Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Convocatòria ICREA Acadèmia 2019

La convocatòria ICREA Acadèmia ofereix a professors de les universitats públiques catalanes un ajut que els permet una dedicació superior a la recerca, reduint les seves tasques docents i aportant un suport econòmic. El reconeixement, que s’atorga per cinc anys, ha permès augmentar l’impacte i l’abast internacional de la recerca que es fa a les nostres universitats. El termini intern per presentar sol·licituds finalitza el 23 de setembre.

1. Objecte del Programa

 1. El Programa ICREA Acadèmia té la finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari esmentat que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.
 2. El programa prioritza la detecció i l'estímul al professorat amb més potencial de creixement científic i valora especialment l'impacte potencial sobre la trajectòria investigadora dels candidats/es.
 3. Es contribueix així a la intensificació de la recerca del sistema universitari de Catalunya.
 4. El professorat beneficiari serà reconegut com investigador/a ICREA Acadèmia.

 

2. Contingut del Programa

2.1. El Programa suposa per cada investigador/a reconegut com ICREA Acadèmia, amb caràcter anual i durant cinc anys d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, el següent:

 1. Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
 2. Una subvenció de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador/a. Aquesta subvenció s’ha de destinar, d’acord amb l’investigador/a ICREA Acadèmia, a projectes de recerca i/o accions directament relacionades amb la seva activitat de recerca, i molt especialment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent de l’investigador/a ICREA Acadèmia.
 3. Un cànon de 4.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador/a en concepte de compensació per la seva participació en la gestió del Programa.

2.2. Els efectes econòmics del Programa es computen a partir de l’1 de gener de 2020.

2.3. El reconeixement com a investigador/a ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca durant els cinc anys de durada del Programa.

2.4. La dedicació prioritària a activitats de recerca pot ser compatible, excepcionalment, amb la realització d’estades de recerca, de caràcter temporal, de l’investigador/a ICREA Acadèmia a universitats i/o centres de fora de Catalunya, sempre que siguin autoritzades per la seva universitat i per ICREA als efectes de la seva permanència en el Programa.

 

3. Dotació econòmica del Programa

El nombre màxim de candidat/es que poden ser reconeguts com a investigador/a ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 30. La dotació econòmica total de cada ICREA Acadèmia és de 40.000 euros anuals que es faran efectius durant 5 anys (sempre i quan es compleixin els requisits de l’apartat 4.1), i que són finançats amb càrrec al pressupost d’ICREA.

 

4. Perfil dels candidat/es al Programa

4.1. Pot participar en el Programa el personal docent i investigador contractat o funcionari de les universitats públiques de Catalunya, que a 26 de setembre de 2019 (termini per presentar-se a aquesta convocatòria), reuneixi els següents requisits:

 1. Estar en possessió del títol de doctor/a.
 2. Tenir una vinculació permanent i a temps complet a una universitat pública de Catalunya.
 3. Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat pública de Catalunya i estar-hi impartint docència de manera regular.

4.2. Els ajuts no es poden solapar en el temps, però sí concatenar-se.

4.3. No podran concórrer a aquesta convocatòria els candidats de l’edició anterior que van ser notificats per ICREA en aquest sentit com a conseqüència del resultat de la seva avaluació pel comitè.

 

5. Presentació de sol·licituds i documentació

5.1. El candidat/a únicament pot presentar la sol·licitud per via telemàtica mitjançant el botó "Apply here" que figura al final del text d’aquesta convocatòria.

5.2. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 26 d’agost de 2019 i finalitza el 26 de setembre de 2019 a les 14:00h.

5.3. A la sol·licitud, que ha de complimentar-se en anglès, s’hi ha d’incloure informació de la recerca efectuada en els darrers cinc anys:

 • Selecció de les 5 publicacions més rellevants des de 2015.
 • Projectes de recerca des de 2015.
 • Premis i honors des de 2015.
 • Altres mèrits de recerca des de 2015.
 • Plans de recerca per als propers 5 anys.

