Grup de Recerca Química Analítica i Ambiental

Química Analítica i Ambiental

Química Analítica i Ambiental

Química Analítica i Ambiental

Química analítica i ambiental

Membres actuals:

  • 7 doctors a temps complert
  • becaris de doctorat

Els membres pertanyen a dos Grups de recerca de qualitat reconeguts per la Generalitat de Catalunya: 2017-SGR-1685 (GRC) i 2017-SGR-1730 (GRPRE)

Àmbits d’expertesa: Medi ambient, agroalimentari, farmacèutic i biomèdic.