Consell Social

CU1/05

Comissió de Comunitat Universitària CU1/05

S’APROVA:
  1. El complement de productivitat es fa efectiu durant el primer trimestre de cada any i té com a finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal de la Universitat durant l’any immediatament anterior. En queden exclosos el gerent i personal eventual.
  2. Els seu import és proporcional al període d’activitat i a la jornada del perceptor.
  3. No tenen dret a percebre aquest complement el personal contractat temporal, inclòs el personal tècnic i qualificat de suport a la recerca, ni el personal a càrrec de projectes d’investigació i investigador.
  4. Per tenir dret a percebre aquest complement, es requereix un període mínim de quatre mesos ininterromputs de treball com a personal de la UdG, i que hi hagi avaluació positiva del responsable de la unitat administrativa competent.
  5. No correspon el pagament d’aquest import, quan l’informe d’avaluació personal no assoleix el coeficient 2 regulat a l’art. 4 de l’Acord de 4 de maig de 1994, pel qual s’aprova la normativa sobre l’aplicació del complement de productivitat per al personal d’administració i serveis, en la redacció donada per la modificació aprovada en l’Acord de 23 de febrer de 1995.
  6. L’import a abonar com a complement de productivitat pel període 2004 serà de 298,41 €.