5.4. A més s’ha d’adjuntar el currículum en anglès i en format pdf. (màxim 2 Mb i 15 fulls).

5.5. ICREA pot demanar la presentació de documentació original quan ho cregui oportú, així com qualsevol altra documentació que consideri necessària per a la resolució de la convocatòria.

 

6. Avaluació i selecció

6.1. L’avaluació de les sol·licituds correspon a cinc comissions d’experts o expertes independents de prestigi internacional, una per cadascun dels diferents àmbits de recerca, designades pel director d’ICREA. Els experts són sempre externs al sistema de recerca català i són designats per un període màxim de quatre anys. Durant el procés d’avaluació es mantindrà l’anonimat de la comissió per garantir la plena independència dels experts en el desenvolupament de les seves funcions. La versió actualitzada de la llista d’avaluadors està disponible a la pàgina www.icrea.cat. Els experts han de ser prèviament informats d’aquest criteri de publicitat.  

6.2. La comissió d’experts actua d’acord amb els principis d’imparcialitat, absència de conflicte d’interessos, objectivitat i rigor científic. L’avaluació de la comissió es considera en el seu conjunt, d’acord amb el sistema d’avaluació per parells aplicable a l’avaluació científica, previst per l’article 5.3 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

6.3. Per garantir la plena independència i l’autonomia de criteri els experts avaluen en línia les sol·licituds individualment i sense conèixer la identitat dels altres membres experts de la comissió, d'acord amb els criteris d’excel·lència científica següents, reconeguts internacionalment i considerats globalment: importància i impacte de les publicacions, projectes aconseguits nacionals i internacionals, capacitat de lideratge, visibilitat internacional, pla de recerca proposat i altres fites de recerca assolides.

6.4. Una vegada efectuades les avaluacions en línia, la comissió d’experts/es es reuneix presencialment i genera una llista dels possibles premiats/des ordenada per consens de tots els membres de la comissió, mitjançant una avaluació global dels mèrits de cada persona candidata d’acord amb els criteris d’excel·lència científica de l’apartat 6.3. La relació ordenada és signada per tots els experts/es de la comissió i es lliura al director d’ICREA.

6.5. Les persones candidates l’avaluació de les quals quedi per sota del nivell que la comissió d’experts/es determini, no es podran presentar a la convocatòria corresponent a l’edició immediatament posterior a la qual es van presentar.

6.6. ICREA facilita a cada candidat/a una breu valoració de la comissió d’experts sobre la seva proposta.

 

7. Resolució de la convocatòria

7.1.  Correspon al director d’ICREA la resolució. Abans del 21 de desembre de 2019 tots els candidats/es rebran per correu electrònic el resultat de la seva sol·licitud. La universitat d’aquells candidats/es preseleccionats també n’haurà estat informada.

7.2. La universitat beneficiària ha de presentar per via telemàtica i en paper a les oficines d’ICREA, abans de les 12:00h. del 31 de gener de 2020, el document d’acceptació per cada un dels premiats/des. El document en paper ha d’estar signat per cadascuna de les persones seleccionades i pel representant legal de la universitat. Aquest document ha d’incloure també la informació següent:

 1. a)  La declaració responsable del representant legal de la institució beneficiària conforme que ni la universitat ni cap dels seus premiats no estan inclosos en cap de les prohibicions previstes per l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari/a d’una subvenció.
 2. b)  L’acreditació, per part de la universitat, que la persona candidata proposada compleix tots els requisits que preveu l’apartat 4.

Passat el termini previst a la convocatòria sense que s’hagi presentat el document d’acceptació amb tota la informació requerida, s’entén que la persona candidata renuncia a la seva incorporació al programa ICREA Acadèmia.

7.3. S’entén que renuncien tàcitament a la seva incorporació al Programa ICREA Acadèmia les persones seleccionades la institució de les quals no aporti aquesta documentació en les condicions i en el termini indicats.

