Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Enginyeria Elèctrica

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Manteniment electrònic (CFGS LOE)  (19,00 crèdits)

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFGS LOE)  (37,00 crèdits)

Mecatrònica industrial (CFGS LOE)  (29,00 crèdits)

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFGS LOE)  (13,00 crèdits)

Automatització i robòtica industrial (CFGS LOE)  (35,00 crèdits)

Desenvolupament de productes electrònics (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Instal·lacions electrotècniques (CFGS LOGSE)  (33,00 crèdits)

Manteniment d’equips industrials (CFGS LOGSE)  (29,00 crèdits)

Sistemes de regulació i control automàtics (CFGS LOGSE)  (35,00 crèdits)

Sistemes de telecomunicació i informàtics (CFGS LOGSE)  (14,00 crèdits)

Més informació: