Consell Social

1/00

1/00, de 31 de gener de 2000

S’APROVA:

Que de manera conjunta el vicepresident, el rector i el gerent elaborin una resposta, raonada, a la instància presentada pel col·lectiu d’estudiants de doctorat afectats per l’increment del preu de matrícula.

 

S’APROVA:

La variació que el gerent presenta al document ANNEX II de les Tarifes dels Serveis de Recerca, aprovat per la Comissió d’Economia i Pressupost: En la Proposta de Bonificacions en les Tarifes, la Tarifa B, Projecte finançament exterior, ha de ser un 70%.

S’APROVA:

1. El Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social.
2. Per tal que el president del Consell i els de les comissions, decideixin l’ordre del dia de cada convocatòria,
Que la Secretaria General trameti, per escrit, la sol·licitud dels punts que proposa que es sotmetin al Ple i a les comissions del Consell, amb la documentació corresponent.
3. Atès que el Consell Social ha de tenir coneixement de manera permanent dels aspectes tractats per la Junta de Govern i les seves Comissions Delegades, que tinguin qualsevol relació amb les funcions assignades per la Llei 16/1998 de 28 de desembre dels consells socials de les universitats Catalanes,
Sol·licitar, a la Secretaria General, la tramesa de les ordres del dia i les actes de la Junta de Govern i les seves Comissions Delegades.

 

S’APROVA:

1. Per tal de donar compliment a l’article 34.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social, que transcrit literalment diu: "A proposta del president, el Ple del Consell Social nomenarà un vicepresident que coordinarà les actuacions del Consell i les seves relacions externes".
Nomenar el senyor Lluís Busquet Ruhí vicepresident del Consell Social de la Universitat de Girona, que pren possessió del seu càrrec i el signa davant el Ple.
2. Per tal de donar compliment a l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social, es creen les següents comissions i se’ls delega les funcions amb els límits que assenyala el punt 3 de l’article 12 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya:
  • A la Comissió de Programació i Gestió, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 8 de la Llei 16/1998 amb excepció de les que la pròpia Llei detalla en l’article 12.3, que són la 8.1.a, 8.1.b i 8.1.e.
  • A la Comissió d’Economia i Pressupost, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 9 de la Llei 16/1998 amb excepció de les que la pròpia Llei detalla en l’article 12.3, que són la 9.a, 9.b, 9.c i 9.e.
  • A la Comissió de Contractació Patrimonial, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 10 de la Llei 16/1998 amb excepció de les que la pròpia Llei detalla en l’article 12.3, que són la 10.a.
  • A la Comissió de Comunitat Universitària, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 11 de la Llei 16/1998.
3. Que les comissions creades les integrin:
Comissió d’Economia i Pressupost: president, el senyor Aleix Gimbernat
Membres: Xavier Vilanova, Sebastià Alegre, Jaume Valls i un dels estudiants que designarà la Junta de Govern
Comissió de Programació i Gestió: president, el senyor Joan Olòriz
Membres: Tomàs Feliu, Enric Llauger, Anna M. Geli i un dels estudiants que designarà la Junta de Govern
Comissió de Contractació i Patrimoni: president, el senyor Ramon Coll
Membres: Carles Pàramo, Josep M. Prat, Joan Nogué i Marià Sazatornil
Comissió de Comunitat Universitària: president, el senyor Andreu Otero
Membres: Camil Ros, Alexandre Juanola, Jesús García i Glòria Plana
Comissió de Control de Comptes: president, el senyor Lluís Busquet
Membres: Aleix Gimbernat, Xavier Vilanova, Enric Llauger, Robert Pujol, Jaume Valls i Marià Sazatornil
Comissió Permanent: president, el president del Consell Social

Membres: vicepresident del Consell, presidents de les comissions, rector, secretari general i gerent.

S’APROVA:

1. Encarregar a la Comissió d’Economia i Pressupost que elevi una proposta al Ple del Consell que faci possible l’adequació de la futura seu del Consell Social del C/ Alemanys, per tal que pugui entrar en funcionament el més aviat possible.
2. Encarregar al vicepresident i al gerent que dotin la Secretaria del Consell Social dels Recursos Humans, retribuïts amb el pressupost del Consell, dels quals ha de disposar, en base a aquest punt de referència:
Secretari del Consell (nomenat i separat per la presidència):
PAS Eventual B
Suport Administratiu:
Funcionari C
PAS Interí D
3. S’encarrega a la Comissió d’Economia i Pressupost que elabori la proposta de pressupost del Consell Social.

S’APROVA:

1. Designar membres representants a la Comissió de Revisió de Plans d’Estudi de la Junta de Govern els senyors,
Lluís Busquet, Alexandre Juanola, Joan Olòriz i Josep M. Prat.
2. A proposta de la vicerectora de Política Acadèmica,

Qualsevol membre del Consell Social, en base a criteris d’oportunitat, participarà en les reunions de revisió dels plans d’estudi, quan s’escaigui.

S’APROVA:

Designar membre representant a la Comissió de Beques de la UdG el president de la Comissió de Comunitat Universitària, senyor Andreu Otero.

S’APROVA:

Sol.licitar a la Intervenció General de la Generalitat que auditi l’exercici pressupostari 1999 de la Universitat de Girona.
"S’APROVA:
1. Ajornar l’aprovació de les Normes de permanència a la UdG, i convocar un Ple Extraordinari pel dia 28 de febrer, per a la seva aprovació, si escau.
2. Que el president de la Comissió de Comunitat Universitària assisteixi a la reunió prevista pel dia 14 de febrer entre el rector, la vicerectora de Política Acadèmica, la vicerectora de Docència i Estudiants i el Consell d’Estudiants.
3. Facultar el president de la Comissió de Comunitat Universitària perquè dissenyi el procés que cregui més escaient, després de l’entrevista i abans del Ple."
"S’APROVA:
Autoritzar el rector a procedir a l’adquisició del solar de 831m2, situat al campus Montilivi, per un import de 20 milions de pessetes."
"S’APROVA:
1. El material informàtic afectat per les inversions de reposició es declara bé desafectat.
2. En funció del nivell de funcionament i d’oportunitat, els béns desafectats per aquest acord es destinaran prioritàriament a ser donats a països pobres.
3. El moment de la disposició dels béns desafectats, serà resolt per la Gerència de la Universitat."
"S’APROVA:
1. Col·laborar en el finançament del llibre que s’editarà en motiu del XXV aniversari de l’EPS, amb un import de 100.000 PTA.
2. Encarregar a la Comissió d’Economia i Pressupost que estudiï una proposta referent a la competència del Consell per aprovar col·laboracions econòmiques i que analitzi els diferents tipus que es vénen sol·licitant."