Accés a graus per a més grans de 45 anys

Curs 2019-2020

Les persones més grans de 45 anys que compleixin els requisits establerts poden accedir a la universitat superant una prova d’accés i una entrevista personal. Els passos a seguir són els següents:

1

Consultar la convocatòria vigent i la normativa reguladora per conèixer els requisits i el calendari d’accés.

Formalitzar la matrícula a la prova d'accés al Portal d'accés a la universitat dins els terminis establerts, abonar les taxes i presentar la documentació requerida.

2

Superar la prova d'accés.

Un cop superada la prova, formalitzar la preinscripció universitària al Portal d'accés a la universitat , per sol·licitar el centre i estudi on es vol accedir, durant el termini establert.

La universitat es posarà en contacte amb les persones candidates per informar-los del dia i l’hora de l’entrevista.

3

Superar l’entrevista personal.

En alguns estudis cal superar, a més, una prova d’aptitud personal (PAP).

4

Consultar l'assignació de places, que es publicarà al Portal d'accés a la universitat , d'acord amb el calendari de la preinscripció universitària.

Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau ofert per les universitats per als candidats que hagin superat l'accés. Les places s'adjudicaran segons la qualificació global obtinguda.

5

Assistir a la sessió informativa organitzada pel centre on s’imparteix l’estudi assignat i matricular-se dins els terminis establerts; en cas contrari es perd la plaça.