Consell Social

CU2/05

Comissió de Comunitat Universitària CU2/05

S’APROVA:

1.      L’atorgament de mèrits docents corresponents a l’any 2004, d’acord amb la llista que s’annexa a l’acta com a annex núm.1.
2.      Els efectes econòmics seran a partir de l’1 de gener de 2005.
 
S’APROVA:
 
a) Informar favorablement i elevar al Ple la relació de llocs de treball.
 
b) Que en la presentació del pressupost 2006 de la UdG hi figuri la RLT ja definitiva, com a document bàsic per al futur.
 
S’APROVA:

L’assignació d’un complement retributiu en concepte de recerca, corresponent al 50% de l’import del tram de recerca a favor del Professor Titular d’Universitat Dr. Manuel de Gracia Blanco.