Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Descripció i anàlisi de mètodesi programes de control integrat. Pràctica en empreses i institutcions de l'àmbit.
Crèdits:
20

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CB1 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB2 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB3 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB4 Saber comunicar les conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB5 Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CG1 Recerca, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.
 • CG2 Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.
 • CG3 Capacitat d'anàlisi de situacions noves.
 • CG4 Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.
 • CG7 Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.
 • CE5 Capacitat per valorar els resultats de les decisions preses

Continguts

1. Realización de forma individual de un proyecto, memoria o estudio original, bajo la supervisión de un director, que aplique e integre los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios del Máster. El TFM puede versar sobre cualquier tema que esté orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas al título de Máster en Protección Integrada de Cultivos. El TFM concluirá con la elaboración de una memoria del trabajo realizado, seguida por su defensa pública delante de un tribunal nombrado a este efecto.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Pràctiques en empreses / institucions 200 0 200
Total 200 0 200

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  El.laboració del treball/memòria

  Qualificació