Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica (DARP)

Ajuts destinats a la realització d'activitats de demostració en els àmbits estratègics que es relacionen a continuació dirigides al sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari.

Requisits de les actuacions:


a) Pertànyer a un dels següents àmbits estratègics sectorials:
- Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal
- Gestió eficient de l'aigua, l'energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica
- Innovació agroalimentària
- Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària
- Sanitat vegetal
- Sanitat animal i benestar animal.

b) Ser d’interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement.

c) Ser innovadores respecte d’experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

d) Demostrar la viabilitat o el funcionament en condicions reals d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària.

e) Estar finalitzades en data 30/09/2022 com a màxim.

f) Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

g) Donar resposta, com a mínim, a un dels següents focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a l’operació 01.02.01:

 2A: millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, en particular amb l'objecte d’incrementar-ne la participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.
 2B: facilitar l’entrada en el sector d’agricultors adequadament formats i, en particular el relleu generacional.
 4A: restaurar, preservar i millorar la biodiversitat (fins i tot en les zones Natura 2000 i en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques), els sistemes agraris d’alt valor natural, així com l’estat dels paisatges europeus.
 4B: millorar la gestió de l’aigua, incloent la gestió de fertilitzants i plaguicides.
 4C: prevenir l’erosió dels sòls i millorar-ne la gestió.
 5A: aconseguir més eficàcia en l’ús de l’aigua en l’agricultura.
 5C: facilitar el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia, subproductes, rebuigs, residus i resta de primera matèria no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
Complementàriament, poden donar resposta als focus àrea següents:
 5B: aconseguir un ús més eficient de l’energia en l’agricultura i en la transformació d’aliments.
 5D: reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’amoníac provinents de l’agricultura.
 5E: fomentar la conservació i captura de carboni en els sectors agrícola i forestal.

Les activitats objecte d’ajut formaran part del Pla anual de transferència tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Per més informació i documentació a: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20946-Ajut-activitats-demostracio-transf-tecnol?moda=1

Termini intern 24/10/2019

Contacte OITT: valoritzacio@udg.edu

 

Notícies relacionades