Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Reconeixement d'activitats

Criteris de reconeixement d’activitats realitzades fora de l’oferta formativa de l’Escola de Doctorat

Aprovats pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en la sessió 02/2019, de 27 de febrer de 2019

Document

Atès que des del curs 2017-2018, per acord del Comitè de Direcció, tots els nous doctorands han de realitzar un mínim de 20 hores dins l’oferta formativa de l’Escola de Doctorat, i ateses les dificultats que poden tenir alguns doctorands no residents a Girona per complir aquest requisit, el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat acorda que es podran sotmetre a reconeixement acadèmic algunes activitats formatives realitzades pels doctorands fora de l’oferta formativa de l’Escola de Doctorat de la UdG.

Aquestes activitats hauran de reunir les característiques següents:

 • Hauran de tenir un caràcter bàsicament metodològic o suposar un complement en la formació investigadora del doctorand.
 • Hauran de ser organitzades o estar avalades per institucions acadèmiques de nivell universitari o per institucions i associacions científiques de nivell equiparable.
 • S’hauran de portar a terme durant el període de realització del doctorat.
 • Se n’exclouran els cursos i activitats d’aprenentatge de llengües modernes.
 • En general, se n’exclourà l’assistència a congressos, simposis o reunions acadèmiques similars.

Entre les activitats que podran rebre reconeixement hi ha les següents:

 • Cursos no reglats que ha ofert o ofereix l’Escola de Doctorat de la UdG i que constaven o consten en l’oferta oficial de l’Escola.
 • Els cursos oferts per altres universitats o centres de recerca que tinguin un equivalent a la UdG o que, malgrat no tenir-ne, representin un complement necessari en la formació del doctorand.
 • Els cursos oferts per l’ICE de la UdG que tinguin un caràcter bàsicament metodològic o suposin un complement en la formació investigadora del doctorand.
 • Els cursos de formació transversal que ofereixen la Generalitat o l’Estat espanyol als investigadors en formació que gaudeixen d’un ajut per fer un doctorat industrial.
 • Cursos de doctorat realitzats en programes de doctorat cursats prèviament (per a l’obtenció del certificat de suficiència investigadora, cursos del DEA, etc.).
 • Cursos massius i oberts (MOOC tipus Miriadax, Coursera, edX, FutureLearn...) certificats, sempre que tinguin un caràcter bàsicament metodològic o suposin un complement en la formació investigadora del doctorand.
 • Una comunicació oral en activitats promocionades per l’Escola de Doctorat (com ara les Jornades d’Investigadors Predoctorals o la fase 2 del concurs “La tesi en 4 minuts”) tindrà un reconeixement de 5 hores de formació transversal. Només es podrà sol·licitar aquest reconeixement una vegada.

Mentre no estigui entrat com un tràmit i es pugui fer en línia, el reconeixement es demanarà mitjançant una sol·licitud adreçada, a través del registre oficial, al director de l’Escola de Doctorat, que contindrà tota la documentació necessària que certifiqui l’activitat realitzada i, en particular, un certificat d’assistència, o equivalent, que precisi clarament l’entitat acadèmica organitzadora de l’activitat i la seva durada en hores. En el cas de les activitats englobades en els apartats 1 a 5, es reconeixerà el nombre d’hores que consti en la documentació aportada.

Correspondrà a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en què està matriculat el doctorand valorar si el reconeixement sol·licitat s’ha d’aprovar o s’ha de desestimar.

Es recomana que, abans de matricular-se en una activitat, els investigadors en formació preguntin pel seu possible reconeixement a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.