Consell Social

1/01

Sessió ordinària núm. 1/01, de 23 de gener de 2001

S'APROVEN:

Les Transferències de Crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 1/01, 2/01 i 3/01 a excepció la núm. 6/01, de la qual es demana més justificació.