Consell Social

5/00

5/00, de 26 de juny de 2000

S’APROVA:


El compte general de l'any 1999, d'acord amb el document informat favorablement per la Junta de Govern del dia 8 de juny, supeditat als resultats de l'auditoria que efectuarà properament la Intervenció General de la Generalitat.


S’APROVA:

La incorporació del romanent del pressupost del Consell Social de l’exercici 99, d’import 26.611.021 PTA, al centre de cost 03.01.000 de despesa corrent.


S’APROVA:

1. Que en base a criteris de prudència pressupostària es destini un 5% del pressupost del Consell Social per a la concessió d’ajuts.

2. Que aquest percentatge es revisi cada any

3. Seguir els criteris aprovats per l’antic Consell Social de no concedir ajuts econòmics a l’estudi, atès que aquesta no és una funció del Consell Social.


S’APROVA:

D’acord amb l’informe favorable elevat per la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, i amb la documentació que annexa, Sol·licitud de TC, Memòria Justificativa, Caràtula de l’Expedient i Expedient:

La transferència de crèdit per import de 24.833.600 PTA, de l’aplicació pressupostària 143.00 Despeses de personal. Altre personal. Contractes administratius. Retribucions bàsiques, a les aplicacions pressupostàries:

224.00 Despeses corrents en béns i serveis. Material, subministrament i altres. Primes assegurances, per: 1.458.600 PTA
i
781.00 Transferències de capital. A famílies i institucions, per: 23.375.000 PTA.


S’APROVA:

Que la dotació econòmica del fons de maniobra del Consell Social sigui de 150.000 PTA, i que el funcionament sigui regulat per la normativa de Fons de Maniobra de la Universitat.


S’APROVA:

D’acord amb la Junta de Govern, proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació:

1. La integració de l’Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya/INSETUR a la Universitat de Girona.

2. Que es canviï el domicili que consta en el Decret 119/1998, de 26 de maig, pel qual s’aprova l’adscripció de l’Escola, i consti el nou domicili del centre a la Plaça de l’Abadia, s/n, 17220 de Sant Feliu de Guíxols (Girona).


S’APROVA:

Els imports límits a partir dels quals caldrà l’autorització al rector, del Ple del Consell Social, per adoptar acords d’adquisició i de disposició de béns mobles de la UdG, dels títols valors i de les participacions socials:

BÉNS MOBLES: a partir de 2.000.000 PTA
TÍTOLS VALORS: sempre que existeixi la proposta d’adquisició
PARTICIPACIONS SOCIALS: sempre que existeixi la proposta d’adquisició

Per a l’adquisició de béns mobles amb finançament específic, és a dir no procedent del pressupost ordinari de la UdG, no caldrà l’autorització del Consell Social.


S’APROVA:

a) Pel que fa als béns immobles:

Instar la Gerència que procedeixi a formalitzar les escriptures de tots els edificis i terrenys propietat de la UdG pendents d’aquest tràmit, d’acord amb la procedència d’aquests béns immobles, portant a terme les gestions escaients amb cadascuna de les institucions:
- Tots aquells béns immobles que han estat finançats directament amb el pressupost de la Generalitat.
- Tots aquells béns immobles que es varen traspassar mitjançant el decret de creació de la UdG i són provinents de la UAB i de la UPC.
- Tots aquells béns immobles cedits o donats per l’Ajuntament de Girona.

b) Pel que fa als béns mobles:

Instar la Gerència que procedeixi a inventariar tots el béns mobles propietat de la UdG i adquirits amb el seu propi pressupost, des de l’1 de gener del 2000 i anar inventariant des d’aquesta data retroactivament els adquirits en dates anteriors, fins a el.laborar la totalitat de l’inventari dels béns mobles de la UdG.
Pel que fa als béns mobles adquirits amb el pressupost de la Generalitat i pendents del traspàs, portar a terme les gestions oportunes per tal que es formalitzi i es pugui inventariar a la Universitat de Girona, per tal de donar compliment a la normativa vigent.


S’APROVA:

Els imports límits per a cada contracte i conveni, perquè tots aquells que el superin siguin sotmesos a la Comissió de Contractació i Patrimoni del Consell Social per tal que emeti un informe, abans de la seva formalització per l’òrgan competent de la Universitat.

* contractes i convenis de caràcter plurianual: tots

* contractes i convenis que no tenen caràcter plurianual:

- contracte d’obres: 20.000.000 PTA

- contractes de subministrament: els d’homologació i tots els que superen els 10.000.000 PTA

- contractes de gestió dels serveis públics: 2.000.000 PTA

- contractes de consultoria i assistència: 5.000.000 PTA, i sempre en cas de modificació.

- contractes de serveis: 10.000.000, i sempre en cas de modificació

- contractes de serveis específics i concrets no habituals: 2.000.000 PTA

Els que tinguin caràcter plurianual sempre s’hauran de sotmetre, previ a la seva formalització, a l’informe de la Comissió de Contractació i Patrimoni del Consell.


S’APROVA:

1. Que d’acord amb l’article 10.b de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, contribuir a l’acord pres pel Claustre de la Universitat de data 16 i 17 de maig, referent a la proposta elevada per l’Associació PROUDGI, per tal que les infrastructures dels centres universitaris compleixin les condicions i els requisits de qualitat i en concret les adaptacions oportunes per tal que pugui ser utilitzat d’igual forma per qualsevol tipus de discapacitat.

2. Comunicar-ho a l’Associació PROUDGI"

"S’APROVA:

D’acord amb l’article12.6 de la llei 16/1998, crear la Comissió Assessora de Col·legis Professionals:

- La compondran els degans i presidents de tots els col·legis professionals, o delegacions de col·legis de les comarques gironines.

- Es nomena president de la Comissió el senyor Josep M. Prat i també en formaran part el vicepresident del Consell, senyor Lluís Busquet, la vicerectora de Política Acadèmica, doctora Anna M. Geli, la vicerectora de Docència i Estudiants, doctora Pilar Monreal i el vicerector de Formació Continuada, doctor Alfons Martinell.


S’APROVA:

Que el president del Consell Social elevi la al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la següent proposta de candidats per a la obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària per a la Universitat de Girona:

La Dra. Carme Carretero, en representació de l’equip de treball que porta a terme el Pla de Millora de la Docència de Primer curs de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

El degà de la Facultat de Lletres, Dr. Joan Nogué, en representació d’aquest centre docent, per l’orientació acadèmica dels plans d’estudis de la Facultat: Una experiència interdisciplinària d’innovació docent. Les assignatures Tècniques d’Expressió Oral i Escrita, història de la Cultura i Els Coneixements Científics, obligatòries de facultat, per a tots els estudiants de primer cicle.


S’APROVA:

1. Autoritzar el rector a la compra del solar del campus Montilivi, de 811 m2, adjacent al que es va adquirir el passat mes de febrer, per un import total màxim de 19.600.000 PTA, d'acord amb el document informat favorablement per la Junta de Govern del dia 8 de juny

2. La inversió plurianual que comprèn els terminis següents:
Any 2000 1r. pagament 10.000.000
  Despeses escriptura 100.000
     
Any 2001 2n pagament 9.500.000


S’APROVA:

La distribució de les 20 beques.col.laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2000/2001:

Facultat de Ciències de l’Educació: 4
Facultat de Lletres: 5
Facultat de Ciències:4
Facultat de Ciències Jurídiques: 2
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: 2
Escola Politècnica Superior: 3

En el cas que en algun centre no hi haguessin candidats possibles, la Comissió de Beques de la UdG, atorgaria la resta de beques a candidats provinents de qualsevol facultat o escola.


S’APROVA:

Presentat a la Comissió Permanent el projecte de remodelació de l’edifici del C/ Alemanys, 16, vist que no és l’edifici adquirit pel Consell Social, atès que és la finca C/Alemanys, 14 i que el projecte resulta poc clar:

1.Fer una programació de remodelació conjunta, d’acord amb allò manifestat pel rector durant la sessió i que prevegi la ubicació dels òrgans de rectorat, vicerectorats, Consell Social i també la Sindicatura.

2.Crear un grup de treball format pels mateixos membres de la Comissió de Contractació i Patrimoni, i el senyor Busquet, que ha de ser informada i participar en totes i cadascuna de les qüestions que afectin a les finques 14 i 16 del C. Alemanys.


S’APROVA:

1. Resoldre positivament la sol·licitud presentada pel degà de la Facultat de Ciències, Dr. Brusi i col·laborar amb 180.000 PTA al sopar que tindrà lloc durant la Conferència Española de decanos de Biología els dies 10, 11 i 12 de juliol, a la Universitat de Girona.

2. Comunicar-ho a l’interessat.


S’APROVA:

Que atès l’interès manifest dels informes que emet la Sindicatura de la Universitat, en cada Ple ordinari, s’inclogui un punt a l’ordre del dia que sigui l’Informe del síndic.