Convocatòria d'ajuts 2018 de la Fundación Científica AECC per projectes d'investigació del càncer

La Fundación Científica AECC presenta la convocatòria d'ajuts a la recerca per a projectes d'investigació de qualitat en càncer amb una clara orientació translacional.

Aquesta convocatòria té com a objectiu la concessió de projectes de recerca de qualitat en càncer amb una clara orientació translacional, que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal i que es realitzin a Espanya.

Dues modalitats de participació:

a) El projecte de recerca haurà de tenir una orientació translacional, amb existència d'una base sòlida d'investigació (estudis que vagin des de l'oncologia bàsica, traslacional a estudis preclínics). Es possibilita la col·laboració entre diferents grups de recerca sempre que quedi clarament justificat a la memòria del projecte.

b) En el cas d'investigadors principals de grups de recerca que formin part del "Centro de Investigación Biomédica de Red en Cáncer - CIBERONC" podran optar a la modalitat FC - CIBERONC d'acord amb l'apartat de finançament de la convocatòria. Si s'opta per aquesta modalitat, caldrà especificar-ho en la sol·licitud i serà requisit imprescindible la col·laboració entre diferents grups de la Xarxa.

 

Durada del projecte

La durada dels ajuts serà de 3 anys a partir de la firma del conveni entre les parts. La data màxima d'inici l'1 de desembre del 2018.

 

Finançament del projecte

El finançament per a totes dues modalitats és de 300.000€ bruts pels 3 anys de durada màxima. No es financien costos indirectes.

Aquest tipus d'ajuts són incompatibles amb l'atorgament de qualsevol altra ajut per part de la Fundación Científica AECC o per alguna de les Juntes Provincials de la AECC que es trobi vigent en el moment d'optar a la convocatòria amb algunes excepcións d'acord amb les bases de la convocatòria punt 05.

En el cas de disposar d'altres ajuts o finançament procedents de fons públics o privats, caldrà informar-ho expressament.

Tota la documentació aportada cal que sigui redactada en anglès d'acord amb la convocatòria.

 

Termini i lloc de presentació

17/01/2018 a les 15:00h- Presentació telemàtica web Fundación Científica AECC i Còpia Registre UdG.

 

Convocatòria

Bases Reguladores - Projectes AECC 2018

 

Més informació

Fundación Científica AECC

 

Persona de contacte

Maria Olivas (recercaoitt@udg.edu)

 

 

Notícies relacionades