Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Cicle urbà del sanejament de l'aigua. Col·lectors: descripció dels fonaments i dels processos que tenen lloc. Estació depuradora d'aigües residuals: descripció de les principals operacions unitàries en les línies d'agiua i fangs. Sistema de fangs actius: operació i disseny. Configuració de alternatives per a la eliminació biològica de nutrients. Tractaments naturals. Procesos para la reutilización del agua: descripció i comparació d'alternatives
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG2 - Utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se en diferents formats i contextos i per documentar-se sobre temes propis del seu àmbit de coneixement.
 • CE9 - Identificar els principals processos utilitzats en el tractament d'aigües residuals i aplicar-los a diferents situacions.
 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

1. Main characteristics of urban wastewater

2. Spanish and European Legislation.

3. Sewers: principles and processes. Sewage treatment facility: water and sludge line description.

4. Physico-chemical treatments

5. Activated sludge system: design and operation. Alternative configurations for biological nutrient removal.

6. Natural treatments: design and operation.

7. Sludge line: Conventional versus leading-edge technologies.

8. Resource recovery: Energy and nutrients

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,25 9,75 15
Classes expositives 17,25 36,5 53,75
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 0,5 4,5 5
Total 25 50,75 75,75

Bibliografia

 • Tchobanoglous, George Burton, Franklin L. (cop. 1995). Ingeniería de aguas residuales : tratamiento, vertido y reutilización (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Grady, C.P. Leslie (cop. 1999 ). Biological wastewater treatment (2nd ed. rev. and expanded). New York: Marcel Dekker. Catàleg
 • Libhaber, Menahem (2012 ). Sustainable treatment and reuse of municipal wastewater : for decision makers and practicing engineers . New York: IWA. Catàleg
 • Henze, Mogens (2008 ). Biological wastewater treatment : principles, modelling and design . London: IWA Pub.. Catàleg
 • Bentem, A. G. N. van (2007 ). Membrane bioreactors for municipal wastewater treatment . London: IWA Publishing. Catàleg
 • Olsson, Gustaf (2005 ). Instrumentation, control and automation in wastewater systems . London: IWA. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectures Short tests 40
Final Exam Final exam 60

Qualificació

Short test or resolution of problems (40%).
Final exam (60%).