Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Resolució del rector

29 d'octubre de 2020

Per a l'adopció de noves mesures davant la pandèmia de covid-19, d'acord amb el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (escenari B1).

L’evolució negativa que està tenint la pandèmia provocada per la covid-19 ens ha dut a una nova situació greu d’emergència sanitària, que ha comportat una nova declaració d’estat d’alarma amb efectes des del passat dia 25 d’octubre, decretada mitjançant el Reial Decret 926/2020, de 25 de octubre.

Atès l’estat d’alarma decretat, el mateix dia 25 d’octubre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va dictar la Resolució SLT/2620/2020, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya, que seguia la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.

Avui, 29 d’octubre, el Departament de Salut ha dictat noves mesures aplicables a tot Catalunya per a contenir la pandèmia. Igualment, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha fet públic un acord amb relació a les mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per covid-19.

La situació epidemiològica actual i el conjunt de mesures que es contenen en les disposicions mencionades ens porten, doncs, cap a nous escenaris de lluita contra la covid-19, en els quals la nostra activitat acadèmica, de recerca i de gestió es veuran afectades.

És per això que, com ja s’ha fet en anteriors escenaris, amb la present resolució es recullen totes les mesures que s’han adoptat des de l’inici del curs acadèmic (2020-2021) i fins a la data d’avui, així com d’altres que responen a les resolucions recents del Departament de Salut esmentades anteriorment. Tot plegat configura un nou escenari (escenari B1), que en funció de l’evolució de la pandèmia ens pot portar a d’altres, segons les noves restriccions o la flexibilització d’aquestes que puguin esdevenir.

A fi de contribuir a contenir el brot epidemiològic i de facilitar el compliment de les mesures aprovades per les autoritats competents es dicta la present resolució; i en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny del 2011) i pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (BOE núm. 316, de 29 de desembre del 2017),

RESOLC:

Primer. L’hora límit de tancament dels edificis de la UdG és a les 21:15 hores, per tant l’activitat acadèmica ha de finalitzar com a molt tard a les 21:00 hores.

Segon. Les reunions de treball amb més de 6 persones, especialment aquelles que impliquin la mobilitat de personal entre diferents serveis o unitats, s’han de desenvolupar de forma no presencial.

Tercer. Per a la prestació del servei de registre presencial només roman oberta l’Oficina Central de Registre, situada al Rectorat, edifici Les Àligues. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de les 9:15 a les 14 hores.

Quart. La gerència ha d’emetre els certificats acreditatius, quan s’escaigui, per justificar la mobilitat del personal d’administració i serveis. Els deganats de les facultats o les direccions de les escoles, segons correspongui, han d’emetre els certificats acreditatius, quan s’escaigui, per justificar la mobilitat de l’estudiantat. Les direccions dels departaments han d'emetre els certificats acreditatius, quan s’escaigui, per justificar la mobilitat del personal docent i investigador.

La Gerència s’ha d’ocupar de registrar els certificats que s’emetin, i a aquests efectes els òrgans esmentats li han de remetre una còpia dels certificats emesos. Tot plegat, sens perjudici de les instruccions que puguin dictar la Gerència i/o el Vicerectorat de Personal en aquesta matèria.

Cinquè. Es recomana que l’activitat del Consell d’Estudiants i del Consell d’Associacions sigui no presencial. En el cas que, per la seva naturalesa, sigui necessària la presencialitat, es recorda l’obligatorietat de seguir les normes que ha estipulat, per a cada cas, l’Oficina de Salut Laboral (OSL) de la UdG.

Sisè. El Servei d'Esports de la UdG romandrà tancat. A la web https://www.udg.edu/ca/infocovid/Salut-a-casa podreu trobar uns seguit de recomanacions sobre activitats físiques i recursos saludables.

Setè. Les biblioteques de la UdG només oferiran servei de préstec bibliotecari de 9:00 a 14:00 hores; les sales de lectura romandran tancades. L'activitat no presencial del servei de biblioteques es mantindrà activa a través dels canals telemàtics habituals.

Vuitè. Les defenses dels treballs finals de grau i màster i la defensa de les tesis doctorals que es programin amb posterioritat a aquesta resolució han de dur-se a terme de forma no presencial.

Novè. Les activitats docents teòriques s'han de fer de forma no presencial. Els centres docents determinaran i informaran de les activitats docents pràctiques i de les activitats d’avaluació que es mantenen de forma presencial extremant les mesures de protecció. La resta d’activitats, amb caràcter general, s’han de fer en modalitat no presencial, tret que els centres docents estableixin altra cosa si la seva no presencialitat no fos possible i tingués afectació en la qualitat de la docència.

Desè. Es manté la suspensió de la celebració presencial de tots els actes acadèmics protocollaris de la Universitat de Girona (actes de graduació, reconeixements acadèmics, inauguracions de curs, cerimònies d’investidura de doctors honoris causa, lliurament de premis o altres actes similars). Se suspèn la celebració de congressos, convencions i jornades de forma presencial.

Onzè. Amb caràcter general, el personal d’administració i serveis (PAS) ha de treballar presencialment com a mínim un dia a la setmana. Així mateix, i d’acord amb el calendari vigent, totes les persones del PAS han de treballar un dia a la setmana en horari de tarda. Preferentment, en la mesura del possible, la tarda es treballarà en modalitat no presencial.

Si fos el cas, correspon a les caps i els caps de les unitats i serveis determinar un règim de presencialitat diferent per al seu personal, quan sigui necessari i amb l’objectiu de garantir la prestació de serveis. Tanmateix, es prioritzarà el treball no presencial en la mesura que sigui possible.

Tret que s’estableixi una altra cosa, l’atenció presencial al públic, tal com les secretaries acadèmiques, es limitarà a dos dies a la setmana amb caràcter general, preferiblement dimarts i dijous, llevat d’aquells casos en què necessàriament hagi de ser d’una altra manera.

Dotzè. Si la recerca ho permet, es recomana que els investigadors i les investigadores duguin a terme l’activitat investigadora a distància. Pel que fa a la recerca presencial i al funcionament dels laboratoris i espais de recerca, incloses les sortides de camp i espais exteriors a la UdG, les persones s'han de distribuir en l’espai i el temps per mantenir les condicions de seguretat, seguint les recomanacions de l’OSL. Els departaments, i els instituts de recerca si escau, són els òrgans responsables de la coordinació pel que fa a l’ús dels espais, segons les necessitats dels grups de recerca.

Tretzè. Publicar íntegrament la present al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona i al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona, que tindrà efectes a partir de la seva publicació i fins al 30 de novembre del 2020, sens perjudici que pugui variar aquest període de vigència en funció de les disposicions generals i resolucions de les autoritats competents i de l’evolució de la pandèmia de la covid-19.

Catorzè. Es deixen sense efectes les resolucions del rector següents:

  • Resolució del rector, de data 17 de setembre del 2020, d’adopció de mesures excepcionals contra la covid-19
  • Resolució del rector, de data 13 d’octubre del 2020, de noves mesures per a l’activitat acadèmica contra la covid-19

El rector,

Joaquim Salvi Mas

Girona, 29 d’octubre del 2020

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.