiants hauran de comunicar DURANT LA PRIMERA SETMANA DE CURS en quina de les opcions volen ser avaluats. En cas de no rebre cap notificació s'entendrà que realitzen l'opció d'avaluació que inclou l'avaluació continuada.

En cas de no superin l'assignatura a partir de l'opció triada poden realizar l'examen d'avaluació única (examen de suficiencia), on estan obligats a treure una nota mínima de 5 (vegeu apartat d'avaluació única).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Consideració sobre la qualificació “NO PRESENTAT”:

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti ni a l’avaluació continuada ni a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia.
OA 2 Conèixer les malalties mitjançant la identificació de les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com tractaments mèdics bàsics en segons els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics
OA 3 Identificar els canvis com a conseqüència de la teràpia física.

Per tal de facilitar l'assimilació dels coneixements a l'alumne, es suggereix que es mantingui un ritme de treball continuat.

Abans de la classe corresponent a cada Unitat Didàctica, l'alumne tindrà disponible a la plataforma Moodle els apunts que facilitaran el seguiment de la classe presencial i el suport explicatiu que facilitarà tant la preparació prèvia de la unitat com el seu anàlisi posterior.

S'aconsella que l'alumne resolgui els seus dubtes de manera presencial amb el professor (abans o després de les classes expositives, durant les pauses, preguntant oralment durant la classe expositiva, en les tutories, etc.).Si la qüestió és urgent i és ràpida de resoldre, l'alumne també té l'opció de contactar per correu electrònic.

Es recomana haver cursat les assignatures de Anatomia, Física i Valoració en Fisioteràpia.