Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics referents a l’Aplicació d’Agents Físics dins el marc de la Fisioteràpia com a eina de tractament a traves de classes teorico-pràctiques. Per tal de portar a la pràctica els coneixements que van adquirint al llarg del curs (però també els adquirits al llarg del grau fins al moment), s’integren dins el període lectiu de l’assignatura les Sessions d’Actuació Clínica (SAC), on els estudiants tenen la oportunitat d’oferir un servei de fisioteràpia a pacients reals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ  / JESUS PLANELLA MORATO  / MIQUEL PUIG PARNAU  / NURIA PUIGTIO REBOLLO  / MERCEDES SALA BASSÓ  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T6. Prendre decisions.
 • T15. Tenir motivació per la qualitat.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. Fisioteràpia basada en la evidencia

2. El dolor. Mecanismes fisiològics. Tipus de dolor. Avaluació del dolor

3. Termoteràpia

4. Ones electromagnètiques. Microones, infraroig i Làser

5. Ultrasò. Bases i aplicació en Fisioteràpia

6. Electro-analgèsia i aplicació en Fisioteràpia. TENS

7. Electromioestimulació. Bases i aplicació en fisioteràpia

8. Ones de xoc. Bases i aplicació en Fisioteràpia.

9. Diatèrmia. Bases i aplicació en fisioteràpia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 44 44 88
Classes pràctiques 10 19 29
Prova d'avaluació 2 31 33
Total 56 94 150

Bibliografia

 • M. Martinez, J.M. Pastor, F. Sendra (1998). Manual de Medicina Física. (1). Madrid: Harcourt Brace.
 • Tim Watson (2009). Electroterapia. Pràctica Basada en la Evidencia (12). Barcelona: Elsevier.
 • Cameron Michelle, H (2013). Physical Agents in Rehabilitation, an evidence based approach to practice. (5). Elsevier.
 • Hüter-Becker, A et al (2005). Terapia Física (1). Barcelona: Editorial Paidotribo.
 • Plaja, J (2004). Analgesia por medios físicos. Mc Graw Hill.
 • Rodríguez Martin (2014). Electroterapia en Fisioterapia (3ª). Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació SAC
Mitjançant una prova moodle tipus test 20
Prova d'avaluació escrita continguts teòrics
Examen de 40 preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics. Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la resta de notes s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 4.00 a l'examen teòric. Les respostes incorrectes resten -0.25.
80

Qualificació

ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les Sessions d'Actuació Clínica (SAC) és obligatòria per aquells alumnes que cursen l'assignatura per primera vegada. Es permet un absentisme de fins al 20% del total de les sessions sempre que sigui per una causa justificada.

En cas de preveure no poder assistir a les SAC s’haurà d’avisar amb antelació.


AVALUACIÓ:

- Prova d’avaluació SAC:

Es tindrà en compte l'assistència a classe, tenir complert el registre de dades clíniques d’un pacient assignat i la prova d'avaluació al moodle tipus test sobre continguts derivats del SAC.

Per tal de poder presentar-se a la prova d'avaluació sobre continguts derivats del SAC i a la prova escrita de continguts teòric s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una assistència mínima del 80% a les sessions del SAC. A més a més L’alumne ha de completar el registre diari de les dades clíniques de les sessions del SAC d’un pacient assignat. En el cas que el alumne no tingui complert aquest registre només podrà presentar-se al examen de recuperació.

Les faltes d’assistència es descomptaran dins d’aquest apartat encara que estiguin justificades

La qualificació d’aquest apartat correspon al 20% de la nota final de l’assignatura.

- Prova d’avaluació escrita:

Examen de 40 preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics.
Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la resta de notes s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 4.00 a l'examen teòric.

Les respostes incorrectes resten -0.25.

La qualificació d’aquest apartat correspon al 80% de la nota final de l’assignatura.

La nota final de l'assignatura correspon a la suma dels percentatges de les diferents proves d'avaluació que haurà de resultar d'un mínim de 5.00 (4.9 és suspès). En cas de no arribar al 5.00 l'alumne s'haurà de presentar a l'examen de suficiència, que constarà de 40 preguntes tipus test amb uns sola resposta correcta. Es considerarà apte una nota igual a 5.00 per aquesta prova.

IMPORTANT:

Donat el caràcter integrador i transversal de les diferents assignatures del Grau en Fisioteràpia, s'aconsella repassar les "Assignatures recomanades" ja cursades (Valoració en Fisioteràpia, Anatomia i Física, Fisiología Fonaments en Fisioteràpia, Massoteràpia) i les que es poden estar cursant de forma paral·lela (Cinesiteràpia, Teràpia Manual, Atenció de Fisioteràpia en lesions de l'aparell locomotor, Cadenes musculars) contingut de les quals és necessari pel correcte desenvolupament de les Sessions d'Actuació Clínica.

Dins els criteris d'avaluació i qualificació es tindran en compte els continguts cursats en assignatures anteriors pel que podran ser re avaluats de forma intrínseca dins els marc d'Aplicació d'Agents Físics i les Sessions d'Actuació Clínica.

No està permés fer fotografíes ni gravacions durant les clases, així com fer ús de telefòn mòbil.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no faci l'examen final, tindrà com a nota No Presentat.

Observacions

És molt important repassar els continguts de les assignatures del curs anterior i en especial les que son qualificades com recomanables, donat que seran imprescindibles pel correcte desenvolupament de l'assignatura.

Per assolir els coneixements de forma fructífera es recomana l’estudi continu.

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • ANATOMIA
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOLOGIA
 • CADENES MUSCULARS
 • CINESITERÀPIA
 • FÍSICA
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • MASSOTERAPIA
 • TERÀPIA MANUAL
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA