Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estat de referència i contaminació. Tècniques de mostreig i anàlisi física, química i biològica de les aigües. Valoració de la qualitat. Aplicacions pràctiques
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1 - Elaborar i desenvolupar estudis i / o projectes relacionats amb els recursos hídrics tenint en compte els aspectes socials, econòmics i de sostenibilitat.
 • CG2 - Utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se en diferents formats i contextos i per documentar-se sobre temes propis del seu àmbit de coneixement.
 • CE4 - Analitzar i relacionar les característiques físiques, químiques, biològiques de les aigües per valorar la seva qualitat
 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

1. BLOC I: ANÀLISI FISICOQUÍMICA. Caracterització físico-química de mostres d'aigua. Indicadors de qualitat.

2. BLOC II: IDENTIFICACIÓ MACROINVERTEBRATS

3. BLOC III: ANÀLISI MICROBIOLÒGICA. Determinació d'indicadors microbiològics de la qualitat de l'aigua

4. BLOC IV: ICTIOFAUNA. Els peixos com a indicadors de la qualitat ambiental. Tècniques de captura, avaluació de poblacions i ús d'índex de qualitat basats en peixos. Identificació i biometria.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 1 5 6
Classes pràctiques 20 12 32
Elaboració de treballs 1 18 19
Exposició dels estudiants 2 10 12
Sortida de camp 6 0 6
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Bitton, Gabriel (cop. 1999 ). Wastewater microbiology (2nd ed.). New York [etc.]: Wiley-Liss. Catàleg
 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Prescott, Lansing M (cop. 2004 ). Microbiología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions de laboratori. La puntualitat, actitud i aptitud en el laboratori seran avaluades (20% de la nota final de l'assignatura, no recuperable) 20
Anàlisi i discussió de resultats experimentals. Presentació i participació en la discussió dels resultats de les sessions pràctiques (30% de la nota final de l'assignatura, no recuperable) 30
Elaboració d'un pòster científic Elaboració d'un pòster científic(50% en la nota final de l'assignatura, recuperable): Aquest treball es realitza en grup. Consistirà en presentar els resultats obtinguts en les pràctiques en forma d'un pòster científic. En aquest cas, es valorarà la presentació de resultats (gràfics i taules clars, adequació i intel•ligibilitat del text, etc.) i el grau de maduresa en la discussió dels mateixos en base a unes premisses prèviament establertes durant les sessions pràctiques. 50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou tres tipus d'avaluació diferents:

A) La puntualitat, actitud i aptitud en el laboratori seran avaluades (20% de la nota final de l'assignatura, no recuperable)

B) Presentació i participació en la discussió dels resultats de les sessions pràctiques (30% de la nota final de l'assignatura, no recuperable)

C) Elaboració d'un pòster científic(50% en la nota final de l'assignatura, recuperable): Aquest treball es realitza en grup. Consistirà en presentar els resultats obtinguts en les pràctiques recollits en un pòster científic. En aquest cas, es valorarà la presentació de resultats (gràfics i taules clars, adequació i intel•ligibilitat del text, etc.) i el grau de maduresa en la discussió dels mateixos en base a unes premisses prèviament establertes durant les sessions pràctiques.

Assistir a les sessions pràctiques i presentar l'informe és obligatori per poder optar a aprovar l'assignatura.

Caldrà obtenir una nota mínima de 5 (sobre 10 punts) en la presentació del pòster per optar a aprovar l'assignatura

En cas de no ser així, caldrà presentar de nou el pòster degudament modificat seguint les correccions del professor de pràctiques i la qualificació màxima que s'obtindrà no superarà en cap cas l'aprovat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considerarà un NO PRESENTAT quan no s'hagi fet cap activitat ni s'hagi presentat cap treball o entregable.

Observacions

Per a la realització de les pràctiques és imprescindible vestir bata de laboratori, portar el guió imprès, una llibreta, calculadora i un retolador permanent de punta fina. La utilització d'ulleres de protecció és necessària en cas que el professor així ho exigeixi (en el cas de la caracterització físico-química és obligatori l'ús d'ulleres).

No es permetrà l'entrada a laboratori a aquells estudiants que no portin bata.

Assignatures recomanades

 • Caracterització química y anàlisi d'aigües
 • Diagnosi de la qualitat dels sistemes hídrics: casos práctics
 • Diversitat i activitat microbiana: efectes sobre la qualitat de l'aigua i la salut pública
 • Ecotoxicologia aquàtica
 • Estructura i dinàmica de les comunitats aquàtiques
 • Sanejament d'aigües residuals urbanes