Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS PLANELLA MORATO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES: 1.1. Magnituds i unitats. 1.2. Vectors. 1.3. Notació científica. 1.4. Factors de conversió

2. LLEIS DE NEWTON (I): 2.1. Introducció. 2.2. Lleis de Newton: 2.2.1. Estudis previs. 2.2.2. Primera llei de Newton. 2.2.3. Segona llei de Newton. 2.3. Força gravitatòria. 2.4. Exemples i aplicacions a fisioteràpia

3. LLEIS DE NEWTON (II): 3.1. Tercera llei de Newton. 3.2. Forces de contacte: 3.2.1. Definicions. 3.2.2. Tensió. 3.2.3.Força normal. 3.2.4. Força de fricció. 3.3. Fricció en fluids. 3.4. Politges simples.

4. MOMENT D'UNA FORÇA: 4.1. Moment d'una força: 4.1.1. Definició i propietats. 4.1.2. Moment resultant. 4.1.3. Equilibri estàtic. 4.2. Palanques: 4.2.1. Definició de palanca. 4.2.2. Classificació de palanques. 4.2.3. Palanques del cos humà.

5. CENTRE DE MASSES I EQUILIBRI: 5.1. Centre de masses (CM) i centre de gravetat (CG): 5.1.1. Definicions i propietats. 5.1.2. El CM/CG en el cos humà. 5.1.3. Localització del CM/CG. 5.2. Equilibri i estabilitat: 5.2.1. Equilibri estàtic. 5.2.2. Factors que afecten l'estabilitat.

6. BIOFÍSICA APLICADA: Aplicació dels conceptes estudiats en les unitats anteriors.

7. ENERGIA I ONES: 7.1. Energia i calor: 7.1.1. Què és l'energia? 7.1.2. Formes d'energia. 7.1.3. Energia i calor. 7.2. Ones: 7.2.1. Ones: definició i propietats. 7.2.2. Descripció matemática de les ones. 7.2.3. Ones sonores. 7.2.4. Ones electromagnètiques.

8. FLUIDS ESTÀTICS: 8.1. Conceptes bàsics. 8.2. Densitat. 8.3. Pressió: 8.3.1. Concepte de pressió. 8.3.2. Pressió en líquids. 8.3.3. Pressió en gasos. 8.4. Aplicacions en fisioteràpia.

9. FLUIDS EN MOVIMENT: 9.1. Fluxos en els fluids: 9.1.1. Tipus de fluxos. 9.1.2. Equació de continuitat. 9.1.3. Equació de Bernoulli: 9.2. Fluids reals. 9.2.1. Resistència hidrodinàmica. 9.2.2. Fluids viscosos i aplicacions en fisioteràpia.

10. FORCES DE COHESIÓ EN LÍQUIDS: TENSIÓ SUPERFICIAL I CAPIL·LARITAT. 10.1. Fenòmens moleculars: adhesió i cohesió. 10.2. Tensió superficial: 10.2.1. Origen i definició. 10.2.2. Llei de Laplace. 10.2.3. Aplicacions al cos humà. 10.3. Capil·laritat: 10.3.1. Origen i definició. 10.3.2. Llei de Jurin. 10.3.3. Aplicacions al cos humà. 10.4. Exemples de tècniques de fisioteràpia.

11. ELECTRICITAT: 11.1. Camp elèctric. 11.2. Força elèctrica. 11.3. Potencial elèctric. 11.4. Camps elèctrics uniformes. 11.5. Efecte condensador en fisioteràpia.

12. CIRCUITS ELÈCTRICS: CORRENT CONTINU. 12.1. Corrent elèctric: 12.1.1. Generació de corrent elèctric. 12.1.2. Intensitat de corrent elèctric. 12.1.3. Llei d'Ohm. 12.1.4. Resistència elèctrica. Resistivitat. 12.2. Circuits elèctrics: 12.2.1. Associació de resistències. 12.2.2. Treball i potencia del corrent elèctric. Efecte Joule. 12.3. Aplicacions en fisioteràpia: 12.3.1. Efecte resistiu en fisioteràpia. 12.3.2. Estimulació muscular amb teràpia de corrents.

13. MAGNETISME: 13.1. El camp magnètic i els seus efectes: 13.1.1.El camp magnètic:Origen i propietats. 13.1.2. Força magnètica. 13.1.3. Moviment d'una partícula carregada dins d'un camp magnètic. 13.1.4. Efecte Hall. 13.2. Generació de camps magnètics. 13.3. Aplicacions en fisioteràpia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 34 51 85
Prova d'avaluació 6 16 22
Resolució d'exercicis 10 23 33
Tutories 5 5 10
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Cromer, A. H. (2007). Física para las ciencias de la vida (2a ). Barcelona: Reverté, S.A..
 • Jou, D.; Llebot, J.E.; Pérez, C. (2009). Física para ciencias de la vida (2a). McGraw-Hill Interamericana de España S.L..
 • Hewitt PG (2007). Física Conceptual (10ª). Prentice Hall.
 • Tipler PA, Mosca G (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Ed. Reverte.
 • Alonso M, Finn E (2000). Física.. Ed. Pearson, Addison Wesley Publishing.
 • Alsina J, Aranda J, Estradé S, Fornells M (1995). Física. Ed. Teide.
 • López E (2003). Biofísica aplicada a la Biomecánica del Cuerpo Humano. Ed. Bellisco.
 • Resnick R, Halliday D, Krane KS (2002). Física. Compañía Editorial Continental.
 • Viladot A (2001). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer.
 • Wirhed R (1998). Habilidad atlética del movimiento. EdikaMed.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats proposades a l'aula (APA) Recull d'exercicis i qüestions on s'evaluaran als continguts de la unitat didàctica de la setmana anterior.
En el cas de la UD6 de Biofísica Aplicada, aquesta avaluació es farà a través d'un treball en grup.


