Coneix la UdG

Òrgans de govern

El govern de la UdG

L'article 53 dels Estatuts de la Universitat de Girona estableix els tipus d'òrgans de govern de la Universitat de Girona:  

 

"El govern de la Universitat de Girona és exercit tant pels òrgans col·legiats i unipersonals d’àmbit general com pels òrgans col·legiats i unipersonals d’àmbit particular i que són els següents:

a) Òrgans col·legiats d’àmbit general: Claustre Universitari, Consell Social, Consell de Govern i Junta Consultiva.

b) Òrgans unipersonals d’àmbit general: rector o rectora, vicerector o vicerectora, secretari o secretària general, el o la gerent, el o la vicegerent i síndic o síndica de la Universitat.

c) Òrgans col·legiats d’àmbit particular: Junta de Facultat i d’Escola, Comissió de Govern i Consell d’Estudi de Facultat i d’Escola, Consell de Departament i Consell d’Institut.

d) Òrgans unipersonals d’àmbit particular: degà o degana, vicedegà o vicedegana, secretari o secretària i coordinador o coordinadora d’estudi de facultat, director o directora, sotsdirector o sotsdirectora, secretari o secretària i coordinador o coordinadora d’estudi d’escola, director o directora i secretari o secretària de departament, director o directora i secretari o secretària d’institut i director o directora de càtedra".