Convalidació de CFGS

Convalidació de crèdits de cicles formatius de grau superior - Curs 2019-2020

Presentació

Els estudiants que hagin superat un determinat cicle formatiu de grau superior (CFGS) i iniciïn un ensenyament de grau a la Universitat de Girona poden obtenir convalidació de crèdits d’acord amb la taula de correspondències entre CFGS i ensenyaments de la UdG.

Si procedeixen de qualsevol centre d’ensenyament secundari de Catalunya, aquests estudiants poden sol·licitar la convalidació a la secretaria acadèmica del seu centre docent a partir del moment en què hagin obtingut plaça.

Els estudiants que hagin cursat fora de Catalunya un dels cicles formatius susceptibles de convalidació han d’adjuntar a la sol·licitud una certificació del contingut del pla d’estudis cursat en el lloc d’origen; un cop valorada la possible afinitat de continguts, rebran la resolució favorable o desfavorable a la convalidació de crèdits.

Els estudiants universitaris que no van poder gaudir d’aquesta convalidació en el moment d’accedir a la universitat, perquè la que els corresponia no estava encara establerta, poden sol·licitar-la amb posterioritat a la secretaria del seu centre docent dins els terminis que aquesta estableixi.

Per tal que la convalidació es faci efectiva cal abonar el preu establert al decret de preus anual de la Generalitat de Catalunya.

Correspondències entre CFGS i ensenyaments de grau 2019-2020

Dobles titulacions

Titulacions de grau

(*) En els graus de mestre/a les convalidacions depenen en part de la menció escollida. Vegeu el detall de convalidacions segons menció.

(**) A tots els plans d'estudis del grau en Turisme (Facultat de Turisme i escoles adscrites) s'apliquen les mateixes convalidacions, per bé que els noms de les assignatures afectades poden presentar petites diferències segons el centre en què s’imparteixin.

Darrera actualització: juny 2019