Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Coneixements i bases del tractament osteoarticular estructural des de la vertent fisioteràpica
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / CARLOS NADAL SAGUER  / RAUL TROYANO RUIZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / CARLOS NADAL SAGUER  / RAUL TROYANO RUIZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Continguts

1. Importancia del tratamiento de la columna vertebral desde el punto de vista fisioterapéutico y osteoarticular.

2. Principales autores. 2. 1.- Definición. 2. 2.- Principios

3. Intruducción a la disfunción somática. 3. 1.- Anatomía de la disfunción articular 3. 2.- Funciones de la columna vertebral 3. 3.- Movimiento vertebral según Fryette 3. 4.- Análisis Biomecánico de raquis según Littlejohn 3. 5.- Integridad tensional 3. 6.- Biotipología

4. Sistema nervioso 4. 1.- Organización básica 4. 2.- Reflejos y receptores 4. 3.- Relación entre estructuras 4. 3. 1.- Modelo de inervación segmentaria 4. 3. 2.- Modelo viscero-somático

5. Hipomovilidad- hipermovilidad.

6. Fisiología de la marcha.

7. Adaptaciones – compensaciones.

8. Cadenas de lesión ascendentes y descendentes.

9. Técnicas de ajuste específico.

10. Indicaciones y contraindicaciones.

11. Fascias.

12. Valoración. Exploración.

13. COLUMNA CERVICAL. 13. 1.- Generalidades. 13. 2.- Características de las vértebras. Sistema vertebral muscular. 13. 3.- Movilizaciones del grupo cervical superior. 13. 3.1.- MPS en sentido flexión. 13. 3.1.1.- Opción 1. 13. 3.1.2.- Opción 2. 13. 3.2.- MPS en sentido extensión 13. 3.2.1.- Opción 1 13. 3.2.2.- Opción 2 13. 3.3.- MPS en sentido inclinaciones laterales 13. 3.4.- MPS en sentido rotaciones 13. 3.5. Tracción 13. 4.- Movilizaciones del grupo cervical inferior 13.4.1.- MPS en sentido flexión 13. 4.2.- MPS en sentido extensión 13. 4.3.- MPS en sentido de las inclinaciones laterales 13. 4.4.- MPS en sentido de las rotaciones 13. 4.5.- Tracciones 13. 4.6.- Maniobras globales de la columna cervical. 13. 4.7.- MPS en sentido de la traslación lateral 13. 4.8.- Maniobra de normalización de la incurvación lateral 13. 4.9.- Técnicas osteoarticulares cervicales

14. COLUMNA DORSAL 14. 1.- Generalidades 14. 2.- MPS en sentido de la flexión 14. 2.1.- Opción 1 en sedestación 14. 2.2.- Opción 2 en D/S 14. 3.- MPS en sentido de la extensión 14. 3.1.- Opción 1 terapeuta dorsal paciente 14. 3.2.- Opción 2 terapeuta ventral paciente 14. 4.- MPS en sentido inclinación lateral 14. 5.- MPS en sentido rotación 14. 6.- MPS de la carcasa costal 14. 6.1.- Opción 1 carcasa costal alta 14. 6.2.- Opción 2 carcasa costal baja 14. 7.- Técnicas osteoarticulares dorsales

15. COLUMNA LUMBAR 15. 1.- Generalidades. 15. 2.- Características de las vértebras y sistema vertebral muscular 15. 3.- MPS en sentido flexión 15. 3.1- Opción 1 terapeuta a los pies 15. 3.2.- Opción 2 des del sacro 15. 4.- MPS en sentido extensión 15. 5.- MPS en sentido inclinaciones laterales 15. 6.- MPS en sentido de las rotaciones 15. 7.- Técnicas osteoarticulares lumbares

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Classes expositives 15 17 32
Classes pràctiques 21 30 51
Exposició dels estudiants 2 0 2
Prova d'avaluació 2 10 12
Tutories 1 0 1
Total 43 57 100

Bibliografia

 • Atlas fotográfico de anatomia humana (1989). Doyma.
 • Medina Ortega (2000). Tratado de Osteopatian Integral visceral. ANK gráfica.
 • Medina Ortega (2000). Tratado de Osteopatia Integral sacrocraneal. ANK gráfica.
 • Tratado de osteopatia (2000). panamericana.
 • Francois Richard (2000). Tratamiento osteopático de las lumbalgias i i II. panamericana.
 • François Ricard (2000). Tratamiento de las cervicalgias. panamericana.
 • Fraçois Richard (2000). radiologia des del punto de vista osteopático. panemericana.
 • Eduardo Zamorano (2013). Movilización neuromeníngea. Panamericana.
 • Wilson-Pasiwels (2013). Nervios Craneales. Panamericana.
 • Roller (2006). Fundamentos medicina osteopática . Panamericana.
 • Kisner (2010). Ejercicio Terapéutico. Panamericana.
 • Valeiser (2013). el libro de los músculos. Panamericana.
 • Cael (2013). Anatomia funcional. Panamericana.
 • Bases teóricas y fundamentos de la Fisioterapia (2007). Panamericana.
 • Bahr (2007). Lesiones deportivas. Panamericana.
 • Calderón (2012). Fisiologia humana. Panamericana.
 • Capel (2013). Anatomia funcional. Panamericana.
 • Möller (2011). Resonancia Magnética del sistema músculoesquelético. Panamericana.
 • Imágenes normales de TC y RMN (2000). Panamericana.
 • Kapandji: (2012). Fisiologia articular. Panameriana.
 • Latarjet (2004). Colección de anatomia humana. Panameriana.
 • Prometheus. Todos los tomos y fichas de autoevaluación (2011). Panamericana.
 • Atlas de anatomia humnaa (2012). panamericana.
 • Prácticas de anatomia humana (2010). Panamericana.
 • Anatomia clínica (2012). Panameriana.
 • Izquierdo (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad físcia y deporte. Panameriana.
 • Travell and Simons (2004). Dolor Miofascial. . Panameriana.
 • Greenman (2005). Principios y prácticas de la medicina manual. Panameriana.
 • Tutusaus, Ginés Potau (2015). Sistema Fascial. Anatomia, Valoración y tratamiento. Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació teòric final Prova escrita de tipus test de 40 preguntes. 50
Avaluació continuada teòric-pràctic: classes pràctiques i participatives. Prova escrita de 10 preguntes tipus test i 6 preguntes curtes. 1 tècnica de prova pràctica. 50

Qualificació

- ASSISTÈNCIA
L'assistència a les classes teòric-pràctiques és obligatòria: es permet un absentisme de fins al 20% del total d'hores lectives (fins a un total de tres classes; la quarta absència suposarà el suspens de l'avaluació ordinària.

-L'ASSIGNATURA CONSTARÀ DE:
A) Avaluació ordinària teòric-pràctic (50% nota). Constarà de 2 proves d'avaluació continuada, que es realitzaran: 1 al final del contingut corresponent a columna lumbar i l'altre en finalitzar tot el temari.
B) Examen d'avaluació teòric final (50% nota). Examen que es realitzarà durant la setmana d'exàmens.

Tipus d'exàmens:

A) Dintre de l'avaluació ordinària teòric-pràctic (50% nota), l'activitat d'avaluació continuada "classes teòriques, pràctiques i participatives", es realitzaran dues proves d'avaluació continuada, cada una de les proves constarà d'activitat pràctica i teòrica. La primera avaluació continuada serà el 20% del total de la nota i la segona avaluació continuada serà el 30%. De manera que entre les dues formaran el 50% del total de la nota final. La nota mínima d'aquestes parts per realitzar mitjana ha de ser de 4,50.

L'alumne que en l'avaluació continuada no superi la nota de 4,50 no podrà realitzar l'examen final (descrit com a examen teòric).

Les proves d'avaluació continuada constaran de:
* 1 part teòrica amb 10 preguntes tipus test (resposta encertada 0,5 punts i resposta errada resta 0,25 punts) i 6 preguntes curtes. La nota d'aquesta part són 8 punts de la nota d'avaluació continuada.
* 1 part pràctica on es demanarà realitzar una tècnica del temari pràctic. La nota d'aquesta part són 2 punts de la nota d'avaluació continuada. L'estudiant que faci la part d'avaluació pràctica amb rellotge, polseres, anells o qualsevol altre objecte a les mans quedarà automàticament suspès d'aquesta part pràctica.

Prova pràctica: Valorarem l'aprenentatge autònom i el raonament crític per determinar l'estat funcional del pacient, considerant aspectes físics, psicològics i socials. Dissenyar i coordinar plans d'intervenció atenent criteris teòrics i de casos clínics.

B) L'examen avaluació teòrica final (50% nota) constarà de 40 preguntes tipus test amb 5 possibilitats de resposta. Aquest examen tipus test es considerarà aprovat amb una nota de 5,00 (4,9 ÉS UN SUSPÈS) per poder fer mitjana amb la part d'avaluació continuada. Cada resposta encertada sumarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25.

L'alumne que al final entre l'avaluació continuada i l'examen final no arribi al 5, haurà de realitzar l'examen de suficiència que només serà tipus test i on la nota màxima serà d'aprovat, o sigui 5.

Prova escrita: Aprendre a dirigir i coordinar la intervenció del fisioterapeuta envers l'usuari. Encaminades a un aprenentatge autònom i raonament crític.

Per altra banda, es poden crear tasques amb el Moodle amb la finalitat d'ajudar l'alumne.

- NORMES DE CONDUCTA
L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i uniformitat de vestiment podrà ser sancionada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació contínua.

Observacions

Mètodes docents:

S'impartiran classes teòriques i pràctiques, combinades entre si.
Les pràctiques es realitzaran en grups determinats al començament de l'assignatura.

Recomanem que cada setmana assistiu a classe haguent repassat el temari de la setmana anterior.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • Anatomia 2
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOMECÀNICA
 • CADENES MUSCULARS
 • CINESITERÀPIA
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA