Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura és aproximar a l'alumnat a les estratègies predominants d'intervenció que es disposen per a la prevenció de la delinqüència. En primer lloc, es definiran els conceptes clau associats a la seguretat ciutadana i a la prevenció de la delinqüència, les classificacions establertes en termes de prevenció i s'incidirà en la prevenció a través de el sistema penal. En segon lloc, s'explicarà la prevenció des d'un àmbit social posant l'accent en els models d'intervenció primerenca amb menors i / o famílies. D'altra banda, s'estudiaran algunes estratègies de disseny urbanístic i ambiental enfocades a la reducció i dissuasió de la delinqüència. Així mateix s'indagarà en el concepte de crime mapping o anàlisi geogràfica de delictes. Finalment, es realitzarà una aproximació a les estratègies preventives que tracten d'oferir respostes als conflictes emergents en l'àmbit local. Transversalment, al llarg de l'assignatura, s'analitzaran fonts d'informació disponibles que reforcin els conceptes. S'inclourà, així mateix, una anàlisi des del marc preventiu comparat a nivell nacional i internacional.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Raluca Angelica Balan
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (65%), Anglès (15%)

Competències

 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE23. Proposar i argumentar mesures preventives a situacions criminològiques
 • CE24. Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció de la criminalitat
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. 1. Introducció. Conceptes Claus. Seguretat / inseguretat ciutadana i prevenció la de la criminalitat 2. Prevenció primarenca del delicte i en la infància/ família 3. Prevenció Comunitària 4. Prevenció Situacional 5. Prevenció Situacional II 6. Prevenció de la Ciber delinqüència 7. Hotspots and Crime Mapping 8. Hots pots and Crime Mapping II 9. Plans locals de seguretat 10.Prevenció segons la tipologia delictiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 0 20,00 34,00
Prova d'avaluació 68,00 111,00 15,00 194,00
Sessió expositiva 11,00 13,00 0 24,00
Total 93,00 124,00 35,00 252

Bibliografia

 • TORRENTE, D. (2020). Seguridad Pública y Privada. Madrid : Síntesis .
 • MURRIÀ, M. SOBRINO, C., GONZÁLEZ, C. (2020). 30 anys de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vigència i ús de les enquestes de seguretat a les metròpolis. Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona i IERMB.
 • TENCA, M., MÉNDEZ ORTIZ (2018). Manual de Prevención del delito y seguridad ciudadana. Buenos Aires: Didot.
 • TILLEY, N., SIDEBOTTOM, A. (2017). Handbook of crime prevention and community safety. NY: Routledge.
 • MARTÍNEZ ESPASA, J (2016). Las políticas públicas de seguridad ciudadana. Análisis y propuestas desde la Criminología. València : Tirant lo Blanc .
 • MEDINA, J. (2011). Políticas y estrategias de la Prevención del delito y Seguridad ciudadana. Madrid: Edisofer.
 • CRAWFORD, A (2009). Crime Prevention policies in Comparative Perspective. Devon: Willan Publishing.
 • ORTIZ DE URBINA, I; PONCE, J. (2008). Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo. Diez textos fundamentales del panorama internacional. Barcelona. Barcelona, Serie claves del gobierno local, 6. Fundación Democracia y Gobierno Local y Diputación de Barcelona.
 • Juanjo Medina Ariza (2011). Políticas y estrategias de la Prevención del delito y Seguridad ciudadana. Madrid: Edisofer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1era PROVA D'AVALUACIÓ 25% continguts treballats a les sessions teòriques i pràctiques i les lectures complementàries que s'indiquin. 25
2ona PROVA D'AVALUACIÓ 25% continguts treballats a les sessions teòriques i pràctiques i les lectures complementàries que s'indiquin. 25
TREBALL GRUPAL I EXPOSICIÓ ORAL 35% - Part escrita (15%- recuperable), treball en equip (10%) i exposició oral (10% no recuperable) 35
PRÁCTIQUES I SEMINARIS 15% realització de les activitats proposades per les sessions práctiques o seminaris. 15 No

Qualificació

L'avaluació:
- 1er examen 25% de la nota. Versarà sobre els continguts impartits a les sessions teòriques, pràctiques i lectures complementàries que s'indiquin. Cal obtenir una nota mínima de 4 per tal de que aquesta nota faci mitjana amb la resta. En cas contrari, la nota inferior a 4 serà la nota final de l'assignatura. L'examen tindrà un format mixt, una part de respostes múltiples (65%) i una part a desenvolupar (35%).
- 2on examen 25% de la nota. Versarà sobre els continguts impartits a les sessions teòriques, pràctiques i lectures complementàries que s'indiquin. Cal obtenir una nota mínima de 4 per tal de que aquesta nota faci mitjana. En cas contrari, la nota inferior a 4 serà la nota final de l'assignatura. L'examen tindrà un format mixt, una part de respostes múltiples (65%) i una part a desenvolupar (35%).
- Práctiques 15% de la nota . L’assistència als seminaris és obligatòria. Les pràctiques estan pensades per dotar d’eines a l’alumnat que els siguin útils per l’assignatura, però també com a eines transversals al grau. S'avaluarà la realització de les activitats preparades i proposades pel professorat.
- Treball grupal 35% de la nota (15% treball escrit, 10% treball en equip* i 10% exposició oral).El treball escrit és recuperable. L'exposició oral no és recuperable.

