Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Luisa Escoda Acero  / Jesus Planella Morato
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES: 1.1. Magnituds i unitats. 1.2. Vectors. 1.3. Notació científica. 1.4. Factors de conversió

2. LLEIS DE NEWTON (I): 2.1. Introducció. 2.2. Lleis de Newton: 2.2.1. Estudis previs. 2.2.2. Primera llei de Newton. 2.2.3. Segona llei de Newton. 2.3. Força gravitatòria. 2.4. Exemples i aplicacions a fisioteràpia

3. LLEIS DE NEWTON (II): 3.1. Tercera llei de Newton. 3.2. Forces de contacte: 3.2.1. Definicions. 3.2.2. Tensió. 3.2.3.Força normal. 3.2.4. Força de fricció. 3.3. Fricció en fluids. 3.4. Politges simples.

4. MOMENT D'UNA FORÇA: 4.1. Moment d'una força: 4.1.1. Definició i propietats. 4.1.2. Moment resultant. 4.1.3. Equilibri estàtic. 4.2. Palanques: 4.2.1. Definició de palanca. 4.2.2. Classificació de palanques. 4.2.3. Palanques del cos humà.

5. CENTRE DE MASSES I EQUILIBRI: 5.1. Centre de masses (CM) i centre de gravetat (CG): 5.1.1. Definicions i propietats. 5.1.2. El CM/CG en el cos humà. 5.1.3. Localització del CM/CG. 5.2. Equilibri i estabilitat: 5.2.1. Equilibri estàtic. 5.2.2. Factors que afecten l'estabilitat.

6. ENERGIA I ONES: 6.1. Energia i calor: 6.1.1. Què és l'energia? 6.1.2. Formes d'energia. 6.1.3. Energia i calor. 6.2. Ones: 6.2.1. Ones: definició i propietats. 6.2.2. Descripció matemática de les ones. 6.2.3. Ones sonores. 6.2.4. Ones electromagnètiques.

7. FLUIDS ESTÀTICS: 7.1. Conceptes bàsics. 7.2. Densitat. 7.3. Pressió: 7.3.1. Concepte de pressió. 7.3.2. Pressió en líquids. 7.3.3. Pressió en gasos. 7.4. Aplicacions en fisioteràpia.

8. FLUIDS EN MOVIMENT: 8.1. Fluxos en els fluids: 8.1.1. Tipus de fluxos. 8.1.2. Equació de continuitat. 8.1.3. Equació de Bernoulli: 8.2. Fluids reals. 8.2.1. Resistència hidrodinàmica. 8.2.2. Fluids viscosos i aplicacions en fisioteràpia.

9. FORCES DE COHESIÓ EN LÍQUIDS: TENSIÓ SUPERFICIAL I CAPIL·LARITAT. 9.1. Fenòmens moleculars: adhesió i cohesió. 9.2. Tensió superficial: 9.2.1. Origen i definició. 9.2.2. Llei de Laplace. 9.2.3. Aplicacions al cos humà. 9.3. Capil·laritat: 9.3.1. Origen i definició. 9.3.2. Llei de Jurin. 9.3.3. Aplicacions al cos humà. 9.4. Exemples de tècniques de fisioteràpia.

10. ELECTRICITAT: 10.1. Camp elèctric. 10.2. Força elèctrica. 10.3. Potencial elèctric. 10.4. Camps elèctrics uniformes. 10.5. Efecte condensador en fisioteràpia.

11. CIRCUITS ELÈCTRICS: CORRENT CONTINU. 11.1. Corrent elèctric: 11.1.1. Generació de corrent elèctric. 11.1.2. Intensitat de corrent elèctric. 11.1.3. Llei d'Ohm. 11.1.4. Resistència elèctrica. Resistivitat. 11.2. Circuits elèctrics: 11.2.1. Associació de resistències. 11.2.2. Treball i potencia del corrent elèctric. Efecte Joule. 11.3. Aplicacions en fisioteràpia: 11.3.1. Efecte resistiu en fisioteràpia. 11.3.2. Estimulació muscular amb teràpia de corrents.

12. MAGNETISME: 12.1. El camp magnètic i els seus efectes: 12.1.1.El camp magnètic:Origen i propietats. 12.1.2. Força magnètica. 12.1.3. Moviment d'una partícula carregada dins d'un camp magnètic. 12.1.4. Efecte Hall. 12.2. Generació de camps magnètics. 12.3. Aplicacions en fisioteràpia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 10,00 0 14,00
Resolució d'exercicis 14,00 14,00 0 28,00
Sessió expositiva 50,00 30,00 0 80,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 16,00 0 16,00
Tutories de grup 0 4,00 8,00 12,00
Total 68,00 74,00 8,00 150

Bibliografia

 • Cromer, A. H. (2007). Física para las ciencias de la vida (2a ). Barcelona: Reverté, S.A..
 • Jou, D.; Llebot, J.E.; Pérez, C. (2009). Física para ciencias de la vida (2a). McGraw-Hill Interamericana de España S.L..
 • Hewitt PG (2007). Física Conceptual (10ª). Prentice Hall.
 • Tipler PA, Mosca G (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Ed. Reverte.
 • Alonso M, Finn E (2000). Física.. Ed. Pearson, Addison Wesley Publishing.
 • Alsina J, Aranda J, Estradé S, Fornells M (1995). Física. Ed. Teide.
 • López E (2003). Biofísica aplicada a la Biomecánica del Cuerpo Humano. Ed. Bellisco.
 • Resnick R, Halliday D, Krane KS (2002). Física. Compañía Editorial Continental.
 • Viladot A (2001). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer.
 • Wirhed R (1998). Habilidad atlética del movimiento. EdikaMed.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Prova d'Avaluació Continuada (PAC) Prova de revisió on s'avaluen els continguts que s'han desenvolupat durant les classes expositives. 20 No
AVC2: Activitats proposades a l'aula (APA) Recull d'exercicis i qüestions on s'evaluaran els continguts de la unitat didàctica desenvolupats durant la setmana (o setmanes) anterior.30 No
AVC3: Prova d'Avaluació Final Prova de revisió on s'avaluen tots els continguts que s'han desenvolupat durant les classes expositives desenvolupats al llarg del curs. 50

Qualificació

-AVALUACIÓ CONTINUADA:

Per aprovar l’assignatura es requereix que l'alumne obtingui una nota final mínima de 5.00 punts .

L’assignatura serà avaluada a partir de 4 activitats: AVC1 (PAC) , AVC2 (APA) i AVC3 (Prova d'Avaluació Final) . Aquestes activitats avaluables es descriuen a continuació:


1. AVC1: PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA (PAC)

L'AVC1 correspon a un 20% de la nota final de l’assignatura i es realitza dins l'horari lectiu. El dia de la prova es detallarà durant la presentació de l'assignatura i estarà indicat en la programació, disponible a la pàgina de l'assignatura.

Aquesta prova NO és eliminatòria de temari.

La prova és presencial, es realitzarà a través d'un qüestionari en el Moodle i estarà constituïda per dues parts:

1) Una part de preguntes tipus test, de conceptes i problemes de resolució ràpida, corresponents a les unitats didàctiques (UD) treballades en les setmanes anteriors a la prova. Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció és la resposta correcta, i les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor.

2) Una part de problemes de desenvolupament similars als realitzats a les activitats proposades en les unitats didàctiques i/o treballades a classe. En aquesta part de l'examen no hi haurà penalització per les respostes errònies.

Per a la realització de l'AVC1 (PAC) és important que recordeu la següent informació:

1) Atès que la prova es realitza sobre el Moodle, heu de disposar de portàtil/tableta durant la prova. Heu de verificar prèviament que el dispositiu electrònic tingui accés a Internet i per tant pogueu fer la prova adequadament a l'aula. En cap cas poden utilitzar-se altres dispositius electrònics, com ara mòbils, per fer la prova.

2) Heu de tenir disponibles i a l'abast tot el material necessari per a realitzar la prova, inclosa la calculadora no programable.

3) NO es pot portar cap tipus de formulari ni apunts.

4) Es permet l'ús d'un full en blanc per fer càlculs i operacions.


2. AVC2: ACTIVITATS PROPOSADES A L'AULA (APA)

Les activitats incloses a l'AVC2 corresponen a un 30% de la nota final de l’assignatura.

L'activitat estarà formada per un conjunt de Qüestionaris Moodle que estaran programats perquè s’obrin a començament de cada setmana i estaran disponibles durant tota la setmana per a la seva realització. En general, l’activitat, doncs, es realitzarà fora de l'horari lectiu i, per tant, l'alumne la podrà realitzar en l’horari que ell consideri més adient.En algun cas excepcional, alguna de les activitats es pot programar dins l'horari de classe, previ avís als alumnes via fòrum de notícies.

Al final del quadrimestre, es calcularà la nota final de les APA programades durant el curs, que correspondrà a la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en aquestes activitats proposades. Les activitats no lliurades computaran com a “0”.

La nota final de l'AVC2 (equivalent al 30% de la nota final) estarà disponible al Moodle un cop hagi finalitzat el període lectiu i es publicaran abans de la realització de la Prova d'Avaluació Final.


3. AVC3: PROVA D'AVALUACIÓ FINAL

L'AVC3 és la Prova d'Avaluació Final i correspon a un 50% de la nota de l’assignatura.

És imprescindible obtenir una nota mínima de 4.00 punts en aquesta prova per a poder fer mitjana amb la resta de l’avaluació continuada.

La prova està constituïda per un conjunt de preguntes test, conceptuals (continguts teòrics) i problemes de resolució ràpida. Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta. Només hi haurà 1 opció correcta. Les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor.

Per a la realització de la Prova d'Avaluació Final és important que recordeu la següent informació:

1) Heu de tenir disponibles i a l'abast tot el material necessari per a realitzar la prova, inclosa la calculadora no programable .

2) NO es permet l'ús de calculadores programables, mòbils o qualsevol altre dispositiu amb connexió a Internet.

3) NO es permet l'ús de cap full de formulari ni d'apunts.


Recordeu que totes les activitats avaluables AVC1 i AVC2 que formen part de l'avaluació continuada NO són recuperables.


-Revisió:

La revisió de l’avaluació continuada es podrà demanar a través de correu electrònic. En el cas particular de l'AVC1, es programarà un dia per tal que els alumnes puguin fer la revisió del Qüestionari en el Moodle. Per a l'AVC3 la revisió es realitzarà durant el calendari de revisió establert pel Centre.

Recordeu que per aquesta darrera activitat l’alumne/a ha de deixar el mòbil dins les bosses o al lloc on l’indiqui el professor/a . No seguir aquestes indicacions comportarà l'expulsió de la revisió i es comunicarà l'incident a Coordinació per tal que emprenguin les mesures adients.


- EXAMEN DE SUFICIÈNCIA O RECUPERACIÓ:

L’examen de Suficiència o Recuperació consistirà en un examen que seguirà la mateixa estructura que la Prova d'Avaluació Final.

Les activitats d'avaluació continuada realitzades durant el curs quedaran anul•lades i NO FARAN MITJANA amb l’examen de suficiència.

En aquest examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 5.00 per aprovar.

En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5.00, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.00.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG - és, de manera general, l'avaluació continuada. Excepcionalment, però, l'estudiant pot acollir-se a l’avaluació única i, en aquest cas, haurà d'omplir una sol·licitud durant les dues primeres setmanes del curs (mitjançant correu electrònic ) i comunicant-ho al professor responsable de l'assignatura, a secretaria (secretaria.graus@euses.cat) i a coordinació acadèmica.

Si es tria l'avaluació única:

-NO s'han de fer les activitats d'avaluació continuada (ni AVC1 ni AVC2) proposades al llarg del curs.

-L'alumne s'avaluarà a través de la Prova d'Avaluació Final de l'assignatura, que correspondrà al 100 % de la nota global de l'assignatura.

-La nota de la Prova d'Avaluació Final ha de ser com a mínim un 5.00 per poder aprovar l'assignatura. Si la nota és inferior a 5.00, l'alumne suspèn l'assignatura i tindrà una altra oportunitat per aprovar-la en la Prova de Suficiència. Els detalls d'aquesta prova es descriuen a sota, en l'apartat de criteris de qualificació.

Requisits mínims per aprovar:
Avaluació Continuada:

L'avaluació continuada consta de dos parts:

1) Part de tasques avaluables NO recuperables a realitzar durant el curs (50%): AVC1 (20%), prova presencial (horari lectiu), i AVC2 (30%), no presencial (fora de l’horari lectiu). Cap d'elles requereix de nota mínima.

2) AVC3 (Prova d'Avaluació Final) (50%): Examen presencial on l'alumne s'examinarà de totes les unitats didàctiques seguint les característiques i el format descrit a l'apartat corresponent a les activitats avaluables. S'ha d'obtenir una nota mínima de 4.00 per calcular la mitjana amb la resta de les tasques de l'avaluació continuada.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.00 en la mitjana de l'avaluació continuada .


