Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Coneix la UdG

Síndic de la UdG

Govern

El Consell Social de la Universitat de Girona, en la sessió de 12 de juny de 2014, va nomenar el Dr. Joan Manuel del Pozo Alvarez síndic de la Universitat. Pren possessió del seu càrrec el dia 1 de setembre.

D’acord amb l’article 105 dels Estatuts de la Universitat de Girona, el Síndic de la Universitat de Girona és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i llibertats dels estudiants, del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis davant de les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris.

Les actuacions del síndic de la Universitat han d'estar sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no han d'estar sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i s'han de regir pels principis d’independència i autonomia.

 

Les funcions i atribucions del síndic són:

  • Actuar d’ofici o a instància de part, en relació amb les queixes i observacions formulades per totes les persones de la comunitat universitària amb un interès legítim. Quan es presentin a consideració queixes que no hagin exhaurit totes les instàncies previstes pels Estatuts, el o la síndic de la Universitat ha d'orientar la persona interessada i indicar-li els procediments adequats que ha de seguir.
  • Sol·licitar i rebre informació dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat de Girona als quals afectin les queixes i observacions realitzades. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a proporcionar les dades i les informacions sol·licitades pel síndic en l’exercici de les seves funcions.
  • Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant dels òrgans competents, propostes de resolució d’aquells afers sotmesos al coneixement del síndic i proposar fórmules de conciliació que en facilitin una solució ràpida i eficaç.
  • Actuar com a interlocutor i informar el Consell d’Estudiants sobre les actuacions realitzades per garantir els drets dels estudiants.
  • Elaborar un informe anual i presentar-lo al Claustre Universitari, al Consell de Govern i al Consell Social, sobre el funcionament de la Universitat de Girona.

Presentació de queixes i suggeriments:

Cal adreçar-se a l’Oficina del Síndic, personalment, per correu, per correu electrònic o telefònicament. La persona interessada ha d'indicar en qualsevol cas les seves dades personals. Totes les qüestions es tractaran amb la deguda confidencialitat.