Consell Social

1nc/99

1nc/99, de 8 de juliol de 1999

S’APROVEN:

Les condicions del contracte del Síndic de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada pel rector de 8 de juliol de 1999."

 

 

 

S’APROVA:

La distribució de les 10 beques-col·laboració del MEC per al curs 1999/2000, de la següent manera
Facultat de Ciències de l’Educació2
Facultat de Lletres3
Facultat de Ciències2
Estudi de Ciències Jurídiques1
Estudi de Ciències Econòmiques i Empresarials1
Escola Politècnica Superior1

En el cas que en algun centre haguessin candidats possibles, la Comissió de Beques de la UdG donarà prioritat a un candidat de l’EPS, la resta, si es donés el cas, a candidats provinents de qualsevol facultat a o escola.

 

 

 

S’APROVA:

Nomenar la senyora Montserrat Planas Casamitjana secretària del Consell Social de la Universitat de Girona.

 

 

 

S’APROVA:

Nomenar el senyor Joan Olòriz i Serra membre representant del Consell Social al Consell Interuniversitari de Catalunya, d’acord amb l’article 8, apartat h), de la Llei 15/1998 del Consell Social Interuniversitari de Catalunya.

 

 

 

S’APROVA:

El preu del diploma de postgrau i màster Internacional a Distància en Sistemes d’Informació Geogràfica:
Preu del Diploma de Postgrau210.000 PTA
Preu del Màster285.000 PTA

 

S’APROVA:

El Programa de Govern del Consell Social 1999-2003 presentat pel president, senyor Jaume Casademont i Perafita i es ratifica la confiança en la seva persona, amb 22 vots a favor i 1 vot en blanc, sobre un quòrum de votants de 23.

 

 

 

S’APROVA:

Segregar la Facultat de Ciències Jurídico-Econòmiques en Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Facultat de Dret, d’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern.

 

 

 

S’APROVA:

Declarar deserta la proposta de candidat de la Universitat de Girona per optar a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.