Avaluació Única:

L'alumne realitzarà únicament la Prova d'Avaluació Final (100 % de la nota final de l'assignatura).

Per superar l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir nota mínima de 5.00 en la Prova d'Avaluació Final.


Si l'alumne suspèn l'avaluació continuada o l'avaluació única, té una altra oportunitat de superar l'assignatura que és l'Examen de Suficiència. L'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 5.00 en l'Examen de Suficiència per superar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i prèvia cita amb el/la professor/a. Excepcionalment i per a casos específics, el professorat pot optar per realitzar les tutories de forma virtual.

En funció de les resolucions de les autoritats sanitàries i de la direcció d'EUSES, aquestes tutories poden passar a fer-se en format telemàtic quan es consideri oportú en funció de l'evolució sanitària.

En cas que les tutories es realitzin de forma virtual, els alumnes hauran de tenir la càmera oberta.

En casos de dubtes puntuals també es poden utilitzar altres canals per resoldre els dubtes, com ara el correu electrònic o el xat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzaran els diferents canals de comunicació disponibles al Moodle, com ara el fòrum d'avisos i notícies, videoconferències o bé correu electrònic.

Observacions

La metodologia de l'assignatura es constituirà en unitats didàctiques (UD).

Cada UD treballarà uns continguts concrets a partir d'una primera exposició explicativa del professor que, posteriorment, l'estudiant practicarà a partir de les activitats pràctiques que es considerin adients i referides a la UD corresponent.

Prèviament a cada UD, l'alumne haurà de descarregar-se els apunts de la plataforma Moodle i llegir-los detingudament.

Per tal de facilitar l'assimilació dels coneixements a l'alumne, es suggereix que es mantingui un ritme de treball continuat.

Els objectius d'aprenentatge són:

- OA 1: Conèixer els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.

- OA 2: Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia. Inclou la distribució de vectors, moments i les forces a les palanques que es troben en el cos humà.

- OA 3: Comprendre la distribució de vectors, moments i forces en les palanques que es troben en el cos humà.

Els professors posaran a disposició dels alumnes tot un seguit d'activitats (exercicis, qüestionaris,...) a resoldre a classe o fora del horari lectiu per tal de facilitar l'estudi i comprensió dels conceptes relacionats amb l'assignatura. Algunes d'aquestes activitats seran no avaluables però tenen l'objectiu de fomentar l'autoaprenentatge i resoldre els dubtes que hagin pogut sorgir durant el desenvolupament de les unitats didàctiques.

Els professorat de l'assignatura encoratja als alumnes a portar l'assignatura al dia, treballar els continguts prèviament i realitzar les activitats no avaluables proposades a classe.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:

1) Classes expositives:

Les classes expositives es realitzaran a l'aula, a EUSES (sessions presencials).

2) AVC1 (PAC) i AVC2 (APA):

Aquestes activitats mantindran les mateixes característiques que es descriuen a la fitxa de l'assignatura. L'AVC1 es farà de manera presencial, mentre que l'AVC2 es mantindrà en format no presencial. Les activitats seguiran el mateix calendari indicat en la programació de l'assignatura (disponible en la pàgina Moodle de l'assignatura el dia d'inici del curs).

3) AVC3 (Prova d'Avaluació Final) i Examen de Suficiència:

Mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa i es realitzarà de manera presencial a l'escola.

Escenari IV. Confinament:

1) Classes expositives:

Les classes expositives es duran a terme de forma virtual ('live streaming' i/o grabacions de vídeo).

2) AVC1 (PAC) i AVC2 (APA):

Aquestes activitats mantindran les mateixes característiques que es descriuen a la fitxa de l'assignatura però es realitzaran totes elles de manera virtual. Les activitats seguiran el mateix calendari indicat en la programació de l'assignatura (disponible en la pàgina Moodle de l'assignatura).

3) AVC3 (Prova d'Avaluació Final) i Examen de Suficiència:

Mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa però es realitzaran de manera virtual (a través de Qüestionaris Moodle).

En aquest cas, els alumnes podran disposar d'un full en blanc per realitzar els càlculs pertinents per resoldre els exercicis.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial:

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites a la fitxa de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.


Escenari IV. Confinament:

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites a la fitxa de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial:

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment o bé també, en determinades situacions, de forma virtual, a través dels canals especificats (videconferència, correu electrònic,...) en l'apartat corresponent de la fitxa de l'assignatura.

Escenari IV. Confinament:

Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.