Consell Social

Ple 2/08, de 9 d’abril de 2008

Ple 2/08, de 9 d’abril de 2008

PRESSUPOST EXERCICI 2008 DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

S’APROVA:

El pressupost per a l’any 2008 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 88.162.572,54 euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 3/08, de 27 de març de 2008, tot restant a l’espera de l’autorització formal de la despesa del Capítol I per part del govern de la Generalitat de Catalunya. 

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES

Exposició de motius:
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) és una associació sense ànim de lucre, formada per les universitats de Catalunya finançades bàsicament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que s’associen en virtut de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC núm. 2423, d’1 de juliol) i els citats Estatuts.

Atesa la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), aprovada en la reunió conjunta del dia 15 de gener de 2008.

I atès l’article 88 e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, correspon al Consell Social aprovar la participació de la universitat en altres entitatS,

S’APROVA:

La modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), d’acord amb l’annex adjunt núm. 2.