Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a les desigualtats socials en salut.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIONA PONS VIGUES
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG9- Avaluar l'activitat pròpia i l'aprenentatge propi, i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut
 • CE2-Elaborar protocols d'actuació en els diferents nivells d'atenció que incorporin els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per garantir una pràctica efectiva i ètica orientada a la promoció de la salut

Altres Competències

 • Conèixer les diferents aproximacions al concepte de salut i els diferents models conceptuals sobre la salut i els seus determinants.
 • Entendre el concepte de desigualtat en salut i les seves característiques.
 • Conèixer el marc teòric sobre les desigualtats socials en salut, fent especial èmfasi en la influència del gènere, la classe social i el treball.
 • Descriure els principals treballs realitzats, tant en el nostre àmbit com a nivell internacional,en relació a les desigualtats socials en salut.
 • Explorar les eines i recursos que faciliten la investigació i la intervenció sobre les desigualtats socials en salut
 • Descriure les intervencions i polítiques per abordar les desigualtats socials en salut
 • Aprendre els aspectes metodològics de la avaluació d’intervencions i polítiques en salut pública

Continguts

1. Introducció a les desigualtats socials en salut.

2. Les desigualtats en salut segons posició socioeconòmica

3. El territori com a determinant de les desigualtats. Privació i salut.

4. Les desigualtats de gènere i les diferències de sexe en la salut.

5. El treball com a determinant de les desigualtats: el treball remunerat i el treball domèstic i familiar.

6. Les desigualtats en salut en poblacions específiques: població immigrant, població infantil i a la tercera edat

7. Les polítiques i les intervencions per disminuir les desigualtats en salut

8. Avaluació de polítiques i intervencions en salut pública

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 8 0 8
Classes expositives 20 0 20
Classes participatives 10 10 20
Elaboració de treballs 8 25 33
Exposició dels estudiants 4 15 19
Total 50 50 100

Bibliografia

 • Benach J, Muntaner C (2005). Aprender a mirar la salud: como la desigualdad social daña nuestra salud. Barcelona: El Viejo Topo.
 • Benach J (1997). La desigualdad social perjudica seriamente la salud.. Gaceta Sanitaria, 11(), 255-258
 • Marmot M (2005). Social determinants of health inequalities. Lancet , 365(9464), 1099-1104
 • Marmot M; Commission on Social Determinants of Health (2007). Achieving health equity: from root causes to fair outcomes. Lancet,, 370(9593), 1153-1163
 • Borrell C, Malmusi D (2010). [Research on social determinants of health and health inequalities]. Gaceta Sanitaria, 24(), 101-108
 • Borrell C, Artazcoz L (2008). Las políticas para reducir las desigualdades en salud. Gaceta Sanitaria, 22(5), 465-473
 • Rajmil L, Díez E, Peiró R (2010). [Social inequalities in child health. SESPAS report 2010]. Gaceta Sanitaria, 24(1), 42-48
 • WHO (0000). Active Ageing. A policy framework.. . Recuperat , a http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf.
 • Healthy Ageing – A Challenge for Europe (0000). . Recuperat , a http://www.healthyageing.nu/upload/Rome/Healthy_web.pdf
 • Gapminder. Recuperat , a http://www.gapminder.org
 • Observatorio de Desigualdades en Salut.. Recuperat , a http://www.ods-ciberesp.es
 • The WHO Commission on Social Determinants of Health.. Recuperat , a http://www.inequality.org/
 • Panel de desigualtats socials a Catalunya. Recuperat , a http://www.obdesigualtats.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Desenvolupament d'exercicis, casos pràctics i lectures Majoritàriament, les sessions pràctiques consisteixen en comentar articles i/o realitzar exercicis al voltant de les desigualtats socials en salut. Aquesta participació activa significa un 20% de la nota de l’assignatura 20
Elaboració d'un treball en grup sobre una intervenció per reduir les desigualtats i la seva avaluació L’objectiu és dissenyar una intervenció per disminuir les desigualtats en salut i planificar la seva avaluació. El primer dia de classe es formaran els diferents grups (3-4 persones) i s’escollirà el tema a treballar. Durant cada sessió de classe, es disposarà d’uns 30-45 minuts per treballar en grups i preparar el treball. El darrer dia de classe es farà una exposició oral d’aquest treball. Caldrà entregar la presentació de powerpoint (o en altre format) a l’aula virtual de l’assignatura. 50
Presentació oral - última dia classe Presentar de forma oral el treball realitzat en grup al llarg de l'assignatura 20
Assistència Aquesta assignatura té 6 classes de 4 hores. L’assistència significa un 10% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que no hagin assistit un número suficient de classes (4 sessions) hauran de realitzar una avaluació alternativa a l’avaluació continuada 10

Qualificació

L’avaluació del curs és continuada i es realitzarà a partir dels següents criteris:

1.Assistència a classe (assistència mínima a 4 sessions). Aquesta assignatura té 6 classes de 4 hores. L’assistència significa un 10% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que no hagin assistit un número suficient de classes (4 sessions) hauran de realitzar una avaluació alternativa a l’avaluació continuada.

2.Participació activa durant les sessions teòriques i pràctiques. Majoritàriament, les sessions pràctiques consisteixen en comentar articles i/o realitzar exercicis al voltant de les desigualtats socials en salut. Aquesta participació activa significa un 20% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que només assisteixen a classe però no pregunten o participen activament tenen un 7 com a màxim. Els alumnes més actius durant les classes i en la resolució dels exercicis poden optar a tenir 10 punts en aquest criteri.

3.Realització i presentació d’un treball grupal. L’objectiu és dissenyar una intervenció per disminuir les desigualtats en salut i planificar la seva avaluació. El primer dia de classe es formaran els diferents grups (3-4 persones) i s’escollirà el tema a treballar. Durant cada sessió de classe, es disposarà d’uns 30-45 minuts per treballar en grups i preparar el treball. El darrer dia de classe es farà una exposició oral d’aquest treball. Caldrà entregar la presentació de powerpoint (o en altre format) a l’aula virtual de l’assignatura. Aquesta activitat val un 70% de la nota de l’assignatura. S’avaluarà tant el contingut del treball com la seva exposició.

Observacions

Per participar en aquest curs, no es sol·liciten coneixements previs sobre recerca ni sobre el tema objecte d'estudi, però si una actitud oberta i participativa durant les classes.