Condicions per aprovar l'assignatura:
- Per superar l'asignatura, la nota final ha de ser igual o superior a 5/10.
- Per poder fer mitja amb les altres notes, cal superar els dos examens i el treball grupal amb una nota igual o superior a 4/10. Pel que fa el treball grupal, a més, es requereix que cada integrant obtingui una nota mitjana superior a 3/10 de la part de "treball en equip". La persona que obtingui una nota inferior a 3 del "treball en equip", haurà de recuperar el treball de manera individual.
- Assistir al 70% de les sessions pràctiques, requisit imprescindible per superar la part pràctica (i l'asignatura).


RECUPERABLE.
Els examens i el treball grupal són recuperables.
No són recuperables l'assistència, la exposició oral i les pràctiques.

IMPORTANT INFORMACIÓ RELATIVA A PLAGIS I ACTES DE CÒPIA ALS EXÀMENs: El plagi de qualsevol treball o examen comporta una qualificació de zero i suspens de l'assignatura, més l'obertura d'un expedient acadèmic.
Aquell alumne que sigui sorprès copiant a la prova o qualsevol treball que formi part de l'avaluació no podrà recuperar aquesta prova, de manera que això suposarà que l'alumne s'hagi de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura: un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'examen sense un justificant formal, implicarà obtenir una nota de "No presentat" , sense possibilitat de recuperació.
La nota "no presentat" no és recuperable (s'aplica per totes les activitats avaluatives)

Avaluació única:
D'acord amb la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la UdG, l’estudiant que ho sol·liciti dins els terminis establerts podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única, renunciant, amb això, a l'avaluació continuada (art. 8).
L'avaluació única consistirà en un examen escrit i presencial amb preguntes de caràcter teòric i pràctic sobre el conjunt dels continguts treballats a l'assignatura (classes teòriques, pràctiques i lectures). Si les condicions sanitàries no permeten la realització d’un examen escrit, es realitzarà per via telemàtica un examen oral de les mateixes característiques i continguts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Assistència al 70% de les sessions pràctiques.
Obtenir una nota mínima de 4 a cadascuna de les proves d'avaluació i al treball grupal per poder fer mitjana amb la resta de les notes.

Tutoria

Les tutories es programaran en un horari convingut entre la professora de l'assignatura i l'estudiant.

En el cas de les tutorías virtuals, es realitzaràn per qualsevol plataforma que la UdG faciliti, en un horari convingut entre la professora de l'assignatura i l'estudiant.

En qualsevol cas, la tutoria s'ha de sol.licitar via email.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els estudiants i la professora es durà a terme mitjançant el forum de l'assignatura disponible al Moodle, per qüestions d'interès general, com la resolució de dubtes sobre la organització o els continguts de l'assignatura.
Si es tracta de qüestions d'interès individual, com la sol·licitud d'una tutoria o la notificació d'alguna incidència, la comunicació tindrà lloc a través del correu electrònic.
És important verificar el missatge confirmatori del rebut del correu, atès que en algunes ocasions correu es desvia a la carpeta de spam.

Observacions

Les sessions de l'assignatura es realitzaràn presencialment.

En cas que les condicions sanitàries ho requereixin i s'imposin restriccions de distanciament social, les classes s'impartiràn amb el model híbrid (la meitat del grup assistirà presencial, mentre que l'altre seguirà la classe virtualment, els grups rotaràn).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Modificació de les activitats:

La previsió, si les limitacions d'ocupació dels espais i els requisits de la distància social actuals canvien, les sessions passaràn a ser hibrides. La meitat del grup assistirà presencialment mentre que l'altre meitat seguirà la sessió mitjançant videoconferència simultània amb la plataforma facilitada per la UdG i possibilitant la participació directa dels estudiants.

Si les condicions sanitàries empitjoren i les autoritats sanitàries ordenen un confinament, totes les classes (també les pràctiques) passaran a ser online, a través de videoconferència simultània, procurant mantenir els horaris establerts.

Modificació de l'avaluació:
Es preveu que les activitats avaluatives siguin presencials a les aules.

En cas que no sigui possible fer-los presencialment per alteracions en la situació actual sànitaria, també es plantejarà una forma alternativa d’avaluació.

En aquesta circumstància, doncs, les activitats d'avaluació serien les mateixes, però la seva forma de realització es veuria modificada.

Tutoria i comunicació:
La comunicació entre els estudiants i la professora es durà a terme mitjançant el forum de l'assignatura disponible al Moodle, per qüestions d'interès general, com la resolució de dubtes sobre la organització o els continguts de l'assignatura.
Si es tracta de qüestions d'interès individual, com la sol·licitud d'una tutoria o la notificació d'alguna incidència, la comunicació tindrà lloc a través del correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.