Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Actualització en trastorns de la salut mental en la infància i l'adolescència. Factors biològics i psicosocials associats a la salut mental. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció. Programes d'intervenció a través de noves tecnologies i la seva avaluació
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE13 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE15 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Continguts

1. Característiques de la intervenció psicològica a la infància

2. Trastorns internalitzants

          2.1. Trastorns afectius a la infància i l’adolescència

                    2.1.1. La depressió a la infància i l’adolescència

                    2.1.2. El trastorn bipolar a la infància i l’adolescència

                    2.1.3. Les conductes suïcides a la infància i l’adolescència

          2.2. Fòbia i trastorn d’ansietat a la infància i l’adolescència

3. Trastorns externalitzants

          3.1. Negativisme i trastorn de conducta

4. Trastorns del neurodesenvolupament

          4.1. Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

          4.2. Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)

5. Trastorns de la conducta alimentària

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 14 14
Classes expositives 50 50 100
Elaboració de treballs 0 34 34
Resolució d'exercicis 2 0 2
Total 52 98 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Seleccionar un factor de risc pel trastorn internalitzant i fer una actualització. 20
  Estudi de casos 30
  Dissenyar una intervenció utilitzant TIC per tractar un cas de trastorn externalitzant, TDAH o TEA. 50

  Qualificació

  Cal fer l'exercici d'autoavaluació del tema 5 obligatòriament per superar l'assignatura però no tindrà pes en la qualificació final.