Consell Social

4/01

4/01, de 12 de juliol de 2001

S’APROVA:

  • La implantació i desenvolupament a la Universitat de Girona de L'ESTUDI PROPI DE GRADUAT SUPERIOR EN ENGINYERIA AMBIENTAL, d'acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern.
  • Fixar el preu de la matrícula en 3.100 PTA el crèdit.
 

S’APROVA:

El tancament de l'exercici pressupostari 2000 del Consell Social de la Universitat de Girona

 
 

S’APROVA:

El compte general de l'any 2000, d'acord amb el document informat favorablement per la Junta de Govern, supeditat als resultats de l'auditoria que efectua la Intervenció General de la Generalitat.
 
 

S’APROVA:

Que el rector prengui totes les mesures oportunes i necessàries per tal que es porti a terme la regularització del registre del patrimoni de la UdG.

 
 

S’APROVA:

Que es portin a terme les gestions oportunes per treure urgentment a concurs les obres de condicionament de l'edifici del carrer Alemanys, 14.
 
 

S’APROVA:

Autoritzar el rector a la compra d'un solar ubicat en el carrer del Portal Nou, número 30, de 1.640 m2, per un import de 49.900.000 M PTA (299.905,04 €), més les despeses de 300.000 PTA (1.803,04€) corresponents.
 
 

S’APROVA:

PLAÇA

Nbre.

Destí

Grup

C.Específ.

Prov

Hor.

Títol

Observ

Escala/

Grup

CONSELL SOCIAL

Secretari del Consell Social

1

24c

A

1.621.284

L

E

Eventual

Tècnica

Secretari President Consell Social i Consellers

1

22a

C

1.412.880

L

E

Adm.

Administratiu

1

14

C

530.520

C

P

Adm.

Auxiliar Administratiu

1

14

D

607.116

C

P

Aux. Adm.

 

S’APROVA:

La distribució de les 20 beques.col.laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2001/2002:
Facultat de Ciències de l’Educació (3 estudis de segon cicle): 4 beques
Facultat de Lletres (6 estudis de segon cicle) : 5 beques
Facultat de Ciències (3 estudis de segon cicle): 4 beques
Facultat de Dret (1 estudi de segon cicle): 2 beques
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2 estudis de segon cicle): 2 beques
Escola Politècnica Superior (2 estudis de segon cicle): 3 beques
 
En el cas que en algun centre no hi haguessin candidats possibles, la Comissió de Beques de la UdG, atorgaria la resta de beques a candidats provinents de qualsevol facultat o escola.
 

S'APROVA:

 
Que el president del Consell Social elevi al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la següent proposta de candidata per a la obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària per a la Universitat de Girona:
 
La Sra. M. Antònia Canals i Tolosa, professora del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona.
 
 
 
S'APROVA:
 
Instar la Junta de Govern a prendre els acords oportuns per tal de posar en marxa el projecte de Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i que els elevi al proper Ple del Consell Social per tal que prengui, si escau, els acords finals, i recomanar a la Junta de Govern:
 

Que l'òrgan jurídic que regeixi el Parc Científic i Tecnològic sigui una fundació.

Que s'elaborin urgentment els estatuts que regiran la fundació.

Que la representació de la UdG en la fundació esmentada ha de ser majoritària.

En relació amb les relacions amb la FOEG, es considera:

 

Que el projecte de Parc Científic i Tecnològic de la UdG, per la seva pròpia essència del seu disseny i objectius, haurà d'estar obert a aquelles institucions i organismes que hagin mostrat o mostrin el seu interès.

 
També es creu convenient:
 

Que vist l'interès mutu que la FOEG i la UdG han mostrat entre ambdós projectes de Parc, diferents però complementaris, la UdG atendrà amb molt interès els temes de col·laboració entre ambdues institucions."