Consell Social

6/00

Sessió ordinària núm. 6/00, de 19 de desembre de 2000

S'APROVEN:

Les Transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 173/00, 174/00, 175/00, 176/00 i 177/00.