 

8. Publicitat

L’investigador/a ICREA Acadèmia es compromet a esmentar, en forma d’agraïment, el suport que ha rebut del Programa ICREA Acadèmia a totes les publicacions i activitats de recerca.

 

9. Justificació, avaluació i pagament

9.1. L’investigador/a ICREA Acadèmia ha de presentar anualment a ICREA durant el primer trimestre (termini màxim el 31 de març) posterior a cada exercici subvencionat i a través de la seva institució, una memòria científica sobre les activitats de recerca que ha desenvolupat. Aquesta memòria s’ha de penjar a la web i presentar-se en paper a les oficines d’ICREA dins el termini esmentat i ha d’estar signada per l’investigador/a ICREA Acadèmia amb el vistiplau del representant legal de la universitat. ICREA en farà el seguiment i comunicarà el resultat a la institució. La valoració positiva anual és condició necessària per la permanència al Programa.

9.2. Si l’investigador o investigadora ICREA Acadèmia destina part del seu premi personal a recerca, ho haurà de notificar a la seva universitat i a ICREA, a efectes merament informatius, atès que es tracta d’un premi de lliure disposició.

9.3. La justificació de la destinació de les quantitats aportades a la universitat s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu simplificat en els termes previstos en el conveni d’adhesió al Programa ICREA Acadèmia subscrit per ICREA i la corresponent universitat el 18 de setembre de 2008.

9.4. El pagament a la universitat del premi, de la subvenció i del cànon es farà efectiu per ICREA en els termes previstos al conveni d’adhesió al Programa, subscrit per ICREA i la corresponent universitat.

 

10. Canvis i renúncies

10.1. La pèrdua d’un o més requisits dels establerts a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria comporta el cessament en el Programa de l’investigador/a ICREA Acadèmia, amb l'excepció contemplada en el punt 10.2.

10.2. L'acceptació d'un càrrec unipersonal durant els cinc anys de l'ajut permet la suspensió de l'ajut durant un termini màxim de 8 anys, suspensió que s'aixecarà en el moment de la renúncia o finalització del càrrec.

10.3. La pèrdua dels requisits previstos a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria ha de ser comunicada per l’investigador/a ICREA Acadèmia a la seva universitat per tal que aquesta ho notifiqui a ICREA, en el termini no superior a 10 dies naturals, als efectes de la seva renúncia a la permanència en el Programa. Els efectes de cessament en el Programa de l’investigador/a es produiran, en tot cas, des de la data en què s’hagi produït la pèrdua del requisit o requisits d’accés a la convocatòria.

10.4. L’incompliment dels requisits previstos en aquesta convocatòria comporta l’obligació de retornar totes o part de les quantitats percebudes per l’investigador i per la universitat d’acord amb la normativa vigent.

10.5. L’investigador/a ICREA Acadèmia pot renunciar en qualsevol moment a seguir incorporat al Programa ICREA Acadèmia. La renúncia l’haurà de comunicar per escrit a la seva universitat la qual ho notificarà immediatament a ICREA, a l’efecte d’acordar les liquidacions corresponents, si escau.

 

11. Compatibilitat

11.1. El premi percebut per l’investigador/a ICREA Acadèmia és compatible amb qualsevol altre premi, ajut o altres recursos que percebi l’investigador/a ICREA Acadèmia.

11.2. El règim de compatibilitat de la subvenció percebuda per la universitat es determina en el conveni d’adhesió al Programa subscrit per ICREA i la corresponent universitat i a la base 4.2 de l’Ordre EMC/300/2016.

 

12. Acceptació de les bases reguladores

La participació en aquesta convocatòria suposa:

 1. La plena acceptació de les bases reguladores.
 2. La declaració que les dades aportades s’ajusten a la realitat.
 3. L’autorització a ICREA de l’ús de les dades de caràcter personal als efectes de la gestió i seguiment del Programa.

 

Accés al formulari de sol·licitud

Més informació i bases a: https://www.icrea.cat/ca/convocatories

Contacte OITT: Pau Blasco (recercaoitt@udg.edu / 972 41 9746)

Notícies relacionades