Consell Social

3nc/99

3nc/99, de 29 de novembre de 1999

S'APROVA:

Traslladar al plenari la funció 11.1.e de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, que el ple del Consell del dia 29 de novembre va delegar a la Comissió de Comunitat Universitària d’acord amb l’article 12 de la mateixa llei, referent a l’aprovació de les normes de permanència dels estudiants a la UdG.

Fixar com a data límit el dia 31 de gener per l’aprovació, si escau, per part del Consell Social de la UdG de les Normes de permanència dels estudiants a la Universitat.

Establir la Comissió de Comunitat Universitària i el síndic de la UdG com a camins de diàleg permanent i interlocutors vàlids per a recollir els suggeriments proposats pel Consell d’Estudiants.
Comunicar-ho a la coordinadora del Consell d’Estudiants, senyora Laia Tarragona.S'APROVA:

Aplicar als membres del Consell Social les mateixes normes que s’apliquen a la UdG pel que fa a la compensació de les despeses contretes per raó de l’exercici del càrrec de conseller o representació.

S'APROVA:

Ratificar la rectificació del preu del crèdit del Graduat Superior en Gestió i Tècniques de l’Edificació en 6.296 PTA.

S'APROVA:

S’autoritza el rector de la Universitat per tal que pugui procedir a adjudicar les obres de construcció d’un camp d’herba artificial i tres pistes de tenis a ubicar en els terrenys del campus de Montilivi, adquirits el passat dia 18 d’octubre, mitjançant l’adjudicació pel procediment negociat.

S'APROVA:

Encarregar a la Comissió de Programació i Gestió l’anàlisi i l’estudi, en profunditat, de la necessitat o no que la UdG incorpori els estudis oficials de Diplomats en Relacions Laborals i que l’informe de la Comissió s’inclogui com a punt de l’ordre del dia del plenari del mes de març.