Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Exercicis de simulació clínica en espais formatius, on en diferents escenaris professionals es desenvolupen les actituds i habilitats imprescindibles per a realitzar les posteriors pràctiques en institucions sanitàries.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Judit Guix Herrera  / Silvia Palomar Lopez  / Nuria Rabionet Rodrigo  / Javier Rodriguez Moreno  / Pedro Roura Marti  / Maria Dolors Sabates Pujol  / Elisabet Salinas Palacios  / Eva Serrat Graboleda  / Susana Tremols Iglesias  / Berta Vidal Plana
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup M2

Durada:
Anual
Professorat:
Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Judit Guix Herrera  / Silvia Palomar Lopez  / Nuria Rabionet Rodrigo  / Javier Rodriguez Moreno  / Pedro Roura Marti  / Maria Dolors Sabates Pujol  / Elisabet Salinas Palacios  / Eva Serrat Graboleda  / Susana Tremols Iglesias  / Berta Vidal Plana
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Marina Figueras Besalu  / Cristina Martinez Homedes  / Silvia Palomar Lopez  / Nuria Rabionet Rodrigo  / Javier Rodriguez Moreno  / Pedro Roura Marti  / Maria Dolors Sabates Pujol  / Elisabet Salinas Palacios  / Maria Rosa Suñer Soler  / Susana Tremols Iglesias  / Berta Vidal Plana
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB14 - Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES01 - Realitzar tècniques i teràpies específiques i / o complementàries a les cures d'infermeria amb seguretat i eficàcia
 • CES02 - Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital
 • CES12 -Estar informat respecte de l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria

Continguts

1. Atenció a la seguretat de la persona atesa II (EPI, mascareta)

2. Atenció a la persona atesa: obtenció de mostres de sang venosa i/o arterial

3. Atenció a la persona atesa: procediment d'inserció catèter venós perifèric

4. Atenció a la persona atesa: cures del portacath i inserció via subcutània

5. Atenció a la persona atesa: tractament endovenós, fluïdoteràpia i bombes de perfusió

6. Atenció a la persona atesa: tècnica del sondatge vesical, inserció, manteniment i cures en funció del sexe biològic

7. Avaluació integrada primer semestre

8. Atenció a la persona amb patologia respiratòria: permeabilitat de la via aèria, oxigenoteràpia, nebulització i inhaladors

9. Atenció a la persona amb toracocentesi i drenatge pleural

10. Atenció a la persona amb traqueotomia

11. Atenció a la persona atesa: procediments pel sondatge nasogàstric

12. Atenció a la persona portadora d'estomes digestius i/o urològics

13. Atenció a la persona portadora de drenatges quirúrgics

14. Atenció a la persona atesa portadora de traccions cutànies i embenatges de guix

15. Avaluació integrada segon semestre

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 5,00 17,00 0 22,00
Simulacions 25,00 0 0 25,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 20,00 0 20,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Fuentes Pumarola C, Ballester Ferrando D. (2010). Manual de Tècniques i procediments d'infermeria. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • González Gómez, Inés Carmen (2019). Técnicas y procedimientos de enfermería. Madrid: Difusión Avances de Enfermería (DAE SL), a https://www.enferteca.com/?infolibro=753 Catàleg
 • Delgado Mingorance, María Esther (2008). Procedimientos y técnicas de enfermería (2a ed. corr., rev. y puesta al día). Barcelona: Rol. Catàleg
 • Proehl, Jean A (2005). Enfermería de urgencias : (3a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Galarreta Aperte, Sergio (2018). Enferpedia :. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Smith, Sandra F.. (2009). Técnicas de enfermería clínica : (7a ed.). Barcelona: Pearson Educación. Catàleg
 • Perry, Anne Griffin. (2011). Técnicas y procedimientos en enfermería (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Velasco, Sara (2009). Recomendaciones para la práctica clínica con enfoque de género . Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Qüestionaris pre encontre: previs a la pràctica de simulació persencial És obligatori la seva realització al 100%. No hi ha nota mínima per aprovar. 10 No
Prova d'avaluació dels procediments mitjançant la resolució d'una situació concreta que integra diferents procediments És necessària una nota igual o major a 5 sobre 10 per aprovar l'avaluació 60
Pràctiques de simulació d'avaluació Pràctiques de simulació que l'estudiantat repetirà de manera autònoma i de les que serà avaluat 30 No

Qualificació

S'ha de realitzar el 100% dels qüestionaris pre encontre (representa el 10% de la nota). Els qüestionaris s'hauran de respondre dins la la pràctica de simulació.

L'estudiantat realitzarà 1 o 2 pràctiques de simulació de manera autònoma, a proposta del professorat i dins el laboratori de simulació. Aquesta simulació serà gravada per l'estudiantat o professorat i avaluada pel professorat. Representa el 30% del total de l'assignatura.

La prova d'avaluació dels procediments mitjançant la resolució d'una situació (que representa el 60% de la nota final) estarà formada de diferents parts:
- Avaluació de la simulació 65%
- Avaluació per part de la persona atesa 25%
- Autoavaluació 10%

En cas que dins l’avaluació del cas integrat no hi hagi participació de persona atesa estandarditzada, el 25% d’aquesta es repartirà entre l’avaluació de la simulació i l’autoavaluació de l’estudiantat quedant els percentatges de la següent manera:
- Avaluació de la simulació 80%
- Autoavaluació 20%

L'assistència al 100% de les pràctiques de simulació és obligatòria. En el cas d'absència justificada caldrà un 80% d'assistència semestral per a poder realitzar l'activitat d'avaluació. Les assistències per sota del 80% seran considerades com a NO PRESENTAT/DA.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada així com no compleixi la presencialitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat, podent-se presentar a l'activitat recuperable.

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

En aquest cas, l'avaluació es portarà a terme en la data fixada en el calendari acadèmic.
L'avaluació constarà de dues proves:
-Una prova amb preguntes relacionades amb la part de fonaments teòrics del procediment (prova semestral): valor 40%
-Resolució dels dos casos integrats (primer i segon semestre respectivament) planificada al calendari: valor 60%
No es recomana aquest tipus d'avaluació en aquesta assignatura, ja que per aconseguir l'aprovat sense haver realitzat els procediments durant el curs té gran dificultat. És una assignatura amb competències d'habilitats que requereixen el seguiment de la mateixa durant el curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran mitjançant correu electrònic amb el professor responsable de cada simulació pactant amb el professorat el sistema de comunicació (presencial, correu electrònic, tutoria virtual,...)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme mitjançant correu electrònic, CAE learning Space interface i moodle.

Observacions

*Els resultats d'aprenentatge relacionats amb les competències en aquesta assignatura són:
Argumenta la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades
Actua tenint en compte els aspectes ètics inherents a la cura de la persona en els procediments de cures
Estableix una comunicació eficaç mitjançant la simulació en els laboratoris.
Pren decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva.
Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat en el procediment a realitzar.
Aplica valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital.


**En aquesta assignatura s'integren les competències transversals: 1.Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.Els resultats d'aprenentatge específics relacionats amb aquesta competència són:
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
2. Competència ODS: Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona.
Els resultats aprenentatge vinculats a aquesta competència són les següents:
Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.
Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.

***La planificació dins els horaris de les pràctiques de simulació consten en els horaris aprovats pel consell d’estudis de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la página web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult I
 • Infermeria comunitària I
 • Pràctiques de simulació clínica I
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals mitjançant audiovisuals i lectura de bibliografia recomanada per preparar les activitats i posteriorment una tutoria amb el professorat per resoldre dubtes.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% de virtualitat: l'avaluació virtual modificarà els criteris d'avaluació canviant el seu percentatge:
-Qüestionaris pre encontre 50%
-Prova d'avaluació dels procediments integrats 50%. Aquesta es portarà a terme de manera virtual sempre que el context ho permeti.
-En cas que el context no ho permeti, l'avaluació es realitzarà mitjançant una prova de coneixements en entorn virtual (100%).

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories es concertaran igualment per correu electrònic, pactant amb el professorat el sistema de comunicació (correu electrònic, tutoria virtual,...)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.