Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assegurar la preservació dels béns en condicions estables i perdurables mitjançant múltiples estratègies que van des del control ambiental fins al càlcul del risc d'un préstec temporal d'un objecte museogràfic. La intervenció física sobre patrimoni arquitectònic o bens inmobles per tal de restituir-se a una situació sense risc per a la seva conservació i adequada per a la seva presentació.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN BOSCH BALLBONA  / FRANCESC MIRALPEIX VILAMALA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CG1. Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinar, procurant incorporar les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB10. Posseir habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE5. Identificar i analitzar els processos naturals i antròpics que alteren i posen en risc el patrimoni i planificar i gestionar la preservació dels béns patrimonials amenaçats
 • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat
 • CE9. Desenvolupar projectes d'interpretació, difusió i comunicació del patrimoni a partir de la relació entre les tendències expositives i / o museogràfiques, les exigències de conservació, el domini dels continguts i el coneixement dels públics

Continguts

1. Introducció als principis i criteris de la conservació-restauració

2. Conservació i restauració de pintura sobre tela: causes de degradació i patologies

3. Conservació i restauració de pintura i escultura sobre fusta: causes de degradació i patologies

4. Conservació preventiva

5. Legislació catalana sobre la conservació del patrimoni

6. Conservació i restauració de la pintura mural i materials petris: causes de degradació i patologies

7. Anàlisi de casos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 5 12
Cerca d'informació 0 20 20
Classes expositives 13 0 13
Elaboració de treballs 0 12 12
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Tutories 3 3 6
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Maltese, Corrado (1973). Técnicas artísticas. Cátedra.
 • Fernández Arenas, José (1996). Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Ariel.
 • Gómez González, Maria Luisa (1998). La Restauración : examen científico aplicado a la conservación de obras de arte . Cátedra.
 • Macarrón, Ana María (2013). Historia de la conservación y la restauración : desde la Antigüedad hasta el sig. Tecnos.
 • García Fernández, Isabel, (2013). La Conservación preventiva de bienes culturales. Alianza.
 • Pugés, Montserrat; Fernández, Laia (2012). La Conservación preventiva durante la exposición de materiales arqueológicos /. Trea.
 • AA.VV (1998). Memòria d'activitats del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
 • González, Ignacio (1999). Conservación de bienes culturales : teoría, historia, principios y no. Cátedra.
 • Xarrié, Mireia (2007). Diccionario de conservación y restauración de obras de arte . Balaam.
 • Lourdes Rico Martínez; elia Martínez Cabetas (2003). Diccionario técnico Akal de conservación y restauración de bienes culturales. Akal.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi de casos 50
Participació presencial a les classes expositives Assistència a les lliçons impartides 10
Síntesi de l'experiència d'aprenentatge 30
Utilització de bibliografia de referència sobre Conservació Utilització crítica de bibliografia sobre restauració i conservació de béns. 10

Qualificació

ES tindrà en compte la qualitat crítica del treball i la capacitat de síntesi. Es valorarà també la utilització i la consulta de bibliografia especialitzada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El NO PRESENTAT es contempla només per a aquells estudiants que no hagin realitzat cap de les activitats d'avaluació previstes