Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Biologia vegetal i animal. Fisiologia vegetal. Botànica. Edafologia i climatologia
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Interpretar el paper de l'aigua en les plantes i analitzar els factors que determinen el seu moviment en el sistema sòl-planta-atmosfera
 • Diferenciar l'obtenció de nutrients inorgànics de la d'elements orgànics en la planta
 • Comprendre el metabolisme i fisiologia dels organismes vegetals
 • Adquirir la capacitat d'interpretar i relacionar els principals processos fisiològics i de creixement i desenvolupament dels organismes vius amb els elements i sitemes que els regulen.
 • Interpretar els caràcters morfològics que permeten diferenciar els principals taxons d'organismes vius.
 • Interpretar els caràcters morfològics que permeten diferenciar els principals grups d'artròpodes.
 • Interpretar els caràcters morfològics que permeten diferenciar les principals families de plantes superiors.
 • Adquisició de destressa en la identificació de les espècies de plantes superiors.
 • Reconeixer les principals espècies de plantes superiors d'interès en agricultura i saber on cercar informació sobre elles.

Continguts

1. FISIOLOGIA VEGETAL.

          1.1. RELACIONS HÍDRIQUES EN LA PLANTA:Tipus d'aigua en les plantes. Potencial hídric. Flux de l'aigua en la planta. Absorció i transport d'aigua. Pèrdua d'aigua per la planta. Transpiració i gutació. Funcions de l'aigua en les plantes.

                    1.1.1. NUTRICIÓ MINERAL I TRANSPORT D'ASSIMILATS:Nutrients minerals. Absorció d'ions minerals per l'arrel. Transport passiu i transport actiu. Transport d'assimilats pel floema.

                    1.1.2. FOTOSÍNTESI I:Absorció de llum, espectre d'absorció i espectre d'acció. Fotofosforilació cíclica i acíclica : fotòlisi de l'aigua, obtenció de poder reductor i fotoproducció d'oxigen.

          1.2. FOTOSÍNTESI II:Assimilació i fixació fotosintètica de CO2, N i S. Fluxe de CO2 du rant la fotosíntesi. El cicle de Calvin-Benson. Fotorrespiració. Altres vies de fixació deCO2: plantes C3, C4 i CAM. Localització d'aquests processos. Síntesi de sacarosa, midó i altres polisacàrids.

          1.3. CATABOLISME I RESPIRACIÓ: Respiració. Glucólisi, cicle de Krebs. Cadena de transport d'electrons i fosforilació oxidativa. Cicle de les pentoses fosfat. Factors que afecten la respiració.

          1.4. INTEGRACIÓ I REGULACIÓ DEL METABOLISME: Fotosíntesi, respiració i fotorespiració en vegetals. Punt de compensació. Taxes respiratòries. Rendiment i productivitat. Factors que afecten la fotosíntesi i la respiració. Regulació de l'activitat gènica.

          1.5. METABOLISME SECUNDARI EN LES PLANTES.Descripció. Principals grups de metabolits secundaris i les seves funcions.

2. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT.

          2.1. REGULACIÓ DEL CREIXEMENT I DEL DESENVOLUPAMENT EN VEGETALS: Hormones i receptors. Mecanisme d'acció de les hormones. Principals fitohormones: auxines, gibberilines , citocinines , àcid abscíscic i etilè. Fitorreguldors sintètics i herbicides hormonals.

          2.2. REGULACIÓ DEL CREIXEMENT I DEL DESENVOLUPAMENT EN ANIMALS. Recepció i coordinació de les respostes a estímuls interns i externs. Sistema endocrí: hormones, tipus i funcions. Sistema nerviós i sistema neuroendocrí.

          2.3. MORFOGÈNESI EN VEGETALS:Germinació. Formació de l'arrel, tija, fulles i flors. Formació i creixement dels fruits. Respostes fotoperiòdiques i vernalització: importància en agricultura.

3. DIVERSITAT

          3.1. NIVELLS D'ORGANTIZACIÓ DELS ORGANISMES VIUS:Característiques diferencials de cada nivell i principals grups taxonòmics.

          3.2. VIRUS:Estructura, forma i tamany dels virus. Principals virus patògens dels vegetals i animals. Substàncies antivíriques.

          3.3. BACTERIS:Bacteris d'interès agroindustrial i sanitari: fixadors de nitrogen, nitrificants i desnitrificants, patògens de vegetals i animals, làctics. Substàncies antibacterianes.

          3.4. FONGS:Característiques generals i cicles biològics. Mixomicets. Ficomicets. Ascomicets. Basidiomicets. Deuteromicets. Principals fongs comestibles, zooparàsits i fitoparàsits. Importància econòmica en el sector agropecuari. Substàncies antifúngiques.

          3.5. CORMÒFITS-ESPERMATÒFITS:Característiques generals de Gimnospermes i Angiospermes.

          3.6. GIMNOSPERMES: Pinàcies. Cupressàcies. Taxàcies. Principals espècies d'interes agrícola i forestal.

          3.7. ANGIOSPERMES: Característics generals de les Dicotiledònies i Monocotiledònies. Dicotiledònies: Policàrpiques, Apètales, Dialipètales i Simpètales. Característiques generals de cada grup.

          3.8. POLICÀRPIQUES I APÈTALES:Policàrpiques: Fam. de les Ranunculàcies, Papaveràcies, Fumariàcies. Apètales: Fam. Quenopodiàcies i Fagals.

          3.9. DIALIPÈTALES:Fam. Rosàcies: arbres fruiters. Fabàcies: lleguminoses d'interès agrícola. Rutàcies: principals cítrics. Euforbiàcies. Apiàcies: espècies d'interès agrícola., Brassicàcies i Cucurbitàcies: espècies d'interès hortícola.

          3.10. SIMPÈTALES:Fam. Solanàcies: principals espècies d'interès hortícola. Lamiàcies: principals plantes aromàtiques. Asteràcies.

          3.11. MONOCOTILEDÒNIES: Subclasse Lílides: Liliàcies. Espècies d'interès hortícola i ornamental. Altres grups. Subclasse Commelínides: Poàcies. principals gramínies cereals i pratenses. Altres grups d'interès. Subclasse Arècides: Arecàcies i Aràcies. Principals palmeres i espatiflores.

          3.12. GRUPS D'ANIMALS D'INTERÈS AGRONÒMIC:Anèl.lids. Nematelmints: principals nematodes patògens o vectors de malalties en vegetals. Artròpodes: Insectes, aràcnids i miriàpodes. Altres grups.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 15,00 16,00
Prova d'avaluació 5,00 13,00 18,00
Sessió expositiva 20,00 30,00 50,00
Sessió participativa 10,00 10,00 20,00
Sessió pràctica 26,00 20,00 46,00
Total 62,00 88,00 150

Bibliografia

 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001). Fisiología vegetal. Madrid: Pirámide.
 • Bonnier, Gaston, Layens, Georges de (1988). Claves para la determinación de plantas vasculares. Barcelona: Omega.
 • Gil Martínez, Francisco (1995). Elementos de fisiología vegetal : relaciones hídricas,nutrición mineral, transporte, metabolismo. Madrid [etc.]: Mundi-Prensa.
 • Madigan, Michael T., Martinko, John M., Parker, Jack, Rodríguez Fernández, Carmina, Sánchez Pérez, Miguel (cop. 2004). Brock biología de los microorganismos (10ª ed. [anglesa]). Madrid [etc.]: Prentice Hall.
 • Manobens, Rosa Ma. (1988). Botànica : instruccions per als recol·lectors de plantes :L'herbari : preparació i documentació. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament deCultura. Direcció General del Patrimoni Artístic. Servei de Museus.
 • Pelczar, Michael J., Chan, E.C.S., Krieg, Noel R. (1993). Microbiology : concepts and applications. New York [etc.]: McGraw-Hill.
 • Raven, Peter H., Evert, Ray F., Eichhorn, Susan E. (1991-1992). Biología de las plantas. Barcelona [etc.]: Reverté.
 • Salisbury, Frank B., Ross, Cleon W. (cop. 2000). Fisiología de las plantas. Madrid: International Thomson Editores Spain-Paraninfo.
 • Sinha, R.K. (cop. 2004). Modern plant physiology. Pangbourne: Alpha Science International.
 • Strasburger, Eduard, Sitte, Peter, Fortes Fortes, M.ª Jesús (cop. 2004). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega.
 • Street, H.E., Opik, Helgi (1970). The Physiology of flowering plants : their growth and development. London: Edward Arnold.
 • Vigo, Josep (cop. 2005). Les Comunitats vegetals : descripció i classificació. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat deBarcelona.
 • Voet, Donald, Voet, Judith G. (1992). Bioquímica. Barcelona: Omega.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1. Morfologia externa de plantes superiors. Arrel, tija i fulla Assistència obligatòria. Descripció.
Pràctica 2. Morfologia externa de plantes superiors. Flors i inflorescències. Assistència obligatòria. Descripció de flors.
Pràctica 3.Morfologia externa de plantes superiors. Fruit. Assistència obligatòria. Descripció d'inflorescències.
Pràctica 4. Determinació de plantes per la morfologia de la fulla. Assistència obligatòria.Determianció de diverses espècies de plantes superiors.
Pràctica 5. Determinació de plantes amb flor. Assistència obligatòria. Determinació de plantes amb flor de diferents famílies.
Pràctica 6. Reconeixement d'espècies vegetals d'interès agrícola I. Assistència obligatòria i reconeixement de les espècies mostrades.
Pràctica 7. Reconeixement d'espècies vegetals d'interès agrícola II. Assistència obligatòria. Reconeixement de les epècies proposades
Pràctica 8. Reconeixement d'espècies vegetals d'interès agrícola III. Assistència obligatòria. Reconeixement de les espècies proposades
Pràctica 9. Reconeixement d'espècies vegetals d'interès agrícola IV. Assistència obligatòria. Reconeixement de les espècies proposades.
Pràctica 10. Reconeixement d'artròpodes . Assistència obligatòria
Pràctica 11. Descripció, determinació i reconeixement de plantes superiors. Assistència i realització de la prova. Superació de la prova.Avaluació continuada dels coneixments adquirits. 32
Confecció d'un herbari de 50 espècies de plantes superiors Presentació de l'herbari. Correcció en la presentació, premsat i identificació de les plantes. 8
Autoavaluació Autoavaluació puntuable per realitzar a través de la web sobre els continguts desenvolupats a les classes de teoria. Avaluació continuada desprès dels diferents blocs. 5
Prova d'avaluació (examen final) Es considerarà en la nota final sempre que es superi 4 sobre 10 punts. 55

Qualificació

TEORIA: Examen final i avaluació continuada amb qüestionaris d'autoavaluació dels diferents blocs (60% nota de l'assignatura).
PRÀCTIQUES: Avaluació continuada de pràctiques i examen pràctic (40% nota de l'assignatura). Assistència a pràctiques obligatòria. Examen pràctic: descripció i determinació d'una planta amb flor i reconeixement de 20 espècies d'interès agronómic. Presentació d'un herbari de 50 espècies de plantes superiors.

Observacions

Mètodes docents:
Teoria: lliçó magistral amb suport visual (tranparències, diapositives) i informàtic (power point)
Classes participatives amb discussió i resolució de casos pràctics sobre els continguts teòrics exposats.
Pràctiques de laboratori: pràctiques amb material vegetal i animal per al reconeixement d'aquests grups d'organismes. Material de suport: guió de pràctiques, guies per a la identificació dels organismes i bases d'imatges informatitzades.
Docencia virtual i autoaprenentatge de l'alumne: Material de suport a la docència virtual per a l'autoaprenentatge de l'alumne.

Assignatures recomanades

 • Biologia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.