Coneix la UdG

Món UdG

El món UdG

La Universitat de Girona ha creat tota una xarxa de complicitats que s’estén a la vida quotidiana dels estudiants però que també té en consideració els exestudiants i que, anant més enllà, estableix sinèrgies i voluntats mútues de col·laboració amb altres entitats i institucions de l’entorn gironí.

Els estudiants de la Universitat de Girona tenen la seva màxima representació en el Consell d’Estudiants, un òrgan reconegut en els Estatuts i integrat pels estudiants claustrals escollits lliurament d’entre els seus propis companys i pels ells mateixos. El Consell, a més d’oferir diversos serveis d’atenció a la comunitat estudiantil, intervé decisivament en la política educativa en les qüestions que l’afecten.

Al mateix temps, els estudiants de la UdG s’associen en funció d’una gran multiplicitat d’interessos. Des d’organitzacions polítiques fins a grups d’acció cultural, des d’associacions que tenen l’objectiu d’establir lligams amb el món empresarial o amb altres associacions europees, fins a d’altres que vinculen els estudiants en funció de creences religioses o afinitats en el lleure, l’activitat extraescolar dels estudiants és altament diversa i vivificadora. 

Els exestudiants de la UdG no perden el contacte amb la institució. Poden continuar gaudint dels avantatges de disposar d’una Biblioteca al seu abast i també poden utilitzar el seu compte de correu electrònic. Un cop superada la seva etapa universitària, així mateix, molts d’ells augmenten el vincle amb la Universitat de Girona a través d’activitats de formació continuada, de màsters i postgraus, cursos de doctorat i d’especialització.
El Consell Social de la Universitat de Girona ha impulsat la creació de l'associació d'exestudiants PostScriptum (http://web.udg.edu/postscriptum) amb l'ànim de fomentar la vinculació dels exestudiants de la Universitat de Girona i enfortir-ne la relació mútua. Aquesta associació ofereix un ampli ventall d'avantatges i organitza activitats de caire acadèmic i de lleure.

La Universitat de Girona té un lligam històric, de lleialtat institucional i de compromís social, amb les institucions democràtiques que li han donat suport al llarg dels anys. Al mateix temps, amb els principals agents econòmics i empresarials del país manté estrets vincles de col·laboració. Fruit d’aquesta conjunció d’interessos, hi ha diverses fundacions que treballen per millorar la qualitat de l’ensenyament universitari, per una recerca que pensi en les necessitats del teixit social, per la major integració de l’estudiant en el món del treball i per l'aprofundiment en la labor educativa a tots nivells i de manera contínua de la UdG.

Les fundacions i altres entitats d’aquest tipus són:


La Universitat de Girona s’integra en associacions d’universitats del país i de l’Estat, amb la finalitat de defensar els interessos que li són propis i d’utilitzar canals de col·laboració mutus que desemboquin en una millor prestació de serveis. Al mateix temps, comparteix amb aquestes universitats els desitjos d’una excel·lència de més intensitat, a través de mecanismes globalitzats i objectius de valoració de la qualitat.


La UdG participa com a membre de ple dret en l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP); en la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives, dels països de parla catalana, i la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

La UdG està representada en el Consell Interuniversitari de Catalunya, que és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. L’Administració autonòmica responsable d’universitats és el Comissionat per a Universitats i Recerca, integrat en l’actualitat en el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

La UdG també és membre de consorcis i agències, com ara l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

A escala estatal, l’Administració encarregada d’universitats és el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC), mentre que l’organisme responsable de l’avaluació és l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).