Consell Social

1/01

Sessió ordinària núm. 1/01, de 22 de març de 2001


S'APROVA:

Fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat:
L'import a liquidar l'any 2001 és de 19.483.002 PTA.