Màster en Biomolecular i Biomedicina

Objectius formatius

L'objectiu principal d’aquest màster és formar professionals que dominin les tècniques de Biologia Molecular i Cel·lular que s’utilitzen en la majoria de centres on es treballen aspectes relacionats amb la biotecnologia i la biomedicina, abraçant tant centres d’investigació como indústries o laboratoris diversos.

Els objectius específics són els següents:

 1. Formar especialistes en tècniques de biologia molecular, entenent el terme en el sentit més ample, és a dir, abarcant des de les eines informàtiques i metodologies de laboratori bàsiques, fins a les tècniques experimentals específiques de laboratoris d’investigació. La formació adquirida serà aplicable a tots els àmbits en que els coneixements, competències i habilitats definits s’usin com a eines bàsiques o rutinàries de laboratori o com a eines d’investigació.  
 2. Proporcionar una base sòlida i ampla, però a la vegada homogènia, en el conjunt de tècniques d’estudi basades en l’anàlisi de les molècules biològiques en diferents camps d’aplicació amb un èmfasis especial en la biomedicina. 
 3. Posar en pràctica el conjunt d’activitats d’aprenentatge i competències definides en el programa teòric-pràctic, per tal de dotar l’estudiant amb les habilitats que requereix el treball en un laboratori on s’utilitzin les tècniques mencionades.
 4. Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el camp de la investigació biomèdica, de l’anàlisi clínic, de la indústria farmacèutica o biotecnològica, que no requereixin un grau de Doctor ni un títol oficial d’especialista en Ciències de la Salut o en qualsevol altra branca de les Ciències Biològiques, Biotecnològiques, Bioquímiques o Químiques, en general.

Resultats a obtenir

 1. Identificar un problema en el context d’una investigació o d’una actuació professional i usar estratègies per a la seva resolució
 2. Dissenyar un projecte d’investigació per a la resolució d’un problema biomèdic
 3. Integrar els coneixements de l’estructura i la funció dels sistemes del ser humà en situació normal i patològica
 4. Integrar els coneixements de l’estructura i la funció de la cèl·lula eucariota en situació normal i patològica
 5. Identificar problemes bioètics en un projecte d’investigació
 6. Resumir les principals Bones Pràctiques Científiques i Clíniques<
 7. Expressar de forma clara i concisa coneixements, resultats i conclusions
 8. Seleccionar informació i utilitzar-la per a construir, comunicar i aplicar coneixements
 9. Discriminar entre diferents solucions la més adequada a un objetiu de recerca o d’actuació professional
 10. Contextualitzar els objectius de recerca del seu treball en el marc del projecte de recerca d’un laboratori
 11. Interpretar resultats experimentals en el marc de les disciplines de les biociències
 12. Utilitzar las normes bàsiques de seguretat química y biològica en el laboratori
 13. Integrar els coneixements dels mecanismes moleculars bàsics que operen en el ser humà en situació normal i patològica
 14. Interpretar un protocol d’ús d’una determinada tècnica de biologia molecular i planificar el seu ús
 15. Escollir la tècnica de biologia molecular més adequada para la consecució d’un objectiu de recerca determinat
 16. Utilitzar les tècniques bioinformàtiques bàsiques per a resoldre problemes genòmics,  proteòmics o transcriptòmics

Competències

Competències transversals

 • Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • Contribuir al teixit europeu d'investigació i desenvolupament amb  una visió ampli i multidisciplinar dins dels camps biològic, biotecnològic, bioquímic, químic i biomèdic.
 • Formular judicis sobre la problemàtica ètica i social, actual i futura, que plantegen las ciències biotecnològiques en general i les biomèdiques en particular.
 • Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements les seves  conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats (divulgació científica).
 • Actualitzar i continuar els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • Elaborar propostes alternatives creatives en relació amb els objetius d'investigació, valorant en el seu cas les incerteses i riscos.
 • Liderar el treball en equip multidisciplinar i, en el seu cas, en un entorn internacional, valorant els processos i els rols que puguin establir-se.

Competències Específiques

 • Integrar els aspectes metodològics i els  continguts de les diferents disciplines de les biociències per al seu  estudi a nivell molecular.
 • Analitzar críticament el codi deontològic en la investigació biomèdica i promoure avenços  en les reflexions pròpies de la professió.
 • Demostrar habilitat per executar i implementar normes bàsiques de seguretat química i biològica en el laboratori.
 • Identificar i analitzar els mecanismes moleculars bàsics que operen en els éssers vius, particularment l'home, així  com les seves aplicacions en diferents camps d'investigació.
 • Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biologia Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació.
 • Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades  en biologia molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les malalties humanes (en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
 • Valorar la utilitat de tècniques de modificació genètica d'organismes per estudis i tractament de patologies humanes, la millora de processos i productes biotecnològics.
 • Identificar i utilitzar de manera racional les eines bioinformàtiques bàsiques (bases de dades i programes d'anàlisi molecular) per contribuir al coneixement genòmic, transcriptòmic i proteòmic.
 • Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits  de la Biomedicina Molecular i la Patologia Molecular.
 • Capacitar els alumnes per iniciar els treballs d'investigación que condueixin al doctorat.
 • Capacitar els alumnes per a la seva integració laboral en empreses tan públiques com privades i per al treball autònom  relacionat amb la biotecnologia.