Admissió amb titulacions espanyoles

Estudiants amb titulacions espanyoles

Per ser admesos en els estudis de doctorat, els estudiants amb títols espanyols o els estrangers amb la titulació homologada, a part d’emplenar la sol·licitud en línia  dins del termini establert, han de presentar a l’Escola de Doctorat la documentació següent:

  1. Còpia del DNI, NIE o passaport vigent.
  2. Còpia compulsada del títol oficial de màster universitari i còpia compulsada de la certificació acadèmica personal o còpia compulsada de la certificació acadèmica personal del programa de doctorat superat on consti l’assoliment de la suficiència investigadora.
  3. Còpia compulsada del títol de graduat, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat o nivell equivalent.
  4. A més, si és el cas, un certificat que acrediti haver superat almenys dos anys de formació d’un programa d’obtenció del títol d’alguna especialitat de Ciències de la Salut (punt 4 de l’apartat anterior).

Els estudiants que hagin superat els estudis de grau i postgrau a la Universitat de Girona només caldrà que emplenin la sol·licitud en línia . En cas de no haver superat un dels dos estudis a la Universitat de Girona, sí que l’hauran d’acreditar documentalment.

L’Escola de Doctorat revisarà aquesta documentació i verificarà que es compleixin els requisits d’accés.