Consell Social

CU4/05

Comissió de Comunitat Universitària CU4/05

S’APROVA:

La modificació de la relació de llocs de treball pel que fa a la plaça de secretari del Consell Social.
 
PLAÇA                      N          G             CD           CE           I             SP    Hor.         TITOL      O    Escala 
Secretari Consell Social  1        A             25            a         22.130,52      L       E           Eventual          Tècnica
 
S’APROVA:

L’assignació d’un complement retributiu en concepte de recerca, corresponent al 50 % de l’import del tram de recerca, a favor del professor titular d’universitat Dr. Joaquim de Ciurana Gay, amb efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2004.