Consell Social

CEP 5/03

Comissió Economia i Pressupost 5/03, 22 d'abril de 2003

S’APROVEN:

 
Les transferències de crèdit sol·licitades, d’acord amb la documentació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents: 36/03, 37/03, 38/03, 39/03, 41/03, 44/03, 45/03, 50/03, 51/03, 52/03, 53/03, 57/03, 58/03, 59/03, 60/03, 61/03, 62/03.
 
S’APROVA: 

Eximir a Ràdio Girona del pagament de la tarifa d’utilització de la Sala Tomàs i Valiente, a la Facultat de Dret,d’acord amb l’article 9.1.g de la llei 16/1998, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.
Comunicar-ho als interessats.
 
S’APROVA: 
  1. Bonificar en un 75% el preu establert per lloguer d’aules que necessiti qualsevol delegació de l’Administració de l’Estat.
  2. Comunicar-ho als interessats.
 
S’APROVA: 

Encarregar al secretari l’aclariment del punt que fa referència a l’auditoria i  de les partides que componen el romanent acumulat que ha estat presentat.
 
S’APROVA:

El nou pressupost per a la instal·lació del porter automàtic a l’edifici de la seu del Consell Social, per un import total de 3.957,95 €.
 
S’APROVA: 

La instal·lació d’un carril electrificat per potenciar la il·luminació del despatx del síndic de la Universitat, a l’edifici de la seu del Consell Social, per un import de 739,21 €.