Consell Social

7/00

7/00, de 18 de desembre de 2000

S'APROVA:

1. Resoldre positivament la sol·licitud de col·laboració presentada pel Director de l'EPS, Dr. Xavier Pueyo i finançar fins a 250.000 PTA, per a l'organització dels diversos actes de la celebració amb motiu del 150 aniversari dels estudis d'Enginyeria Industria.
2. Comunicar-ho a l'interessat.
 

S'APROVA:

1. Resoldre positivament la sol·licitud de col·laboració presentada pel Director del Departament d'Empresa, Dr. Joaquim Rabasseda i finançar fins a 150.000 PTA, per a l'organització de la Jornada en memòria del professor Dr. Carles Cassú.
2. Comunicar-ho a l'interessat.
 

S'APROVA:

El  pressupost de despeses 2001 del Consell Social de la Universitat de Girona.
 
CENTRE DE COST
IMPORT
03.01.000 béns corrents i serveis
13.250.000 PTA
03.01.001 atencions protocòl.làries 500.000 PTA
03.01.004 dietes i desplaçaments 100.000 PTA
03.01.005 assistències 3.550.000 PTA
03.01.301 personal 12.600.000 PTA
   
   
TOTAL 30.000.000 PTA"
 

S'APROVA:

1. Que correspon al Ple establir els criteris bàsics per a la elaboració del pressupost 2001, cal doncs que la elaboració del pressupost 2001 de la UdG afaboreixi tot allò relacionat en els següents punts:
- Millorar la qualitat de la docència i el rendiment acadèmic. Formació dels formadors per fer més eficaç la docència.
- Pla estratègic.
- Involucrar la societat civil i la comunitat universitària (Promoure una associació d'amics de la UdG, entre altres actuacions.)
- Impulsar la creació del Parc Tecnològic.
- Que les Infraestructures  compleixin les condicions de qualitat necessàries.
- Internacionalització de la UdG.
- Sistemes de beques que en promocionin la sortida d'estudiants a altres universitats d'altres països.
- Impulsar un pla de formació integral dels estudiants.
- Millorar l'accés a la Universitat i la atenció al estudiant.
- Potenciar les activitats de recerca i transferència del coneixement.
- Estendre les tecnologies de la informació i de les comunicacions en tot l'àmbit universitari.
- Millora de la gestió de recursos humans i materials.
 
2. Que la Comissió d'Economia i Pressupost de la Junta de Govern juntament amb la Comissió d'Economia i Pressupost del Consell Social estudiïn els criteris a seguir per a la elaboració del Pressupost 2001 de la UdG".