Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / MONICA RICOU CASAL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Descriure i valorar el funcionament dels processos electorals i les seves conseqüències
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

2. LA REALIDAD INTERNACIONAL.LAS TENDENCIAS DEL EMPLEO

3. LA POLÍTICA DE EMPLEO DE LA UNIÓN EUROPEA

4. POLÍTICA DE EMPLEO EN ESPAÑA

5. ATENCIÓN ESPECIAL AL EMPLEO DE LAS PERSONAS JÓVENES Y DE COLECTIVOS VULNERABLES

6. LA POLÍTICA DE EMPLEO COMO MECANISMO ADECUADO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 17 17 34
Exposició dels estudiants 20 56 76
Total 37 73 110

Bibliografia

 • Coordinadores: Jaime Cabeza Pereiro y María Belén Cardona Rubert (2014). Manual de Políticas Sociolaborales.. CIVITAS. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició d'un dels Temes dde forma individual o en grup, en funció del que decideixi el professor responsable de l'assignatura. Es valorarà domini i claredat de l'exposició. Domini de la materia i de l'exposició oral. Acreditar un correcte coneixement dels continguts tèorics que conformen l'assignatura. 50
Resolució per escrit d'un treball sobre un dels temes explicats a classes, i que estigui incorporat al Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones laborales, publicat pel professorat de Dret del Treball de la UdG i editat per Thomson Reuters Aranzadi. El treball escrit será individual o en grup en funció del que decideixi el professor responsable conforme a la matriculació al curs. Acreditar un corecte coneixement dels continguts tèorics que conformen l'assignatura I que estan inclosos al Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones laborales, publicat pel professorat de la UdG, i editat per Thomson Reuters Aranzadi. 50

Qualificació

Els requisits per superar l'assignatura i els criteris de qualificació són els següents:

1. Per superar l'assignatura és requisit previ l'assistència a les sessions teòriques i practiques (exposició oral), la realització d’un treball individual o en grup i l’exposició d'aquests treballs. Si el treball és individual o en grup ho decidirá el profesor responsable en funció de la matriculació a l'assignatura.

No fer aquestes activitats implica un NO PRESENTAT a l’avaluació final de l’assignatura.

2. Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball individual o en grup (màxim dos persones) en funció del que decideixi el professor responsable. El professor responsable assignarà un tema a tractar de la part de Dret Social Europeu, del Manual de Dret del Treball, Seguretat Social i Migracions laborals, elaborat per professorat de la Universitat de Girona.

3. El treball individual o en grup,segons decideixi el professor responsable, haurà de ser exposat a alguna de les sessions pràctiques.

El Treball escrit serà sobre paràgrafs del MANUAL DE DRET DEL TREBALL, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS LABORALS, elaborat per professorat de la Universitat de Girona.

El Treball si és individual tindrà un MINIM DE 5 PÀGINES i un MÀXIM de 10 i haurà de contenir:

1/ Obligatori: Un comentari sobre 6 paràgrafs del Manual, corresponents a un dels temes del programa de l’assignatura.
2/ Obligatori: Si els paràgrafs contenen matèria d’un precepte legal, també s’haurà de comentar el precepte legal.
3/ Optatiu: Es valorarà incloure un resum d’una sentència judicial que faci referència directa a contingut dels paràgrafs.

No es permet la còpia literal ni de paràgrafs del manual ni de lleis ni, si s’escau, de sentències.

La participació oral de l’estudiant li pot suposar com a màxim el 50% de la qualificació d’aquesta part.

Aquesta tasca de presentació de treballs i participació oral a classe per comentar-los és imprescindible fer-la cada curs per superar l’assignatura. En aquest sentit, no serà admesa la sol·licitud de l'estudiant que demani que se li convalidin les qualificacions obtingudes en matèria de treballs pràctics de cursos anteriors. Per tant, haurà de presentar el treball i fer l'exposició cada curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT derivarà de:

1. La no assistència a les sessions teòriques i pràctiques del curs.

2. El no lliurament del treball pràctic a realitzar al professor responsable.

3. La manca d'exposició a classe del treball realitzat.

La nota de NO PRESENTAT significa que l’assignatura no es pot superar amb la realització de l’examen. L’examen oficial només està previst per als estudiants que havent assistit, i havent presentat un treball i havent-lo exposat, obtinguin una nota de suspès en aquestes últimes activitats.

Observacions

L’estudi de l’assignatura i la realització del treball per superar-la es realitzarà en funció del Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales, publicat l'any 2019 pel professorat de la UdG i editat per Thomson Reuters Aranzadi.

Assignatures recomanades

 • Dret social europeu
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals