Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Principis i convencions de l'escriptura acadèmica. Pràctica d'alguns gèneres.
Crèdits:
4,5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIRIAM CABRE OLLE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB5  Comunicar coneixements i resultats d'investigacions a diferents tipus de públic, d'acord amb els patrons acadèmics propis de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.

Continguts

1. Els alumnes s’hauran d’assegurar la capacitat de fer presentacions per escrit de materials acadèmics i dels resultats de les seves recerques.

2. Se’ls proporcionaran els mitjans per a conèixer la manera de presentar continguts estructuradament i amb els requisits que són habituals en la redacció de material acadèmic.

3. Els alumnes s’hauran d’assegurar la capacitat de fer presentacions públiques de caràcter científic o acadèmic.

4. Se’ls proporcionaran els mitjans per a preparar una presentació comparable al lliurament d’una comunicació en un congrés, que hauran d’exposar davant del grup.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 20 24
Assistència a actes externs 9 0 9
Classes participatives 29 0 29
Elaboració de treballs 4 17,5 21,5
Exposició dels estudiants 4 18 22
Resolució d'exercicis 1 6 7
Total 51 61,5 112,5

Bibliografia

 • Booth, Vernon (1993). Communicating in Science. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Couto, Manuel (2002). Cómo hablar bien en público: comunicar, persuadir y convencer con palabras. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Gibaldi, Joseph (2003). MLA Handbook for Writers of Research Papers (6a). New York: The Modern Language Association of America. Catàleg
 • Hughes, Dominic, & Benedict Phillips (2000). The Oxford Union Guide to Speaking in Public. London: Virgin.
 • Martínez de Sousa, José (1994). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva & Ricard Fité (2007). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos (3a). Vic / Barcelona: Eumo / Rosa Sensat / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra. Catàleg
 • Rubio, Joana, & Francesc Puigpelat (2007). Com parlar bé en públic. Barcelona: Mina. Catàleg
 • Turabian, Kate L. (2003). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations (7a., revisada). Chicago-Londres: University of Chicago. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Els alumnes faran un resum del seu treball de final de grau, seguint les pautes dels resums acadèmics que acompanyen les propostes de publicació. En l’avaluació del resum es tindrà en compte la capacitat de síntesi, la claredat d’exposició, l'estructura del text, la capacitat de destacar els elements més importants de la recerca i la correcció lingüística. 20
Els alumnes elaboraran una bibliografia essencial del seu àmbit de recerca i també presentaran un exercici de citació bibliogràfica, en tots dos casos segons les normes de citació de publicacions de la seva especialitat. En l’avaluació de l’exercici es tindrà en compte el rigor en l’aplicació de les normes. 10
Els alumnes triaran un article de la seva especialitat i en faran una presentació davant del grup ajustada a les característiques d’una comunicació de congrés, tot comentant-ne la importància en el seu camp i vinculant-lo al seu treball de final de màster. En l’avaluació de l’exposició es tindrà en compte la capacitat de síntesi, ajustant-se al temps previst, l’eficàcia i la claredat expositiva, text, la capacitat de destacar els elements més importants de la recerca i la correcció lingüística. 30
Els alumnes faran un comentari crític d'una conferències, fent èmfasi sobre els recursos emprats pel conferenciant a l'hora d'exposar la seva recerca. Es tindrà en compte la bona comprensió dels continguts, la capacitat d'observació i d'elaborar un discurs crític, la claredat d’exposició i la correcció lingüística. 10
Els alumnes faran un resum crític d'un article de la seva especialitat, tot comentant-ne la rellevància en aquell camp de recerca i per al seu propi projecte de treball de final de màster, tot seguint les pautes dels resums acadèmics En l’avaluació del resum es tindrà en compte la capacitat de síntesi, la claredat d’exposició, l'estructura del text, la capacitat de destacar els elements més importants de la recerca i d'elaborar un discurs crític i la correcció lingüística. També es tindrà en compte l'assimilació i aplicació de les classes teòriques i els comentaris del professor i d'un altre alumne que haurà revisat el primer resum 30

Qualificació

En l’avaluació dels resums es tindrà en compte la bona comprensió dels continguts, la capacitat de síntesi, la claredat d’exposició, la capacitat de destacar els elements més importants de la recerca i d'elaborar un discurs crític i la correcció lingüística; en l’avaluació dels exercicis bibliogràfics, el rigor en l’aplicació de les normes. En l’avaluació de l’exposició es tindrà en compte la capacitat de síntesi, ajustant-se al temps previst, l’eficàcia i la claredat expositiva i la correcció lingüística.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per a aprovar l'assignatura cal presentar els treballs que es demanen.