30
PAC1 Prova de revisió on s'avaluen els continguts que s'han desenvolupat durant les classes expositives. 10
PAC2 Prova de revisió on s'avaluen els continguts que s'han desenvolupat durant les classes expositives. 10
Prova d'avaluació final Prova de revisió on s'avaluen tots els continguts que s'han desenvolupat durant les classes expositives. 50

Qualificació

-AVALUACIÓ CONTINUADA:

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota final de 5 punts.

L’assignatura serà avaluada amb els APAs, PACs i la prova d'avaluació final.

- Prova d'avaluació final:

Correspon a un 50% de la nota final de l’assignatura.

És imprescindible obtenir UNA NOTA MÍNIMA de 4 punts en aquesta prova per a poder fer mitjana amb la resta de l’avaluació continuada.

La prova està constituïda per 40 preguntes test, de conceptes i problemes de resolució ràpida. Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta. Només 1 opció és la resposta correcta. Les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor (per cada 4 respostes errònies se’n restarà una de correcta).

El temps de realització d’aquesta prova escrita és de 90 minuts.

S'ha de portar tot el material necessari per a realitzar la prova inclosa la calculadora no programable. Es prohibeix l'ús de calculadores programables, mòbils o qualsevol altre dispositiu amb connexio en Internet.NO es pot portar cap tipus de formulari.


-PACs:

Correspon a un 20% de la nota final de l’assignatura (10% PAC1 i 10% PAC2).

La prova està constituïda per dues parts:
1) Preguntes tipus test, de conceptes i problemes de resolució ràpida, semblants a les de la prova d'avaluació final.
2) Problemes de desenvolupament de dificultat similar a les de les activitats pràctiques realitzades a classe.

La part del tipus test segueix la mateixa estructura que la prova d'avaluació final: Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció és la resposta correcta, i les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor (per cada 4 respostes errònies se’n restarà una de correcta).

El temps de realització d’aquesta prova escrita és de 90 minuts.

S'ha de portar tot el material necessari per a realitzar la prova inclosa la calculadora no programable. Es prohibeix l'ús de calculadores programables, mòbils o qualsevol altre dispositiu amb connexio en Internet.NO es pot portar cap tipus de formulari.


-Activitats proposades a l'aula (APA):

Corresponen a un 30% de la nota final de l’assignatura.

Es realitza i es lliura al final de les sessions, excepte el treball de grup de la UD 6 (Biofísica Aplicada), per al qual s’establirà un termini d’entrega via Moodle amb suficient antelació.

Es lliuraran un total d'11 activitats: 10 realitzades a l'aula + el treball de la UD 6. De les 10 activitats realitzades a l'aula es seleccionaran les 8 millors notes de cada alumne i es farà la mitjana aritmètica d'aquestes 8 més el treball. Si alguna d'aquestes activitats no es realitza, les activitats no lliurades computaran com a “0”. La nota final correspondrà a la mitjana de les activitats lliurades calculada sobre 9 (8 activitats realitzades a l'aula + 1 corresponent al treball de la UD 6). Amb aquest sistema s’incentiva l’assistència, però no l’obliga.

La nota final de les APA (equivalent al 30% de la nota final) es penjarà després del període lectiu però abans de la realització de la prova escrita.

Recordeu que totes les activitats que formen part de l'avaluació continuada no són recuperables.

-Revisió:

La revisió de l’avaluació continuada es podrà demanar a través de correu electrònic durant el curs.

-EXAMEN DE SUFICIÈNCIA O RECUPERACIÓ:

L’examen final consisteix en un examen que seguirà la mateixa estructura que la prova d'avaluació final.

Les activitats d'avaluació continuada realitzades durant el curs quedaran anul•lades i NO FARAN MITJANA amb l’examen de suficiència.

En aquest examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.


-ESTUDIANTS REPETIDORS DE L'ASSIGNATURA:

Els estudiants que repeteixin l'assignatura poden escollir entre les dues opcions següents:

1) Avaluar-se mitjançant l'avaluació continuada com la resta d'estudiants (realitzar les APAs i les PACs). En aquests cas necessiten un 4 de nota mínima a la prova d'avaluació final per fer mitjana amb l'avaluació continuada.

2) No realitzar l'avaluació continuada i fer només la prova d'avaluació final. En aquest cas necessiten un 5 de nota mínima de la prova d'avaluació final ja que no es fa mitjana amb la avaluació continuada (NO ES GUARDEN LES NOTES DE CURSOS ANTERIORS).

Els alumnes repetidors hauran de comunicar DURANT EL MES DE SETEMBRE en quina de les opcions volen ser avaluats. En cas de no rebre cap notificació s'entendrà que realitzen l'opció d'avaluació que inclou l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Consideració sobre la qualificació “NO PRESENTAT”:

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti ni a l’avaluació continuada (alumnes primera matriculació) ni a l’avaluació final.

Es considerarà que no s'ha presentat a l'avaluació continuada si no ha realitzat cap activitat d'avaluació continuada a partir del dia 20 d'octubre.


Observacions

La metodologia de l'assignatura es constituirà en unitats didàctiques (UD).

Cada UD treballarà uns continguts concrets a partir d'una primera exposició explicativa del professor que, posteriorment, l'estudiant practicarà a partir de les activitats pràctiques que es considerin adients i referides a la UD corresponent.

Prèviament a cada UD, l'alumne haurà de descarregar-se els apunts de la plataforma Moodle i llegir-los detingudament.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.

OA 2 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia. Inclou la distribució de vectors, moments i les forces a les palanques que es troben en el cos humà.