Consell Social

EPP1/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP1/06

S’APROVA:


Atès que la liquidació de l’exercici 2004 estava pendent d’elevar al Ple, precisament perquè encara no es disposava de l’informe dels auditors, ara es conclou que en la propera sessió plenària del Consell Social s’inclouran el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost del 2004 de la UdG, així com l’informe de l’auditoria practicada, per prendre l’acord que escaigui.

S’APROVA:


Elevar al Ple del Consell Social per a la seva aprovació, si escau, el projecte de pressupost del Consell Social per a l’exercici 2006.