Consell Social

6/03

6/03 de 9 de desembre de 2003

S’APROVEN, per unanimitat:
 
El balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de 2002 de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, havent estat prèviament informats del resultat de l’informe d’auditoria del Compte General 2002 de la Universitat de Girona.
 
S’APROVA:
 

A iniciativa el departament competent d’universitats i amb l’informe del Consell de Govern,  la creació de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR).

S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb el Consell de Govern, la ratificació sobre la memòria d’adscripció de l’Escola Superior Universitària Formàtic Barna, una vegada sotmesa al procés d’exposició pública.

S’APROVA:

Autoritzar la constitució d’una societat limitada com a instrument d’inversió per canalitzar les ajudes capital-concepte concedides pel CIDEM de la Generalitat de Catalunya.