Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Curs 2020-2021

Els estudis d’Arquitectura Tècnica i Edificació condueixen a l’obtenció d’una titulació que ofereix grans possibilitats d’inserció immediata en el món laboral, tant en la construcció i rehabilitació d’edificis com en paisatge, urbanisme i edificació sostenible, entre d'altres. Proporciona, per tant, coneixements i competències d’actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Arquitectura Tècnica i Edificació per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
25 (modalitat presencial) + 15 (modalitat semipresencial)
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

És recomanable que en els estudis previs s’hagin escollit les matèries de matemàtiques, física i dibuix tècnic. És interessant que l’estudiant se senti còmode en aquestes matèries.

El coneixement d’idiomes (francès i anglès), encara que no es tracta de matèries de la carrera, facilitarà el desenvolupament professional per a la relació internacional i la recerca d’informació.

Competències

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió:

 • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les seves instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu d’allò construït mitjançant l’establiment i la gestió dels plans de control de materials, els sistemes i l’execució d’obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al llibre de l’edifici. Portar el control econòmic de l’obra i elaborar les certificacions i la liquidació de l’obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l’activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d’execució.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i portar la direcció d’obres d’edificació en l’àmbit de la seva habilitació legal.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en processos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en edificis.
 • Dirigir i gestionar l’ús, la conservació i el manteniment dels edificis; redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, dels sistemes constructius i dels edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d’edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Exercir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d’edificació.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació té una gran versatilitat, cosa que li permet desenvolupar la seva activitat professional en qualsevol de les especialitats compreses dins l’àmbit de l’edificació, i al mateix temps, li permet adaptar-se amb facilitat als mercats de treball d’altres països. L’arquitecte tècnic no només rep formació tecnològica, sinó que també es forma en l’àmbit de la gestió.

L’arquitecte tècnic podrà projectar obres de reforma i rehabilitació, reparació i consolidació d’edificis construïts, en els termes establerts per la legislació vigent. Serà qui dirigirà l’execució material de les obres d’edificació i qui realitzarà el control qualitatiu i quantitatiu del que es construeix. Tindrà capacitat per gestionar la totalitat del procés, contractant i gestionant els diferents agents que hi intervenen (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyers calculistes, industrials, immobiliàries...). Per tot això, necessitarà els coneixements propis de la construcció del segle XXI, planificant per controlar el consum dels recursos, la reducció de les emissions contaminants i la gestió correcta dels residus. Tindrà coneixements per redactar els corresponents estudis i plans de seguretat i salut laboral, així com per coordinar l’activitat de les empreses constructores que participin en el procés edificatori.

En col·laboració amb les enginyeries o estudis d’arquitectura, podrà portar a terme les activitats tècniques de càlcul d’instal·lacions o estructures, disseny de solucions constructives específiques, amidaments i valoracions econòmiques, treballs de topografia, etc.

Un dels sectors que actualment necessita un nombre elevat d’arquitectes tècnics és la indústria. Cal intervenir en l’assessorament tècnic dels processos de fabricació de materials i elements per a la construcció i especialment en el control de la seva producció.

L’arquitecte tècnic pot desenvolupar la seva professió com a professional liberal, com a integrant de les àrees funcionals de qualsevol empresa privada o enginyeria (gerent, director tècnic, tècnic d’estudis, tècnic comercial, project manager) relacionades amb el sector, com a integrant dels serveis tècnics de l’Administració pública o com a docent en centres d’educació secundària o universitària.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de Matemàtiques12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00019) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00020) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of Physics 1 (3105G00021) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió Gràfica Arquitectònica12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Expressió gràfica 1   Expresión gráfica 1   Graphic expression 1 (3105G00023) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica 2   Expresión gráfica 2   Graphic expression 2 (3105G00024) BBàsica 6.00 SSemestral
Química i Geologia12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de materials   Fundamentos de materiales   Fundamentals of materials (3105G00026) BBàsica 6.00 SSemestral
Geotècnia   Geotecnia   Geothecnics (3105G11001) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió Gràfica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Topografia i replantejaments   Topografía y replanteos   Topography and staking out sites (3105G11003) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tècniques i Tecnologia de l'Edificació12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Construcció 1   Construcción 1   Construction 1 (3105G00028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Construcció 2   Construcción 2   Construction 2 (3105G11004) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments de Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of Physics 2 (3105G00022) BBàsica 6.00 SSemestral
Dret i Empresa12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Empresa   Empresa   Business (3105G00027) BBàsica 6.00 SSemestral
Aspectes legals en la contractació d'obres   Aspectos legales en la contratación de obras   Legal aspects of building contracts (3105G11002) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió Gràfica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Expressió gràfica 3   Expresión gráfica 3   Graphic expression 3 (3105G00025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tècniques i Tecnologia de l'Edificació30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Construcció 4   Construcción 4   Construction 4 (3105G11005) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Història de la construcció   Historia de la construcción   Construction history (3105G11007) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Materials 1   Materiales 1   Materials 1 (3105G11008) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Materials 2   Materiales 2   Materials 2 (3105G11009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Control de qualitat   Control de calidad   Quality control (3105G11010) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Construcció 3   Construcción 3   Construction 3 (3105G11030) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures i Instal·lacions de l'Edificació6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures 1   Estructuras 1   Structures 1 (3105G00036) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tècniques i Tecnologia de l'Edificació9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Construcció 6   Construcción 6   Construction 6 (3105G11006) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Construcció 5   Construcción 5   Construction 5 (3105G11031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures i Instal·lacions de l'Edificació21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Instal·lacions 1   Instalaciones 1   Installations 1 (3105G00033) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Instal·lacions 2   Instalaciones 2   Installations 2 (3105G00034) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures 2   Estructuras 2   Structures 2 (3105G00037) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Estructures 3   Estructuras 3   Structures 3 (3105G11032) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió del Procés12.00 crèdits
Gestió Urbanística i Economia Aplicades18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Dret en edificació   Derecho en edificación   Building construction law (3105G00039) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Amidaments i pressupostos 1   Mediciones y presupuestos 1   Measurements and cost estimates 1 (3105G11015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Amidaments i pressupostos 2   Mediciones y presupuestos 2   Measurements and cost estimates 2 (3105G11016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Valoracions i taxacions   Valoraciones y tasaciones   Valuations and appraisals (3105G11017) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Tècniques i Tecnologia de l'Edificació6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi del procés constructiu   Análisis de los procesos constructivo   Analysis of the construction process (3105G00031) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Patologia i rehabilitació   Patología y rehabilitación   Pathology and rehabilitation (3105G00032) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Gestió del Procés9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Gestió de projectes i obres   Gestión de proyectos y obras   Managing projects and buildings (3105G11013) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Seguretat i salut laboral   Seguridad y salud laboral   Occupational safety and health (3105G11014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes Tècnics9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes tècnics   Proyectos técnicos   Technical projects (3105G11018) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Optatives15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019) OPOptativa 5.00 SSemestral
Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020) OPOptativa 5.00 SSemestral
Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025) OPOptativa 5.00 SSemestral
Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques externes   Prácticas externas   Practical placement in companies (3105G11028) OPOptativa 15.00 SSemestral
Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Treball Fi de Grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball final de Grau   Trabajo final de Grado   Final degree project (3105G14001) OBObligatòria 15.00 SSemestral
Optativitat+ Reconeixement acadèmic21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019) OPOptativa 5.00 SSemestral
Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020) OPOptativa 5.00 SSemestral
Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025) OPOptativa 5.00 SSemestral
Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques externes   Prácticas externas   Practical placement in companies (3105G11028) OPOptativa 15.00 SSemestral
Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041) OPOptativa 5.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 4. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 5. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 6. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 7. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 8. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula