Consell Social

CU2/06

Comissió de Comunitat Universitària CU2/06

S’APROVA:Exposició de motius:


La modificació de la Relació de llocs de treball, recull un conjunt d’actuacions que responen a un doble objectiu. Per una banda es vol garantir l’establiment de l’estructura administrativa i tècnica necessària per a donar suport al nou govern i a la nova gerència derivats de les darreres eleccions: reorganització de l’equip gerencial, creació de noves places de secretari/ària de Vicerectorats, reincorporació del xofer/a del Rectorat.
Per altra banda, amb l’objectiu d’evitar una excessiva fragmentació organitzativa, es vol iniciar la promoció d’una política d’optimització i racionalització dels recursos humans i de concentració d’aquells serveis que actuen en àrees temàtiques marcadament relacionades o vinculades. Des d’aquesta perspectiva, es proposa ajuntar el Servei d’Economia i Finances i el Servei de Patrimoni i Contractació en una única unitat administrativa sota la denominació de Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació.


Marc legal:


En virtut de les funcions que l’art. 7h dels Estatuts de la UdG, aprovats per Decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona pel que fa a l’establiment i modificació de la relació de llocs de treball.

Vistes les competències atribuïdes al consell de govern, atenent allò disposat a l’art. 66 dels mateixos estatuts, i en relació a les previstes per l’art. 15 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Atenent el que disposa l’art. 172 dels estatuts de la UdG quant a la normativa que és d’aplicació al personal d’administració i serveis de la universitat, en relació a allò previst a l’art. 74 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC).

Vist el que estableix el Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509/Annex, de 3 de novembre de 1997) pel que fa a la creació i modificació, i concretament els arts. 5.f) i l’art. 31.a), quant a les competències de l’òrgan de govern per establir el nivell dels llocs de treball.

Atenent els arts. 78 i 79 de l’indicat Decret Legislatiu, en relació a la supressió de llocs de treball; així com allò previst, sobre aquesta matèria, en els arts. 84.d) i següents, 92 i 119 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; i el que estableix l’art. 18 de l’Acord de la Junta de Govern de la Universitat de Girona, de data 30 de gener de 1997, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis funcionari de la UdG.

Analitzats els preceptes vigents, en matèria retributiva, per al personal d’administració i serveis de la universitat, i especialment els arts. 74 de la LOU, 75 de la LUC, i els arts. 100 a 104 del DL 1/1997 indicat anteriorment.
En virtut de les funcions que l’article 90 de la LUC i l’article 10 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social atribueix al Consell Social pel que fa a la relació de llocs de treballs del PAS.


Acord:

La modificació de la Relació de llocs de treball de la UdG, com a conseqüència de la reorganització de l’equip gerencial, de la creació del Servei d’Economia Patrimoni i Contractació, de la creació de 3 noves places de secretari/ària de Vicerectorats i de reincorporació del lloc de treball de xofer/a del Rectorat.

Les actuacions que es portaran a terme es detallen i es justifiquen de manera específica en el document que s’adjunta a l’acta com a annex núm. 1.Annex 1


S’APROVA:


L’atorgament de mèrits docents corresponents a l’any 2005, d’acord amb el llistat que s’annexa a l’acta com a annex núm.2.

Els efectes econòmics seran a partir de l’1 de gener de 2006.

Annex: mèrits docents 2005

S’APROVA:


Que el president del Consell Social elevi al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la següent proposta de candidatura per a l’obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària per la Universitat de Girona.Candidat individual: Dr. Salomó Marquès Sureda, del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.