El Claustre Universitari aprova l'informe anual del rector Quim Salvi

El primer informe que el rector sotmet a valoració en el Claustre ha estat aprovat per 63 vots a favor (un 66% dels vots emesos)

El 20 de desembre ha tingut lloc la sessió ordinària del Claustre Universitari de la Universitat de Girona (UdG) en què el rector ha exposat el seu informe anual, i ha ressenyat les accions de govern realitzades durant el 2018. Ha rebut el suport de 63 dels membres claustrals presents.

Aquesta és la primera vegada que Quim Salvi s’adreça al Claustre per retre comptes de l’acció de govern, i ho fa “perquè ho preveu la normativa” i perquè fent balanç de l’any 2018 “s’obre una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals” per valorar la gestió, tant en la seva visió general com en els seus aspectes particulars.

Pel que fa a l’informe, Quim Salvi ha exposat, en un clar exercici de retiment de comptes, el detall de les accions de govern de 2018, estructurades a l’entorn de tres grans eixos: en primer lloc, l’activitat universitària (el què), que comprèn la docència, la recerca, la transferència de coneixement i el compromís social; en segon lloc, les accions orientades a les persones que integren la Universitat (el qui), estudiants, personal d’administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI) i el conjunt de la societat; i, en tercer lloc, les accions relacionades amb el govern (el com), que comprèn governança, serveis i campus, qualitat i promoció i comunicació. A banda d’aquests tres eixos cabdals, tal i com preveuen els Estatuts, l’informe incorpora les línies generals del pressupost, la programació plurianual i la memòria econòmica.

L’exposició del rector sobre l’acció de govern de 2018 s’ha organitzat a l’entorn dels valors que la sostenen: ciutat universitària, innovació, autonomia, proximitat, participació, sostenibilitat i estratègia.

D’entre les accions concretes destaquen, pel seu abast i innovació, l’aposta per reforçar l’espai transfronterer, amb diverses iniciatives de relació amb la Catalunya Nord. El projecte Univers és una iniciativa liderada per la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPDV) i la UdG, que integra universitats d’Eslovènia, Itàlia, França i Espanya.

En la gestió de personal, el rector ha destacat la possibilitat d’incorporació de 25 persones a temps complert per l’increment de la partida de personal autoritzada per la Generalitat. Es trenca així l’estancament en el capítol 1 que patia la UdG com a conseqüència de les retallades pressupostàries.

Una menció especial han tingut les iniciatives relacionades amb el compromís social, la igualtat de gènere i la sostenibilitat, posant l’accent en la posada en marxa dels ajuts Beques Salari per a estudiants brillants amb dificultats econòmiques, amb 12 beques en aquest primer curs i que augmentaran fins  a 33, una partida anual de 200.000 euros, el curs 2020-21.

L’informe també destaca l’aposta per la promoció digital i audiovisual i també posa l’accent en l’estratègia d’internacionalització, amb la reactivació de xarxes europees i la promoció de la UdG a iberoamericà.

Finalment, en la presentació del pressupost el rector ha destacat que se n’hagin aprovat dos (2018 i 2019), xifrats en 94 i 97 M d’euros, amb uns increments anuals de 2,9% i 3,1%, respectivament, que permet una situació econòmica estabilitzada. L’elaboració del pla estratègic UdG2030 i la posa en funcionament de la plataforma participativa Som UdG, han tancat la intervenció del rector.

En el decurs de la sessió ordinària de Claustre Universitari, la presidenta del Consell Social, Rosa Núria Aleixandre, i el síndic, Joan Manuel del Pozo, han presentat l’informe dels òrgans que representen i s’ha donat suport a la moció, signada pel col·lectiu DejUNIGi, en solidaritat amb els presos polítics en vaga de fam i a la seva petició que el Tribunal Constitucional resolgui de manera immediata els recursos que hi han presentat.

El Claustre Universitari, òrgan màxim de representació de la comunitat universitària -entre altres competències que té reconegudes- debat les línies generals d'actuació de la Universitat. També aprova l'informe anual del rector o la rectora, que inclou un resum de l'activitat docent i d'investigació i les línies generals del pressupost, de la programació plurianual i de la memòria econòmica. És precisament aquest informe anual el que ha estat aprovat avui amb 63 vots a favor, 26 en contra i 6 abstencions.

Aquest és el primer informe que el rector sotmet a aprovació del Claustre després que prengués possessió del càrrec el 29 de desembre de 2017. Quim Salvi, catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors, és el cinquè rector de la UdG, després de Josep M. Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).

Quim Salvi va rebre el 57% dels vots ponderats en les eleccions de 29 i 30 de novembre de 2017 que, per primera vegada, es van dur a terme amb el sistema de vot electrònic. La participació es va situar en el 35’5% amb un total de 4.459 vots emesos, la  dada més alta des que el 2002 la Llei Orgànica d’Universitats canvia el marc en què té lloc l’elecció del rector que passa del Claustre Universitari al sufragi universal entre el conjunt de la comunitat universitària, amb ponderació de vot.

 

Notícies relacionades