Consell Social

CCU 4/03

Comissió Comunitat Universitària 4/03, d'1 de juliol de 2003

S’APROVA:

Estimar la proposta rebuda del Consell de Govern en tots els seus punts sobre la regulació de la imputació de costos de personal intern en projectes europeus.

S’APROVA:

Que el president del Consell Social elevi al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la següent proposta de candidatura per a l’obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària per a la Universitat de Girona:
La Dinamització Cultural de la Facultat de Ciències.