Consell Social

CEP 12/03

Comissió Economia i Pressupost 12/03, 17 d'octubre de 2003

S’APROVA:

  1. Concedir un ajut de 900 € per finançar la filmació del vídeo del V Congrés Workshop d’Agents Físics WAF’04 de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de l’EPS.
  2. Deixar pendent de concessió la quantitat de 900 € esperant la justificació del resultat econòmic del V Congrés, per, si s’escau, ajudar a corregir la possible desviació pressupostària, fins a l’esmentat import de 900 €.
  3. Comunicar-ho als interessats.


S’APROVA:

  1. Concedir l’exempció de les taxes corresponents a l’ús de l’aulari de les facultats de Lletres i Ciències per dur a terme les activitats següents: Màster en Comunicació i Crítica d’Art i Màster en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a Professionals de les Humanitats i les Ciències Socials.
  2. Recomanar a la Gerència de la Universitat que s’arbitrin les mesures escaients en relació amb el tema d’ús d’aulari per part de la Fundació UdG: Innovació i Formació.
  3. Comunicar-ho als interessats.